علائم جسماني، مشكلات خواب و تاب آوري در سالمندان با و بدون تجربه مرگ همسر

مرگ همسر از جمله عوامل فشارزا در دوره سالمندي است كه مشكلات جسماني و روان شناختي زيادي را به همراه دارد. هدف پژوهش حاضر، مقايسه علايم جسماني، مشكلات خواب و تاب آوري سالمندان با و بدون تجربه مرگ همسر بود. روش پژوهش حاضر علي-مقايسه اي بود. جامعه آماري اين پژوهش را كل سالمندان با و بدون تجربه مرگ همسر تشكيل دادند. در اين پژوهش ۶۶ سالمند داراي تجربه مرگ همسر در شهرستان ملاير با روش نمونه گيري گلوله برفي در پژوهش شركت نمودند؛ همچنين ۶۶ سالمند بدون تجربه مرگ همسر از نظر سن و جنس با سالمندان داراي تجربه مرگ همسر همتا شدند. براي گردآوري داده ها از مقياس علائم جسماني هاگيوارا، پرسشنامه مشكلات خواب كوبوتا و همكاران و فرم كوتا ه مقياس تاب آوري كانر-ديويدسون استفاده شد. داده ها با تحليل واريانس دوراهه تجزيه و تحليل شدند.

نتايج نشان داد كه ميانگين علائم جسماني و مشكلات خواب در سالمندان داراي تجربه مرگ همسر و تاب آوري در سالمندان بدون تجربه مرگ همسر بيشتر است. تاثير جنسيت معني دار نبود؛ اما تاثير تعاملي مرگ همسر و جنسيت در مشكلات خواب معني دار بود. به اين معني كه ميانگين علائم جسماني و مشكلات خواب در مردان با تجربه مرگ همسر بيشتر از زنان و مشكلات خواب زنان بدون تجربه مرگ همسر بيشتر از مردان بود؛ ميانگين علائم جسماني در مردان داراي تجربه مرگ همسر بيشتر از زنان بود. براساس يافته ها، استفاده از راهكارها و درمان هاي روان شناختي براي كاهش مشكلات جسماني و روان شناختي سالمندان داراي تجربه مرگ همسر پيشنهاد مي شود.

علائم جسماني، مشكلات خواب و تاب آوري در سالمندان با و بدون تجربه مرگ همسر

 

نقش عوامل فردي و بافتي در پيش بيني تاب آوري كودكان و نوجوانان مراكز شبه خانواده

تاب آوري به عنوان يكي از سازه هاي روانشناسي مثبت، در گستره پژوهش هاي روانشناسي جايگاه ويژهاي يافته است. هدف كلي پژوهش حاضر، بررسي نقش ويژگي هاي فردي و بافتي در پيش بيني تاب آوري كودكان و نوجوانان مقيم در مراكز شبه خانواده بود.

روش:پژوهش حاضر مقطعي-توصيفي و از نوع همبستگي بود. جامعه آماري اين پژوهش را تمامي دختران و پسران سنين نه تا هجده سال(صد و چهل نفر)، مقيم در مراكز شبه خانواده استان اصفهان در سال ۱۳۹۵تشكيل داده اند. نمونه مورد مطالعه صد نفر از كودكان و نوجوانان مراكز شبه خانواده بودندكه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. به منظور جمع آوري داده ها از مقياس هاي تاب آوري كودكان و نوجوانان،پرسشنامه دلبستگي به همسالان مقياس عزت نفس حيطه هاي خاص(فرم كوتاه)، آزمون ماتريس هاي پيش رونده ريون و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون همبستگي و رگرسيون تجزيه و تحليل شدند.

نتايج نشان داد، متغيرهاي دلبستگي به همسالان و عزت نفس پيش بيني كننده هاي مثبت تاب آوري و مدت زندگي قبلي با مادر، سن پيش بيني كننده منفي تاب آوري كودكان و نوجوانان مراكز شبه خانواده بودند. متغير هاي سن و مدت زندگي قبلي با مادر پيش بيني كننده هاي مثبت در آسيب پذيري و دلبستگي به همسالان، عزت نفس پيش بيني كننده هاي منفي آسيب پذيري كودكان و نوجوانان مراكز شبه خانواده بودند.

