اثربخشی برنامه جامع برای بهبود خواندن بر موفقیت و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی

زمینه و هدف:

نارساخوانی (Dyslexia) علاوه بر مشکلات تحصیلی، تاثیرات مختلفی بر وضعیت روان شناختی دانش آموزان دارد. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر باهدف تدوین برنامه جامع برای بهبود خواندن (Reading mprovement Comprehensive Program یا RICP) و اثربخشی آن بر موفقیت و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی انجام گرفت.

مواد و روش ها:

این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه شاهد نابرابر بود. برای انتخاب نمونه، از بین دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی شهر اصفهان که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، به روش نمونه گیری در دسترس ۳۰ نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ نفره تقسیم شدند. ابزار پژوهش مقیاس هوش وکسلر برای کودکان (Wechsler Intelligence Scale for Children یا WISC)، آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (Dyslexia Comprehensive Diagnostic Test یا DCDT)، مقیاس تاب آوری تحصیلی (Academic Resilience Scale یا ARS) و مقیاس موفقیت تحصیلی (Academic Success Scale یا ASS) بود. برنامه RIC طی ۱۶ هفته فقط به دانش آموزان گروه آزمایش ارائه گردید. محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام گرفت.

یافته ها:

نتایج بیانگر آن بود که RICP بر تاب آوری و موفقیت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد (۰۰۱/۰=p).

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که RICP از طریق توجه به مفهوم سازی های جدید در حوزه نارساخوانی و نیز هیجان ابرازشده مراقبان اصلی، تاب آوری و موفقیت تحصیلی دانش آموزان را بهبود می بخشد.

 

اثربخشی برنامه جامع برای بهبود خواندن بر موفقیت و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی

 

اثربخشی گروه‌درمانی وجودی بر خوددلسوزی و تاب‌آوری مادران کودکان کم‌توان ذهنی

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی گروه‌درمانی وجودی بر خوددلسوزی و تاب‌آوری مادران کودکان کم‌توان ذهنی بود. این مطالعة نیمه‌آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعة آماری پژوهش شامل همة مادران کودک کم‌توان ذهنی بود که به مراکز توانبخشی شهر اردبیل در سال ۱۳۹۶ مراجعه کرده بودند. ۳۰ نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه برابر آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایشی طی ۸ هفته تحت درمان وجودی قرار گرفت و در این مدت بر گروه گواه مداخله انجام نگرفت.

پرسشنامة خوددلسوزی (ریس، پومر، نف و ون جاجت، ۲۰۱۱) و تاب‌آوری (کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳) به‌عنوان ابزار ارزشیابی مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از مقایسة پس‌آزمون دو گروه، حاکی از این است که نمرات پس‌آزمون خوددلسوزی و تاب‌آوری گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی‌داری دارد (P<0.01).

به این ترتیب می‌توان گفت که گروه‌درمانی ‌وجودی موجب افزایش نمرات خوددلسوزی و تاب‌آوری در مادران کودکان کم‌توان ذهنی خواهد شد.

