پیش بینی تاب آوری تحصیلی بر اساس احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی در دانش آموزان دختر

تاب آوری تحصیلی یکی از انواع تاب آوری است که به حیطه پیشرفت تحصیلی در روانشناسی تربیتی مرتبط است.

هدف از این پژوهش بررسی پیش بینی تاب آوری تحصیلی بر اساس احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی در دانش‏ آموزان دختر بود.

روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ۵ تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ به تعداد ۲۶۱ نفر دختر بودند. تعداد ۲۰۰ نفر از این دانش آموزان به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده و به پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ساموئلز، ۲۰۰۴)، احساس تعلق به مدرسه (بری، بتی و وات، ۲۰۰۴) و درگیری تحصیلی (فردریکز، بلومنفیلد و پاریس، ۲۰۰۴) پاسخ دادند. داده ها نیز با استفاده از ‏ ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان تحلیل شد.

نتایج نشان داد که بین احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی در دانش‏آموزان دختر با تاب آوری تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که ۲/۶۵ از کل واریانس تاب آوری تحصیلی به وسیله احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر تبیین می‏شود. پیشنهاد می شود معلمان و مسئولان مدارس با آگاهی از مولفه های احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی، تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر را افزایش دهند

پیش بینی تاب آوری تحصیلی بر اساس احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی در دانش آموزان دختر

 

رابطه بین خودتنظیمی هیجانی، ادراک از محیط یادگیری و تاب آوری تحصیلی: کاربرد مدل یابی دو سطحی دانش آموز و کلاس

هدف از مطالعه حاضر، رابطه بین خودتنظیمی هیجانی، ادراک از محیط یادگیری و تاب آوری تحصیلی با کاربرد مدل یابی دو سطحی دانش آموز و کلاس بود. این مطالعه با ایده گرفتن از رویکرد بوم شناختی، نسبت به تاب آوری کودک و نوجوان، بر روی نقش معلم و کلاس می پردازد. این رابطه در میان ۴۵۰ دانش آموز دختر دوره پایه دهم از مناطق ۱۹گانه آموزش وپرورش مناطق تهران که از هر منطقه سه دبیرستان انتخاب شدند، بررسی گردید.

ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس های معلم به عنوان بافت اجتماعی (TSC)، تاب آوری تحصیلی ARI و خودتنظیمی هیجانی (SRQ) بودند. نتایج تحلیل چندسطحی نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای پژوهش بود که با وارد کردن متغیرها در هر دو سطح، رابطه متغیر خودتنظیمی هیجانی با تاب آوری تحصیلی در سطح اول (سطح ۰۰۱/۰p<) و مولفه های درگیری، ساختار و حمایت از خودمختاری در سطح کلاس (۰۰۱/۰>p) معنادار است.

بنابراین، مدارس حدود ۲۷ درصد از واریانس تاب آوری تحصیلی را تبیین می کنند و ۷۳ درصد برای عوامل سطح دانش آموزان تبیین شده است. همچنین نتایج نشان داد که مدل دوسطحی برخلاف مدل معمولی و یک سطحی، دانش بیشتری در ارتباط با رابطه بین متغیرها ارائه می دهد.

یافته های این پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر تاب آوری تحصیلی دانش آموزان چندسطحی است و برای بررسی تاب آوری تحصیلی دانش آموزان، باید به همه سطوح موثر بر آن توجه شود و با واردکردن متغیرها در هردو سطح، رابطه متغیر خودتنظیمی هیجانی با تاب آوری تحصیلی در سطح دانش آموز و مولفه های درگیری، ساختار و حمایت از خودمختاری در سطح کلاس معنادار می باشد.

رابطه بین خودتنظیمی هیجانی، ادراک از محیط یادگیری و تاب آوری تحصیلی

 

 

تاب آوری و خودمراقبتی

به همت دبستان غیر انتفاعی سینا و در محل سالن جلسات کانون فرهنگی تربیتی امید اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرمانشاه و با حضور والدین و کارکنان این واحد آموزشی برگزارگردید

همایش ناگوار با محوریت تاب آوری

همایش ناگوار با محوریت تاب آوری و به همت مجله موفقیت در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار میگردد.

افراد و جوامع میتوانند حتی پس از مصیبت های ویرانگر به بازسازی زندگی خود بپردازند ، وقایع ناگوار همبشه ناگوار نمی مانند و این هنرماست تادر مواجهه با آن از تنش ها عبور کنیم و روحیه خود را بازیابی کنیم .پنچشنبه سوم بهمن ماه جاری نخستین همایش زمستانی بنیاد موفقیت با همین دغدغه میزبان شماست .

تاب آوری پاوه

برای اولین بار در کشور و به همت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه و با مساعدت شهرداری شهرستان پاوه برای پاکبانان شهرستان پاوه نشستی آموزشی با موضوع (تاب آوری) برگزارگردید.

تاب آوری در لاهیجان

کارگاه  ۳ روزه تاب آوری درمحل سالن جلسات پرتو آرامش در شهرستان لاهیجان برگزارگردید.

 این دوره آموزشی با  حضور و مشارکت گروه خودیاراز مبتلایان و بهبودیافتگان سرطان پستان ، پزشکان ، روانپزشک و روانشناسان ، کنشگران عرصه سلامت اجتماعی و برخی  از مسئولین محلی همراه بود .