بحث و نتيجه گيري: یافته هاي پژوهش حاضر، علاوه بر كمك به غناي مباحث نظري حوزه تاب آوري، با شناسايي عوامل فردي و بافتي پيش بيني كننده تاب آوري كودكان و نوجوانان مراكز شبه خانواده مي تواند براي مراكز و سازمان هاي حمايتي-درماني و خدماتي-پذيراي كودكان و نوجوانان بي سرپرست يا بدسرپرست، تاثير كاربردي قابل توجهي داشته باشد.

نقش عوامل فردي و بافتي در پيش بيني تاب آوري كودكان و نوجوانان مراكز شبه خانواده

 

رابطه تاب آوري و خود کارآمدي با انگیزه ورزشی در دختران قایقران نخبه کشور

هدف پژوهش: هدف این تحقیق بررسی رابطه تاب آوري و خودکارآمدي با انگیزه ورزشی در دختران قایقران نخبه کشور بود.

روش پژوهش: ۵۵ دختر قایقران نخبه تیمهاي ملی بزرگسال، در اردوهاي انتخابی سال ۱۳۹۵ به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شد. از سیاهه انگیزه ورزشی مارکلند و هاردي ( ۱۹۹۳ )، مقیاس تاب آوري کانر-دیویدسون ( ۲۰۰۳ )، مقیاس خودکارآمدي عمومی شرر
۱۹۸۲ )، به عنوان ابزار استفاده شد. داده ها به وسیله آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

( تابآوري و خودکارآمدي ،(p<0/ خودکارآمدي با انگیزه ورزشی ۰۰۱ ،(p<0/)

یافته ها: بین تاب آوري با انگیزه ورزشی ( ۰۰۷ دختران نخبه قایقران، رابطه مثبت و معناداري وجود داشت، به عبارت دیگر، با بالا رفتن هرکدام از عوامل، متغیر مرتبط نیز ،(p<0/001) به همان میزان افزایش پیدا می کند. نتایج رگرسیون خطی نشان داد بین تاب آوري و خودکارآمدي با انگیزه ورزشی رابطه چندگانه ۰= انگیزه ورزشی، از روي / ۷+(تاب آوري) ۱۵ / ۱۸ +(خودکارآمدي) ۱ / و می توان با استفاده از معادله ۷ (p<0/ معناداري وجود دارد ( ۰۰۱ تاب آوري و خودکارآمدي، میزان انگیزه ورزشی دختران نخبه قایقران را پیش بینی کرد.

نتیجه گیري: مربیان با استفاده از دانش روانشناسی ورزشی و یافته هاي آن، مهارتهاي روانی ورزشکاران زن رشته قایقرانی به ویژه تاب آوري، خودکارآمدي و درنتیجه انگیزه ورزشی را با برگزاري کارگاهها و یا استفاده از روان شناسان ورزشی ارتقاء دهند.