اثربخشی گروه‌درمانی وجودی بر خوددلسوزی و تاب‌آوری مادران کودکان کم‌توان ذهنی

مقایسه تاب‌آوری و خودکارآمدی معلولین ضایعه نخاعی ورزشکار و غیرورزشکار

اهدف هدف پژوهش حاضر مقایسه تاب‌آوری و خودکارآمدی بوده است بین معلولین غیرورزشکار و معلولینی که به صورت حرفه‌ای ورزش می‌کنند.
مواد و روش ها روش پژوهش از نوع علّی‌مقایسه ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل معلولین ضایعه نخاعی ورزشکار از آکادمی پارالمپیک ایران و معلولین غیرورزشکار از انجمن حمایت از معلولین ضایعه نخاعی ایران (هرکدام ۳۲ نفر) بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه تاب‌آوری کونور و دیویدسون و پرسش‌نامه خودکارآمدی شرر جمع‌آوری شدند.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد معلولین ورزشکار نسبت به غیرورزشکار نمره کل تاب‌آوری بیشتری دارند (۰۰۶/۰=P). ولی با درنظرگرفتن نمره ۵۰ به عنوان آستانه تاب‌آوری مناسب، اختلافی بین تاب‌آوری مناسب در دو گروه معلول ورزشکار و غیرورزشکار به دست نیامد.همچنین نمره کل خودکارآمدی با میانه ۶۵، در معلولین ورزشکار از غیر‌ورزشکار بیشتر به دست آمد (۰۰۱/۰=P).
نتیجه گیری یافته‌های این پژوهش نشان داد رابطه معنادار بین تاب‌آوری و خودکارآمدی با ورزش وجود دارد. درنتیجه می‌توان ورزش را به عنوان راهی برای ارتقای تاب‌آوری و خودکارآمدی در افراد با ضایعه نخاعی پیشنهاد کرد.

مقایسه تاب‌آوری و خودکارآمدی معلولین ضایعه نخاعی ورزشکار و غیرورزشکار

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان فراشناختی بر تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی

پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان فراشناختی بر تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تبریز که در سال ۹۷-۱۳۹۶ مشغول تحصیل بودند، انجام گرفت. طرح این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تبریز و نمونه آماری آن شامل ۶۰ نفر از دانش آموزان دارای اهمال کاری تحصیلی بالا بودند که از طریق مطالعه مقدماتی و سرندکردن و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. دانش آموزان نمونه آماری با استفاده از روش جایگزینی هدفمند به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت ۱۲ جلسه در جلسه های آموزشی راهبردهای خودگردان فراشناختی شرکت کرد و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق عبارت بودند از «مقیاس تاب آوری تحصیلی» (ساموئلز و وو، ۲۰۰۹) و «مقیاس اهمال کاری نسخه دانش آموز» (سولومون و راثبلوم، ۱۹۸۴). برای تحلیل داده ها از«تحلیل کوواریانس چندمتغیره» استفاده شد.

نتایج نشان دادند که آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی موجب افزایش و بهبود تاب آوری تحصیلی و کاهش اهمال کاری تحصیلی شده است. به علاوه با آموزش راهبردهای خودگردان فراشناختی می توان برنامه هایی برای بهبود و افزایش تاب آوری و کاهش اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان تدارک دید. این پژوهش دارای تلویحاتی برای معلمان، مربیان و مشاوران مدرسه است و می توانند از نتایج آن برای بهبود پیشرفت دانش آموزان استفاده کنند.

اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان فراشناختی بر تاب آوری و اهمال کاری تحصیلی

 

بررسی برخی از پیشایندها و پیامدهای مهم تاب‌آوری معلّمان

هدف پژوهش حاضر آزمون مدل مفروض علّی متغیرهای پیشایند و پیامد تاب‌آوری معلّمان بود. جامعه‌ی آماری پژوهش، شامل تمام معلّمان شاغل در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در آموزش و پرورش شهر بوشهر بود که از این تعداد ۴۰۰ نفر معلّم به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های تاب‌آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳)، سیاهه ترجیح‌کاری آمابلی و همکاران (۱۹۹۴)، پرسشنامه تنظیم هیجانی جان و گراس (۲۰۰۳)، آزمون جهت‌گیری زندگی شییر و کارور (۱۹۹۴)، مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس (۱۹۸۲)، مقیاس چندبعدی حمایت‌ اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (۱۹۸۸)، پرسشنامه راهبردهای مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر (۱۹۹۰)، پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (۱۹۷۰)، پرسشنامه عملکرد خانواده اسپتاین و بالدوین (۱۹۸۳)، پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شربون (۱۹۹۲) و پرسشنامه هوش‌معنوی کینگ (۲۰۰۸) استفاده شد.

