بحران بازتابی از نیاز به اقدام است؛ تاب آوری یعنی اقدام

سلامت پزشک محور از پای در خواهد آمد اگر مشارکت و تعهد همگانی همراه نباشد، کادر جان برکف درمان را تحسین و دورد میفرستیم و به نقش و مسئولیت اجتماعی خود عمل خواهیم کرد. این مطلب را دکتر محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب اوری به خبرنگار گروه استانهای پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران گفت، وی افزود: مبادا  عزیزان و سربازان جان بر کف خط درمان را تنها بگذاریم که در این جنگ از پای در آیند که سلامت و مسئولیت های اجتماعی آن متوجه همگان است، به یقین هر جایی صحبت از سلامتی و بیماری است، در حقیقت حکایت و رویارویی تاب آوری و آسیب پذیری است، نبردی است از سلامتی و بیماری و اگرچه این ستیزی در سطوح مولکولی بشمار می آید اما پیروزی درآن اقدامات کلان و هماهنگ تمامی آحاد جوامع را می طلبد. به مهر پروردگار نظام سلامت مبتنی بر مشارکت هم تاب اوراست و هم به یقیین از عهده هر گونه همه گیری، تهدید و مخاطره برخواهد آمد. مدیر و موسس خانه تاب آوری در ادامه گفت: متغیر های روانشناختی و اجتماعی فضای همه گیری در پیوستاری از بی اهمیتی مفرط و پر اهمیتی افراطی مطرح میشود این فضا در پیوستاری از ناچیز انگاری و فاجعه سازی تعریف شده است. آنچه مورد انتظار است تعادل و جدیت است که  از افراط و تفریط برحذر بمانیم لذا حکم قاطع این است که ناچیز انگاری و فاجعه سازی نامطلوب  است و مورد انتظار رفتار متعادل و انظباط  در انجام توصیه ها و وظایف فردی است. صد البته تقلیل موضوع به مسأله ای روانشناختی به یقین خطاست که تاب آوری در مشارکت است، تعهد همگانی و انجام دقیق وظایف فردی که توسط سازمانها و متخصین توصیه میگردد به یقین ما را در انجام مسئولیتهای فردی در قبال خود و دیگران و همچنین مدیریت تنش و نگرانی ها یاری خواهد کرد. به یقین افراد آسیب دیده و یا در معرض خطر به حمایت های روانی اجتماعی هستند اما این به مفهوم تقلیل مسأله به موضوعی روانشناختی نیست. فرصتی مناسب است تا متغیرهای روانشناختیِ مدیریت بحران را یادآور شویم که بطور اجمالی میتواند شامل: انکار و باورناپذیری،  وادادگی، سستی و قبول شکست، وحشت و غفلت و نسبت دادن مشکل به دیگران به جای اداره کردن آن از مهتمرین متغیرهای روانشناختی مدیریت بحران است که یا در میدان بحران از قبل وجود داشته و تشدید می شود و یا همزاد پیامد بحران است. تاب آوری و اقدام شایسته در پدیده هایی چون واگیری و همه گیری قانونمند بودن و رعایت کردن توصیه های سازمانهای متولی است که همه در انجام وظایف فردی و اجتماعی مسئول و ملزم هستند. البته هر گونه کُنش اجتماعی غیرمتخصصین و حتی کُنش فردی متخصصین نیز می تواند ممنوع و آسیب زا باشد همه بایستی تحت فرماندهی واحد در طرح کلان یکپارچه و هماهنگ توصیه های کادر ویژه و سازمانهای متخصص و مسئول را  بی کم و کاست رعایت کنیم، شایسته آن است مرجعیت رسانه های عام و تخصصی نیز کاملاً محفوظ بماند. ایجاد هر گونه ابهام و تعارض می تواند اضطراب تولید می کند  که انشااله برحذر باشیم. ش ش

اصول مراقبتی برای بیماران مشکوک به عفونت کرونا ویروس (۲۰۱۹-nCoV) با علائم خفیف در منزل و سایر افرد در معرض خطر

اصول مراقبتی برای بیماران مشکوک به عفونت کرونا ویروس (۲۰۱۹-nCoV) با علائم خفیف در منزل  و سایر افرد در معرض خطر

ترجمه :  سپیده سلطانی پور ( خانه تاب آوری )

رهنمود موقت

مقدمه: سازمان جهانی بهداشت این دستورالعمل را جهت انجام اقدامات بهداشتی برای بیماران مشکوک به عفونت کرونا ویروس و افراد در معرض خطر و  بدون علامت بیماری را ارائه کرده است.