رابطه تاب آوري و خود کارآمدي با انگیزه ورزشی در دختران قایقران نخبه کشور

مقايسه ميزان اضطراب امتحان و تاب آوري تحصيلي دانش آموزان دختر ورزشکار و عادي

امروزه ورزش و فعاليت هاي بدني براي بسياري از دانش آموزان ضروري در نظر گرفته مي شود و اغلب نظام هاي آموزشي آن را در برنامه خود گنجانده اند. هدف از انجام اين پژوهش، مقايسه اضطراب امتحان و تاب آوري تحصيلي دختران ورزشکار و غير ورزشکار بود. روش پژوهش حاضر از نوع علي مقايسه اي و جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول منطقه ۳ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصيلي ۹۵-۱۳۹۴ مي باشد که تعداد آنها ۲۱۵۰ نفر بود. براي هر گروه ۶۰ نفر و مجموعا ۱۲۰ نفر و با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. در نهايت داده هاي لازم از طريق پرسشنامه هاي اضطراب امتحان و تاب آوري تحصيلي جمع آوري شد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد که بين دو گروه دانش آموزان دختر ورزشکار و غيرورزشکار به طورکلي از لحاظ نمرات اضطراب امتحان و تاب آوري تحصيلي تفاوت معناداري وجود دارد. در ادامه نتايج تحليل تک متغيري داده هاي پژوهش نشان داد که دانش آموزان دختر ورزشکار اضطراب امتحان بيشتري را نسبت به دانش آموزان دختر غيرورزشکار دارا مي باشند ولي از نظر تاب آوري تحصيلي تفاوت معناداري ندارند. بر اساس يافته هاي پژوهش مي توان استنتاج کرد اضطراب امتحان يکي از متغيرهاي مهم در ميان دختران ورزشکار است و مسوولان امر مي بايست در تعامل با اين دانش اموزان اين مساله را مد نظر قرار دهند.

مقايسه ميزان اضطراب امتحان و تاب آوري تحصيلي دانش آموزان دختر ورزشکار و عادي

تاب آوری ( ریک هنسون )

در عصر حاضر اتکا بر جهان اطرافمان دشوار می نماید. بنابراین بسیار حیاتی است که بتوانیم قدرت‌های درونی مانند ارزش ذاتی، صبر، مهربانی و شادی را پرورش دهیم. این‌ها شما را انعطاف‌پذیر و تاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور می‌سازد: رفاهِ‌ پایدار در جهان در حال تغییر.دکتر رِک هَنسون (همراه با فورِست هنسون) از نویسندگان پرفروش‌ترین کتابهای نیویورک‌تایمز، با ترکیبی از برجستگی‌های علم عصب‌شناسی، ذهن آگاهی و روانشناسی بالینی، به شما نشان می‌دهند که چگونه با استرس مقابله کنید و رؤیاهای خود را با حس عمیق توانایی و رضایت دنبال کنید.با ۳۰ سال سابقه فعالیت در عرصه بالینی و آموزش، این راهنمای کاربردی برای رسیدن به شادکامی مطمئنه مملو از پیشنهادهای بنیادی، شیوه‌های تجربی، نمونه‌های شخصی و بصیرت از عملکرد مغز است. علاوه بر آن شامل راههای گوناگون برای اداره تنش با دیگران برای خرسندی از تعاملات است.شیوه گام‌به‌گام، مشوق و توام با تواضع دکتر هنسون، بر پایه ترمیم‌پذیری مغز استوار است. او به شما نشان می دهد که چگونه بر پریشانی منفی مغز غلبه کرده، افکار و احساسات دردناک را رها کرده و آن‌ها را با همدلی، امید و آرامش درونی جایگزین کنید.