نتایج مدل نشان داد که مسیرهای بین راهبردهای مقابله ای، انگیزش درونی-بیرونی، تنظیم هیجانی، عملکرد خانواده و هوش معنوی با تاب آوری معنی دار می باشد اما روابط متغیرهای حمایت اجتماعی و خوش بینی با تاب آوری غیر معنی دار بود. روابط بین تاب آوری با متغیرهای پیامد آن مانند کیفیت زندگی و عملکرد شغلی معنی دار بود اما با متغیر خودکارآمدی رابطه معنی دار نبود.نتایج مدل کلی نشان داد شاخص‌های مدل پیشنهادی از برازش قابل قبولی برخوردارند. به منظور برازندگی بهتر، مدل اصلاح شده بررسی شد. نتایج دلالت بر بهبود شاخص‌های برازش مدل اصلاح شده داشت. بر این اساس نتیجه گیری می شود که افزایش تاب‌آوری معلمان موجب افزایش کیفیت زندگی آنان خواهد شد.

بررسی برخی از پیشایندها و پیامدهای مهم تاب‌آوری معلّمان

تاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری، استرس ادراک شده و تاب آوری کارکنان زن بیمارستان

مقدمه:

کارکنان بیمارستان در مقایسه با کارکنان بسیاری از سازمان های دیگر و کارکنان زن در مقایسه با کارکنان مرد با استرس ها و تنش های بیشتری مواجه هستند که این عوامل باعث افت سلامت آنان می شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری، استرس ادراک شده و تاب آوری کارکنان زن بیمارستان بود.

روش کار:

این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون شامل گروه های مداخله و کنترل بود. جامعه پژوهش کارکنان زن بیمارستان گنجویان شهر دزفول در سال ۱۳۹۷ بودند که ۳۰ نفر از آنها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی با کمک قرعه کشی به دو گروه مساوی (هر گروه ۱۵ نفر) تقسیم شدند. گروه مداخله ۸ جلسه ۶۰ دقیقه ای تحت آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های انعطاف پذیری، استرس ادراک شده و تاب آوری بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه بیست و یک به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.

یافته ها:

گروه های مداخله و کنترل از نظر انعطاف پذیری، استرس ادراک شده و تاب آوری تفاوت معناداری داشتند. به عبارت دیگر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث بهبود معنادار انعطاف پذیری (۰/۰۰۱P<، ۱۸۵/۴۰۵F=)، تاب آوری (۰/۰۰۱P<، ۱۶۸/۶۸۸F=) و استرس ادراک شده (۰/۰۰۳P<، ۱۰/۷۳F=) در کارکنان زن بیمارستان شد.

نتیجه گیری:

نتایج نشان دهنده تاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود انعطاف پذیری، استرس ادراک شده و تاب آوری در کارکنان زن بیمارستان بود. در نتیجه برای ارتقای انعطاف پذیری و تاب آوری و برای کاهش استرس ادراک شده می توان از روش آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده کرد.

تاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری، استرس ادراک شده و تاب آوری کارکنان زن بیمارستان

 

قانون مدیریت بحران کشور

قانون مدیریت بحران کشور (مصوب مورخ ۷/۵/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی)

نامه شماره ۶۸۷۳۹ مورخ ۴/۶/۱۳۹۸

وزارت کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون مدیریت بحران کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۴۴۷۳/۹۰ مورخ ۳/۶/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس‌جمهور

نامه شماره ۴۴۴۷۳/۹۰ مورخ ۳/۶/۱۳۹۸

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۰۰۰۱/۵۱۱۱۴ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مدیریت بحران کشور که با عنوان لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۷/۵/۱۳۹۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

 

قانون مدیریت بحران کشور

 