این کتاب در ۲۶۷ صفحه  با ترجمه خانم فرانک زرین آبادی و با ویراستاری خانمها فایقه سربازه و فاطمه نفری با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه در  نوبت اول توسط انتشارات فروزش ( تبریز) منتشر و با قیمت ۳۲۰۰۰۰ ریال در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر بهزيستي روانشناختي و تاب آوري زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار به دليل تجربه فشارهاي مداوم و مزمن در معرض مشكلات روان شناختي قرار دارند. هدف پژوهش بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر بهزيستي روان شناختي و تاب آوري زنان سرپرست خانوار بود. طرح پژوهش از نوع شبه آزمايشي به شيوه پيش آزمون-پس آزمون و پيگيري با گروه گواه بود. جامعه آماري شامل تمام زنان سرپرست خانوار تحت پوشش مركز خيريه حضرت فاطمه زهرا (س) در سال ۱۳۹۶ بودند كه از ميان آنان، ۳۰ نفر با توجه به معيارهاي ورود به پژوهش و به صورت تصادفي انتخاب شدند و در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمايش تحت آموزش ذهن آگاهي به مدت ۸ جلسه ۹۰ دقيقه اي قرار گرفتند. از فرم كوتاه مقياس بهزيستي روان شناختي ريف (ريف، ۱۹۸۹) و مقياس تاب آوري (كانر و ديويدسون، ۲۰۰۳) استفاده شد. داده ها از طريق آزمون تحليل كوواريانس تجزيه وتحليل شدند. نتايج حاكي از اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر افزايش بهزيستي روان شناختي در مراحل پس آزمون و پيگيري (۰۰۱/۰P<) و همچنين تاب آوري در مراحل پس آزمون (۰۰۱/۰P<) و پيگيري (۰۵/۰P<) بود. ذهن آگاهي از طريق پذيرش و تجربه هيجانات، ايجاد خودآگاهي و اجتناب از الگوي تفكر خودكار باعث افزايش بهزيستي روان شناختي و تاب آوري تاثير مي گردد و مي تواند به عنوان آموزشي در راستاي توان بخشي و ارتقاي كيفيت زندگي آنان به كار گرفته شود.

بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر بهزيستي روانشناختي و تاب آوري زنان سرپرست خانوار

بررسي نقش سرمايه معنوي بر تاب آوري سازماني، با تاكيد بر ميانجي گري جو اخلاقي

امروزه سازمان‏ها با چالش‏هاي زيادي روبه رو هستند و توانايي تاب آوري سازمان براي مقابله با تغيير، از طريق تجديد پيوسته عمليات كسب وكار، از انحلال سازمان جلوگيري مي كند. در پژوهش حاضر تلاش شد نقش متغيرهاي جنسيت، جو اخلاقي، و سرمايه معنوي در تا‏ب ‏آوري سازماني مطالعه شود.

اين پژوهش به لحاظ هدف كاربردي و به لحاظ روش توصيفي پيمايشي از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش شامل كاركنان معاونت‏هاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران و نمونه آماري شامل ۱۰۲ نفر از كاركنان بود. ابزار گردآوري اطلاعات پرسش نامه استاندارد، حاوي ۶۶ سوال، بود. همچنين، براي تجزيه وتحليل داده‏هاي تحقيق از مدل سازي معادلات ساختاري بر اساس نرم‏افزار ‏Smart‏-PLS استفاده شد. يافته‏ هاي تحقيق حاكي از آن است كه سرمايه معنوي بر تاب ‏آوري سازماني تاثير مثبت و معنادار دارد و اين تاثير از طريق متغير جنسيت تعديل مي‏شود. افزون بر اين، سرمايه معنوي بر جو اخلاقي تاثير مستقيم و معنا‏دار دارد و با بهبود جو اخلاقي حاكم بر سازمان تا‏ب‏ آوري سازماني افزايش مي‏يابد. از اين طريق مي‏توان دريافت جو اخلاقي كاري در بهبود تاب ‏آوري سازماني از طريق سرمايه معنوي نقشي ميانجي دارد.

بررسي نقش سرمايه معنوي بر تاب آوري سازماني، با تاكيد بر ميانجي گري جو اخلاقي

 

بررسي بسته آموزشي آگاهي افزايي تغييرات بلوغ بر تاب آوري و تحمل پريشاني نوجوانان دختر

آگاهي از تغييرات جسماني و روان شناختي بلوغ باعث مي شود كه دختران نوجوان با مشكلات و چالش هاي روان شناختي ناشي از اين دوره آشنا بشوند. مطالعه حاضر با هدف تعيين اثربخشي آگاهي افزايي تغييرات بلوغ بر تاب آوري و تحمل پريشاني نوجوانان دختر انجام شد.