نقش حمایت اجتماعی و هیجان‌خواهی در تاب‌آوری امدادگران جمعیت هلال احمر

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی نقش حمایت اجتماعی و هیجان‌خواهی در تاب‌آوری امدادگران جمعیت هلال احمر اجرا گردید.
روش: تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را امدادگران جمعیت هلال احمر شهر تهران در سال ۹۷-۹۶ تشکیل دادند. نمونه پژوهش ۱۵۰ نفر از این امدادگران بودند که به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳)، پرسش‌نامه ارزیابی حمایت اجتماعی (۱۹۸۶) و مقیاس هیجان‌خواهی (۱۹۷۸) استفاده شد. اطلاعات به‌دست آمده با روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان دادند که بین همه مولفه‌های هیجان‌خواهی با تاب‌آوری همبستگی معنی‌دار وجود دارد. بعلاوه، بین همه مولفه‌های حمایت اجتماعی با تاب‌آوری همبستگی معنی‌دار وجود دارد (۰۱/۰>P). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هیجان‌خواهی و حمایت اجتماعی قدرت پیش‌بینی تاب‌آوری در بین امدادگران را دارند.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت تاب‌آوری در شرایط تنش‌زا در بین امدادگران، توصیه می‌شود میزان هیجان‌خواهی ایشان در آغاز همکاری بررسی شود و در ادامه نیز امکان دریافت حمایت اجتماعی برای امدادگران فرآهم گردد.

نقش حمایت اجتماعی و هیجان‌خواهی در تاب‌آوری امدادگران جمعیت هلال احمر

 

افزایش تاب آوری نیروهای مسلح، ابزار لجستیک مقابله با جنگ روانی است

افزایش تاب آوری نیروهای مسلح، ابزار لجستیک مقابله با جنگ روانی است

به گزارش خانه تاب آوری به نقل از ایرنا ریاست سازمان نظام روانشناسی درافتتاحیه نشست تخصصی بین المللی روانشناسی و روانشناختی نیروهای انتظامی و نظامی کشور گفت :  به همان میزان که در جنگ از ابزار لجستیک و پدافند نظامی بهره می گیریم، برای مقابله با جنگ روانی هم باید تا دندان مسلح باشیم و برای تاب آوری، مقابله و هماوردطلبی نیروهای مسلح بکوشیم.

دکتر محمد حاتمی روز شنبه در افتتاحیه نشست تخصصی بین المللی روانشناسی و روانشناختی (پاسفیک) نیروهای انتظامی و نظامی کشور افزود: این سازمان به عنوان سازمان ناظر و استانداردساز علم روانشناسی در کشور بر تمامی فعالیت های روانشناسان و مشاوران ارگان ها، نهادها و سازمان ها نظارت دارد.

وی ضمن ابراز خرسندی از این موضوع که سازمان روانشناسی و روانشناختی از چند سال گذشته تاکنون در نیروهای انتظامی و نظامی فعالیت های گسترده ای در حوزه روانشناسی داشته است، یادآور شد: از سال ۱۹۱۷ روانشناسی در بستر نیروهای نظامی رشد کرده است و خود را مدیون نیروهای نظامی می داند. ما هم چه در جنگ تحمیلی و چه در عصر حاضر که همواره با تهدید دشمنان روبه رو هستیم، این علم را با نیروی انتظامی عجین کرده ایم.

رئیس سازمان روانشناسی کشور با اشاره به اینکه علم روانشناسی در کوچکترین حوزه فردی تا بزرگ‌ترین جنگ روانی اهمیت دارد، اظهار داشت: برای افزایش تاب آوری نیروها باید برنامه های لازم در قالب پدافند غیرعامل را تدارک ببینیم.

ادامه‌ی خواندن

نقش سلامت معنوی و تاب آوری در پیش بینی نگرش مثبت به ازدواج در دانشجویان

نگرش مثبت به ادواج مهم ترین متغیر در پیش بینی ازدواج می باشد، که متاثر از عوامل متفاوتی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سلامت معنوی، تاب آوری و نگرش مثبت به ازدواج در دانشجویان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد که در جامعه دانشجویان پسر ساکن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. نمونه ای به حجم ۲۸۵ نفر از دانشجویان جامعه مذکور به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به مقیاس سلامت معنوی (پولوتزین و الیسون، ۱۹۸۲)، مقیاس تاب آوری (کونور و دیویدسون، ۲۰۰۳) و مقیاس نگرش به ازدواج (برتن و روسن، ۱۹۹۷) پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که متغیرهای سلامت معنوی و تاب آوری با نگرش مثبت به ازدواج همبستگی مستقیم و معنادار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای پیش بین به طور معنادار قادر به تبیین ۲۰/۰ از واریانس نگرش مثبت به ازدواج در دانشجویان بودند.