روش كار:اين مطالعه از نوع نيمه تجربي و با طرح پيش آزمون-پسآزمون همراه با گروه كنترل بود. جامعه آماري در اين مطالعه دانش آموزان دختر متوسطه اول، منطقه ۱۵ آموزشي شهر تهران در سال ۱۳۹۶ بودند. ۳۰ نفر دانش آموز دختر به عنوان نمونه  انتخاب شدند و به صورت نمونه گيري در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند، سپس به دو گروه آزمايش و كنترل به طور تصادفي تقسيم شدند. گروه آزمايش به مدت ۱۰ جلسه ۷۵ دقيقه اي مداخله آگاهي افزايي تغييرات بلوغ را آموزش ديدند. سپس از هر دو گروه آزمون و كنترل پس آزمون گرفته شد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي تاب آوري كانر و ديويدسون (CD-RISC) و تحمل پريشاني سيمونز و گاهر (DTS) استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون تحليل كواريانس چندمتغيري استفاده شد و داده ها با نرم افزار SPSS تحليل شدند.

يافته ها: بررسي هاي آماري نشان داد كه نتايج پژوهش، تفاوت معناداري بين نمرات تاب آوري در پيش آزمون (۰۴/۱۶ ± ۰۰/۶۷) و پس آزمون (۰۵/۱۴ ± ۹۸/۹۱) در گروه آزمايش نشان داده شد (۰۰۱/۰ = P). همچنين، تفاوت معناداري در نمرات تحمل پريشاني در پيش آزمون (۸۳/۸ ± ۴۰/۳۹) و پس آزمون (۴۲/۱۰±۹۳/۵۴) در نوجوانان دختر پس از آموزش آگاهي افزايي تغييرات بلوغ در گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل به طور معني داري وجود دارد (۰۰۰۱/۰ = P).

نتيجه گيري: بنابرنتايج اين مطالعه آگاهي افزايي تغييرات بلوغ مي تواند شيوه مناسبي براي افزايش تاب آوري و تحمل پريشاني نوجوانان دختر باشد. مربيان بهداشت در مدارس از اين رويكرد مي توانند به درك صحيح تر و واقع بينانه تر دختران از تغييرات روان شناختي و جسماني دوره بلوغ كمك كنند.

بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب‌آوری و تحمل پریشانی نوجوانان دختر

تاب آوري در زنان وابسته به مواد

مطالعه حاضر با هدف مقايسه تاب آوري در زنان وابسته به مواد و عادي انجام شد. پژوهش حاضر از نوع علي مقايسه اي بود. جامعه آماري شامل دو گروه، گروه اول کليه زنان وابسته به مواد در کمپ هاي ترک اعتياد و گروه دوم کليه زنان عادي شهر اصفهان بود. بدين منظور با توجه به ملاک هاي ورود و خروج تعداد ۳۰ نفر از زنان وابسته به مواد به روش نمونه گيري هدفمند و ۳۰ نفر زنان عادي به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. به منظور گردآوري اطلاعات از پرسشنامه تاب آوري کانر و ديويدسون و پرسشنامه جمعيت شناختي محقق ساخته استفاده شد.

نتايج تحليل t مستقل نشان داد در مقايسه تاب آوري زنان وابسته به مواد و عادي تفاوت معني داري وجود دارد (P<0.05). به طوري که زنان سالم به طور معناداري داراي تاب آوري بالاتر نسبت به زنان وابسته به مواد بودند. در نتيجه تاب آوري از متغيرهاي تاثيرگذار بر آسيب پذيري رواني افراد وابسته به مواد به ويژه زنان معتاد است. در تبيين اين يافته مي توان گفت که افراد تاب آور در شرايط ناگوار و هنگام تجربه هيجانات منفي مي توانند سازگاري و سلامت رواني خود را حفظ کنند و از انعطاف بيشتري برخوردارند، اين افراد کمتر مستعد مصرف مواد هستند.