یافته های این تحقیق از اهمیت متغیرهای سلامت معنوی و تاب آوری در پیش بینی نگرش مثبت به ازدواج در دانشجویان حمایت می کند. بنابراین به نظر می رسد برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقاء تاب آوری و سلامت معنوی با توجه به تفاوت های فردی دانشجویان در زمینه های پیشگفت مفید می باشد.

نقش سلامت معنوی و تاب آوری در پیش بینی نگرش مثبت به ازدواج در دانشجویان

نقش واسطه ای خودتمایزیافتگی در رابطه بین تاب‌آوری با دلزدگی زناشویی در زنان متاهل

مقدمه: رابطه بین تاب آوری و فرسودگی زناشویی از حمایت نظری و تجربی کافی برخوردار است، اما درباره سازوکارهای که تاب آوری از طریق آنها بر فرسودگی زناشویی اثر می گذارد مطالعات اندکی وجود دارد.
هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش واسطه ای خودتمایزیافتگی در رابطه بین تاب‌آوری با دلزدگی زناشویی در بین زنان متاهل شهر تهران انجام شد.
روش: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. از جامعه زنان متاهل ۲۰۰ نفر به شیوه نمونه گیری  در دسترس انتخاب شدند و به وسیله مقیاس دلزدگی زناشویی (CBS)،  مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون (CDRISC) و  پرسشنامه تجدیدنظر شده خود تمایزیافتگی(DSI- R) مورد آزمون قرار گرفتند. پس از اینکه داده ها جمع آوری شد با استفاده از (همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) تحلیل شدند.
یافتهها: نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که اثر مستقیم تابآوری بر دلزدگی زناشویی منفی معنادار(۲۱۲/۰-=ß و۰۱/۰>P) و بر خودتمایزیافتگی مثبت معنادار(۴۵۹/۰=ß و۰۱/۰>P) بود. همچنین نتایج  تحلیل مسیر نشان داد که اثرغیرمستقیم تاب آوری بر دلزدگی زناشویی از طریق خودتمایز یافتگی منفی معناداری(۰۹۶/۰-=ß و۰۵/۰>P)  بود.
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر بر نقش واسطه ای خودتمایزیافتگی به عنوان یک سازوکار مهم در رابطه بین تابآوری و دلزدگی زناشویی تاکید دارد. بنابراین، گسترش و توسعه خودتمایزیافتگی در زنان متاهل می­تواند روش خوبی برای حمایت از آنها در مواجهه با ناملایمات زندگی زناشویی باشد.

نقش واسطه ای خودتمایزیافتگی در رابطه بین تاب‌آوری با دلزدگی زناشویی در زنان متاهل

اثربخشی آموزش فنون آرام سازی بر شاخص های سلامت روان و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان خون

 مقدمه

سرطان رویداد تغییردهنده زندگی در کودکان و خانواده آنها محسوب می شود؛ از این رو هدف از مطالعه حاضر، اثربخشی آموزش فنون آرام سازی بر شاخص های سلامت روان و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان خون است.

 روش کار

پژوهش حاضر نیمه تجربی است که در آن ۳۰ نفر از مادران کودکان مبتلا به سرطان خون که در سال ۱۳۹۶ به بخش انکولوژی بیمارستان ۱۷ شهریور کودکان شهرستان رشت مراجعه کرده بودند، به صورت تصادفی در ۲ گروه آزمون فنون آرام سازی (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) گنجانده شدند. سپس در ۳ مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مجدد، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و مقیاس تاب آوری را تکمیل کردند. گروه آزمون فنون آرام سازی درمجموع به مدت ۲ ماه (۸ جلسه ۲ ساعته) آموزش دریافت کرد. پس از ۲ ماه پیگیری مجدد انجام شد. داده ها نیز از طریق کواریانس و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و با نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

براساس نتایج تحلیل مانکوا، آموزش فنون آرام سازی در مرحله پس آزمون در کاهش شکایت های جسمانی، اضطراب، نبود کارکرد اجتماعی و افسردگی و افزایش تاب آوری تاثیر دارد (۰/۰۱>P). همچنین نتایج تحلیل واریانس با اندازه های مکرر نشان داد که تاثیر آموزش فنون آرام سازی بر اضطراب (۰/۰۱>P)، نبود کارکرد اجتماعی و افسردگی (۰/۰۵>P)، همچنین تاب آوری (۰/۰۱>P) تا مرحله پیگیری حفظ شده است.

نتیجه گیری:

با توجه به نتایج می توان گفت آموزش فنون آرام سازی باید جزء برنامه های درمانی برای مادران کودکان سرطانی در بیمارستان ها و مراکز مشاوره قرار بگیرد

اثربخشی آموزش فنون آرام سازی بر شاخص های سلامت روان و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان خون

اثربخشی معنادرمانی گروهی بر تاب آوری زنان دارای نشانه های ناگویی هیجانی

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی یک پروتکل معنادرمانی گروهی بر تاب آوری زنان دارای نشانه ­های ناگویی هیجانی انجام شد.
روش: روش انجام پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان آلکسیتایمی مراجعه کننده به مراکز درمانی سطح شهر تبریز در فاصله زمانی ۴ ماهه بود. از بین این افراد با بهره گیری از مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو(TAS-20) 24نفر به عنوان نمونه غربال شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل(۱۲ نفره) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه­ ای تحت آموزش معنا درمانی قرار گرفتند در حالیکه گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد.

آزمودنی های هر دو گروه مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون(CD‐RISC) را در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. اطلاعات استخراج شد و  تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا) مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته ­های این پژوهش نشان داد که معنادرمانی گروهی پس از ۱۰ جلسه، اثر معنی داری بر میانگین نمرات تاب­ آوری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون داشته است. ­
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته­ های حاصل از پژوهش حاضر، معنادرمانی گروهی می تواند یک مداخله اثرگذار مفید برای افزایش تاب آوری زنان آلکسی تایمی باشد و لذا به بالینگ ران در کار با این بیماران توصیه می شود.

اثربخشی معنادرمانی گروهی بر تاب آوری زنان دارای نشانه های ناگویی هیجانی

تاب آوری اجتماعی، اقتصادی و صنعت بیمه (بخش دوم)