تاب آوري در زنان وابسته به مواد

 

سبک هاي فرزند پروري، کمال گرايي و تاب آوري در دختران

اين پژوهش با هدف تعيين رابطه سبک هاي فرزند پروري و کمال گرايي با تاب آوري دختران به روش توصيفي همبستگي اجرا شد. براي جمع آوري داده هاي مورد نياز، ۳۵۱ دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر رشت که در سال ۱۳۹۵ – ۱۳۹۴ به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب و به پرسشنامه هاي تاب آوري، مقياس کمال گرايي و پرسشنامه اقتدار والديني پاسخ دادند. نتايج پژوهش نشان داد بين سبک هاي فرزند پروري سهل گيرانه، سبک مستبدانه و سبک مقتدرانه با تاب آوري، رابطه معناداري وجود دارد همچنين بين کمال گرايي و تاب آوري ضريب همبستگي مثبت معناداري مشاهده شد. بررسي رگرسيون چندگانه نشان داد که ابعاد کمال گرايي هدفمندي، نياز به تائيد، عالي بودن، نشخوار فکري و سبک فرزند پروري به طور توام، ۰٫۲۴ تغيير واريانس تاب آوري را تبيين مي کنند و ساير خرده مولفه هاي کمال گرايي و ساير سبک هاي فرزند پروري نقش معني داري در تبيين واريانس تاب آوري نداشته اند.

سبک هاي فرزند پروري، کمال گرايي و تاب آوري در دختران

 

تاثير آموزش تاب آوري بر کاهش گرايش به سوءمصرف مواد و افزايش اعتماد به نفس در دانش آموزان

تحقيق حاضر باهدف تاثير آموزش تاب آوري بر گرايش به سوءمصرف مواد و افزايش اعتمادبه نفس انجام شد. روش تحقيق نيمه آزمايشي بود. شرکت کنندگان تعداد ۴۰ نفر (۲۰ نفر گروه کنترل و ۲۰ نفر گروه آزمايش) بودند که از ميان دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه گرايش به مواد افيوني، مقياس تاب آوري کونور ديويدسون و آزمون عزتنفس آيزنک بود. يافته هاي به دست آمده از آزمون تحليل کوواريانس – نشان داد مقدار F به دست آمده در منبع تغييرات گروه، در سطح (P<0.05 درصد) در راستاي آموزش تاب آوري براي تمامي فرضيات معني دار بود، به اين صورت که آموزش تاب آوري برافزايش تاب آوري، اعتمادبه نفس و کاهش گرايش به مواد به طور معناداري اثربخش بود. همچنين آموزش تاب آوري بر کاهش انتظارات منفي کلي و افزايش تغييرات انتظاري مثبت در خود و نفوذ در ديگران و افزايش انتظارات مثبت انديشي و رواني در دانش آموزان به طور معناداري اثربخش بود.

تاثير آموزش تاب آوري بر کاهش گرايش به سوءمصرف مواد و افزايش اعتماد به نفس در دانش آموزان

رابطه سبک هاي فرزندپروري، تاب آوري روانشناختي والدين و مشکلات يادگيري دانش آموزان

هدف مطالعه حاضر بررسي رابطه سبک هاي فرزندپروري و تاب آوري روانشناختي والدين و مشکلات يادگيري دانش آموزان بود. جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانش آموزان پايه هاي سوم و چهارم ابتدايي ناحيه يک شهر اردبيل و والدين آنها تشکيل مي داد که در سال تحصيلي ۹۴ – ۹۳ مشغول به تحصيل بودند. اطلاعات از ۱۹۶ نفر از والدين دانش آموزان که به روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده بودند، جمع آوري گرديد. روش اين پژوهش توصيفي همبستگي بود و والدين به پرسشنامه هاي سبکه اي فرزند پروري بامريند (۱۹۷۲)، مقياس تاب آوري کانر و ديويدسون و مقياس مشکلات يادگيري کلورادو پاسخ دادند.