تاب آوری اجتماعی، اقتصادی و صنعت بیمه (بخش دوم)
نویسنده: دکتر زینب خالوندی

در بخش اول یادداشت مربوط به “تاب آوری اجتماعی، اقتصادی و صنعت بیمه” در ارتباط با نقش بیمه در افزایش میزان تاب آوری اجتماعی و اقتصادی افراد و خانواده در زمان بروز حوادث و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی آنان بحث شد. در این بخش از یادداشت، با تفضیل بیشتری در رابطه با ارتباط مؤلفه‌های تاب‌آوری در سیستم اقتصادی و صنعت بیمه بحث خواهیم کرد. ارتباط مؤلفه‌های تاب‌آوری در سیستم اقتصادی و صنعت بیمه در ۵ مورد به شرح زیر قابل بحث هستند:
۱) قابلیت اطمینان و اعتبار در سیستم اقتصادی و صنعت بیمه
قابلیت اطمینان و اعتبار و یا قابل‌اتکا بودن به تحمل‌پذیری سیستم در مقابل مخاطرات و بحران‌ها اطلاق می‌شود. زمانی یک سیستم از این بعد در سطح بالایی است که عوامل ایمنی و حفاظت کننده در سیستم نسبت به بحران ها وجود داشته و سیستم از قابلیت مناسبی برای تغییر در زنجیره تصمیم‌گیری برخوردار است. این امر باعث می‌شود آسیب در یک بخش با احتمال کمتری به سایر بخش‌ها گسترش یابد. طراحی مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از سرایت اثرات بحران در یک بخش به بخش دیگر، می‌تواند اثرات مخاطره را موضعی کند. در همین زمینه، صنعت بیمه میتواند با پرداخت های خسارات وارده و جبران بخشی از دارایی از دست رفته، مانع از کاهش قدرت اقتصادی شده و بنابراین سایر بخش ها به فعالیت خود ادامه دهند و خلل کمتری در امور جاری افراد اتفاق بیفتد. این امر از طرفی باعث میشود تا بعد روانشناسی افراد نیز مورد هجوم قرار نگرفته و آرامش ذهنی خانوارتحت شعاع قرار نگیرد.
۲) داشتن ذخیره مازاد در سیستم اقتصادی و صنعت بیمه
داشتن ظرفیت مازاد و ذخیره احتیاطی کمک می‌کند تا کارکرد سیستم در شرایط بحرانی حفظ شود. این جزء از تاب‌آوری بیان می‌کند در صورتی که زیرساخت‌ها و نهادهای اساسی یک کشور طوری طراحی شوند که برای دست‌یابی به اهداف و مقاصد، امکان استفاده از روش‌های متنوع وجود داشته باشد، احتمال فروپاشی سیستم در شرایط تنش و یا از کار افتادن برخی زیرساخت‌ها، کاهش می‌یابد. بر این اساس از میان ابعاد این ویژگی می‌توان به داشتن ظرفیت مازاد در زیرساخت‌های حساس و مجهز بودن سیستم به انواع راه‌حل‌ها و راهبردها در حل یک مسئله اشاره نمود. در سیستم بیمه نیز، با حق بیمه های اندکی که طی سال های قبل از بروز حادثه، ذخیره شده اند، خانوار به یک ذخیره احتیاطی دسترسی دارد. وجود ذخیره احتیاطی موجب میشود تا افراد بطور مناسب تری در رابطه با راه حل های احتمالی به نتایج مطلوب دست یابند.
۳) هوشیاری و تدبیر در سیستم اقتصادی و صنعت بیمه
توانایی مطابقت، داشتن انعطاف و در مواقع ممکن تبدیل اثرات منفی مخاطره به اثرات مثبت است. این جزء از تاب‌آوری در یک سیستم، از انعطاف‌پذیری ذاتی آن سیستم نشأت می‌گیرد و زمانی محقق می‌شود که اجزاء سیستم به هم اعتماد داشته باشند و قادر به خودسازمان‌دهی باشند. اگر زیربخش‌های اقتصادی جوامع توانسته باشند در درون خود، اعتماد و خودسازمان‌دهی را حفظ نمایند، با حذف شدن کارکرد برخی از نهادها ناشی از وقوع مخاطره، احتمال این‌که بقیه نهادها به‌طور خودجوش واکنش نشان داده و چالش‌های به وجود آمده را حل نمایند، بالا خواهد رفت. ظرفیت خودسازمان‌دهی به عواملی از قبیل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و وجود نهادهایی که مشارکت و یکپارچگی بین افراد جامعه و دولت را ممکن می‌سازد، بستگی دارد. این عوامل در شرایطی همانند شکستن دولت که نهادها به خودسازمان‌دهی نیاز دارند، مهم خواهند بود. از آنجاییکه بیمه نیز همانند هر سازمان دیگری زیر بخش های متنوعی مانند بیمه حوادث، بیمه اتومبیل، بیمه عمر و … دارد و نیز با توجه به اینکه همه موارد در یک زمان اتفاق نمی افتد؛ بنابراین در زمان وقوع حوادث، شرکت بیمه میتواند از منابع موجود در بخش های دیگر استفاده نموده و انعطاف پذیری سیستم تامین شود. این مهم باعث شده تا در زمان وقوع بحران، شرکت های بیمه همواره توانایی همراهی و محافظت از دارایی اقتصادی افراد را داشته باشند.
۴) واکنش به مخاطره در سیستم اقتصادی و صنعت بیمه
توانایی جامعه برای حرکت سریع در مقابله با بحران و مخاطرات است. این جزء از تاب‌آوری مشخص می‌کند که آیا سیستم اقتصادی و اجتماعی یک کشور رویکرد مناسب و سریعی را برای جمع‌آوری اطلاعات مرتبط، از همه قسمت‌های جامعه، ارتباط دادن آنها و تعمیم آنها به سایر قسمت‌ها و همچنینی توانایی تصمیم‌گیری برای سازمان‌دهی مجدد را در زمان معین دارد یا خیر؟ در مواقع مخاطره یا بحران، داشتن ارتباطات مؤثر و قابل‌اعتماد، افراد جامعه و دولت را قادر به مشارکت سریع، مطمئن، درک واحد و صحیح از اثرات مخاطره نموده و آنها را در ارائه پاسخ واحد نسبت به مخاطره هماهنگ می‌نماید.