يافته ها نشان داد که از ميان سه سبک فرزندپروري بين سبک فرزندپروري مستبدانه و مشکلات يادگيري دانش آموزان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين بين تاب آوري روانشناختي والدين و مشکلات يادگيري دانش آموزان نيز رابطه منفي و معناداري وجود داشت و همچنين سبک فرزندپروري مستبدانه و تاب آوري پيش بين معنادار مشکلات يادگيري دانش آموزان بودند.

رابطه سبک هاي فرزندپروري، تاب آوري روانشناختي والدين و مشکلات يادگيري دانش آموزان

 

 

تاب آوري و فرسودگي شغلي در کارکنان بيمارستان

در اين مقاله به رابطه تاب آوري با فرسودگي شغلي کارکنان بيمارستان هاي شهرستان تبريز پرداخته شد. مطالعه مذکور از نوع توصيفي-همبستگي بود. شرکت کنندگان تعداد ۲۰۰ نفر از کارکنان دو بيمارستان امام رضا و محلاتي بودند که از بين کارکنان بيمارستان هاي شهرستان تبريز به صورت تصادفي انتخاب شدند. ابزارها شامل پرسشنامه هاي فرسودگي شغلي مسلش و تاب آوري کانر و ديويدسون بودند. تحليل داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون وتحليل رگرسيون نشان دادند بين مولفه هاي تاب آوري با ابعاد فرسودگي شغلي رابطه معناداري وجود داشت. مي توان نتيجه گرفت تاب آوري با فرسودگي شغلي در ارتباط است

تاب آوري و فرسودگي شغلي در کارکنان بيمارستان

 

تاثير آموزش خود دلگرم سازي بر تاب آوري و مثلث روان شناختي دختران داراي والدين معتاد

آموزش دلگرم سازي يکي از انواع آموزش هاي خانواده است که بر اساس روان شناسي فردي بنا شده است. اين پژوهش باهدف اثربخشي آموزش خود دلگرم سازي بر تاب آوري و مثلث شناختي دختران ۱۴ تا ۲۰ ساله داراي والدين معتاد، صورت گرفت. پژوهش حاضر، نيمه آزمايشي و در قالب پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان تعداد ۳۰ نفر بودند که از ميان کليه دختران ۱۴ تا ۲۰ ساله داراي والدين معتاد ساکن شهرستان ورامين انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار گرفتند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوري (کانر و ديويدسون) و پرسشنامه مثلث شناختي (گرينينگ و همکاران) بودند.

يافته هاي به دست آمده از آزمون تحليل کواريانس نشان داد که آموزش خود دلگرم سازي، تفاوت معني داري را در تاب آوري و مثلث شناختي بين دو گروه موردمطالعه نشان داد. آموزش خود دلگرم سازي به عنوان يک مهارت، موجب افزايش تاب آوري و بهبود و کاهش نگرش هاي منفي دختران داراي والدين معتاد نسبت به خود، دنيا /ديگران و آينده (مولفه هاي مثلث شناختي) شد.

تاثير آموزش خود دلگرم سازي بر تاب آوري و مثلث روان شناختي دختران داراي والدين معتاد

 

تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و اميد به زندگي در بيماران مبتلابه سرطان خون

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و اميد به زندگي در بيماران مبتلابه سرطان خون تحت شيمي درماني بود. شرکت کنندگان شامل ۴۵ نفر از زنان و مردان مبتلا بودند که به صورت هدفمند از ميان کليه بيماران مبتلابه سرطان خون انتخاب شدند و در سه گروه زنان، مردان و کنترل (بدون مداخله) قرار گرفتند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوري کانر و ديويدسون و پرسشنامه اميد به زندگي اشنايدر بودند.

يافته هاي پژوهش حاکي از آن بودند که درمان مبتني بر پذيرش و تعهد اثربخشي معناداري بر تاب آوري و اميد به زندگي در بيماران مبتلابه سرطان خون (در گروه زنان و مردان) داشت و اثربخشي آن به صورت معناداري در زنان بيشتر از مردان بود.

تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و اميد به زندگي در بيماران مبتلابه سرطان خون