در این میان، تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت بیشتر مابین دولت و بخش خصوصی و سایر نهادها باعث می‌شود فهم مشترکی از عمق مخاطره در کشور به وجود آید و این امر اعتماد آحاد جامعه نسبت به هم را نیز افزایش می‌دهد. لذا از ابعاد این جزء می‌توان به مخابره مؤثر و مشارکت فراگیر اشاره نمود. در رابطه با صنعت بیمه، این مهم بطور ذاتی در سیستم وجود دارد زیرا در زمان بیمه شدن افراد، اطلاعات کامل آنان ثبت شده و در زمان وجود بحران دسترسی به اطلاعات بطور مناسبی صورت میگیرد.
۵) احیاء در سیستم اقتصادی و صنعت بیمه
توانایی برای برگرداندن سیستم به کارکرد نرمال خود پس از وقوع بحران است و بر منعطف بودن و مطابقت پذیری و بهبود اوضاع در مواجه با تغییرات محیطی بعد از ظهور مخاطره دلالت دارد. این جزء از تاب‌آوری لازم است خلأهای دانشی کشف و سپس سامان‌دهی پژوهش‌ها با پر کردن خلاءهای مذکور صورت پذیرد. همچنین سازوکارهایی وجود داشته باشد که دانش ارتقاء یافته عملی گردد. اجزای تاب‌آوری شامل مؤلفه‌هایی همچون شدت نفت، ریسک سیاسی، تولید ملی، فساد، کیفیت عرصه داخلی، بلایای طبیعی و غیره می‌شوند. صنعت بیمه میتواند در مواجهه با بلایای طبیعی، این وظیفه را بدرستی به انجام رساند.

نتیجه گیری: از آنجاییکه صنعت بیمه در هر یک از ۵ مورد اشاره شده در بالا، به خوبی میتواند نقش قابل توجهی را در زمان وقوع بحران ها و مخاطرات و نیز دوران گذار از شرایط نامساعد بعنوان احیاکننده و بهبود دهنده سیستم اقتصادی ایفا کند؛ بنابراین میتوان گفت که وجود صنعت بیمه در بهبود تاب آوری فردی، خانوار و اجتماعی، بخش لاینفک اقتصادی محسوب میشود.

بررسی اثر مثبت اندیشی در سه ماهه آخر بارداری بر تاب آوری بعد از زایمان مادران

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ ﺑﺎرداری ﺑﺮ ﺗﺎب آوری ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﻣﺎدران اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ.

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ) ﻧﯿﻤﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ( و ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن- ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮس در ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﮐﻪ ازﺗﻌﺪاد۲۰۰ ﻧﻔﺮ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده ﺗﻌﺪاد ۱۵۰ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. و اﯾﻦ۱۵۰ ﻧﻔﺮ زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎب آوری ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ . ﺗﻌﺪا د ۹۳ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺮه ﺗﺎب آوری آﻧﻬﺎ ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻮد.ﮐﻪ۳۰ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ )ﻫﺮ ﮔﺮوه ۱۵ ﻧﻔﺮ( آﻧﮕﺎه ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﻃﯽ۸ ﺟﻠﺴﻪ ۹۰دﻗﯿﻘﻪ ای ﻫﻔﺘﻪ ای دوﺑﺎر ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از : ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﻮد. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎری ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار spss اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎب آوری در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد داردp0/01> . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﯾﺸﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎب آوری ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آﺧﺮ ﺑﺎرداری زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ، ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد .

بررسی اثر مثبت اندیشی در سه ماهه آخر بارداری بر تاب آوری بعد از زایمان مادران