این دستورالعمل از رهنمود های مبتنی بر شواهد منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت مربوط به  MERS-CoV ویروس (که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده)، استخراج شده است.و شامل:اصول پیشگیری از عفونت و کنترل بیماری های حاد تنفسی فراگیر در مراکز بهداشتی درمانی و اطلاعاتی درباره عفونت ۲۰۱۹-nCoV می باشد.

مدیران، متخصصان بخش های درمانی و کادر درمان و سایر افراد در راستای پیشگیری و کنترل عفونت و همچنین برای مراقبت از بیماران مشکوک به عفونت کرونا ویروس با علائم خفیف و افراد در معرض خطر بدون علائم می توان از این متن استفاده کرد. این رهنمود بر اساس شواهد موجود در مورد کروناویروس۲۰۱۹ و امکان سنجی اجرای اقدامات کنترل و پیشگیری از عفونت در منزل تدوین شده است.هدف این متن راهنمایی مراقبان سلامت از جمله والدین ، همسران ، و سایر اعضای خانواده یا دوستان بدون آموزش رسمی بهداشتی درمانی است

مراقبت بیماران مشکوک به عفونت کرونا ویروس با علائم خفیف در منزل

با توجه به اطلاعات موجود در مورد این بیماری و انتقال آن ، سازمان جهانی بهداشت توصیه می کند که کلیه بیماران مشکوک به کرونا ویروس مبتلا به عفونت حاد تنفسی  (SARI) باید به اولین مرکز درمانی مراجعه کنند و براساس شدت بیماری  تحت درمان اورژانسی قرار بگیرند.

برای مبتلایان به درجات خفیف بیماری، ممکن است بستری شدن در بیمارستان لازم نباشد مگر اینکه احتمال عود سریع وجود داشته باشد.در این موارد بهتر است مراقبت های درمانی در منزل اجراشود.

سایر مواردی که می توان از مراقبت های بهداشتی در منزل استفاده کرد.شامل: بیماران با علائم مشخص در جایی که مراقبت های بستری در دسترس یا ایمن نیست ( یعنی ظرفیت مراکز درمانی قادر به پاسخگویی به همه مراجعان نباشد) یا در مواردی که فرد آگاهانه از بستری شدن در بیمارستان امتناع کند. ادامه‌ی خواندن

اثربخشی معنویت درمانی بر پریشانی روانشناختی و تاب آوری بیماران تالاسمی

زمینه

بروز بیماری های جسمانی مزمن همچون تالاسمی موجب ایجاد پریشانی روانشناختی و کاهش تاب آوری بیماران می شود. پژوهش حاضر در پی آن است که آیا معنویت درمانی می تواند منجر به کاهش پریشانی روانشناختی و بهبود تاب آوری بیماران تالاسمی شود؟

هدف

بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی معنویت درمانی بر پریشانی روانشناختی و تاب آوری بیماران تالاسمی انجام گرفت.

روش

پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران تالاسمی شهر شیراز در سه ماهه زمستان سال ۱۳۹۷ بود. در این پژوهش تعداد ۳۰ بیمار تالاسمی با روش نمونه گیری غیرتصادفی داوطلبانه و هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (۱۵ بیمار در گروه آزمایش و ۱۵ بیمار در گروه گواه). گروه آزمایش مداخله معنویت درمانی (بوالهری و همکاران، ۱۳۹۱) را طی دو ماه و نیم در ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه پریشانی روانشناختی (کسلر و همکاران، ۲۰۰۳) و پرسشنامه تاب آوری (کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس مختلط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

نتایج نشان داد که معنویت درمانی بر پریشانی روانشناختی و تاب آوری بیماران تالاسمی تاثیر معنادار دارد (P<۰/۰۰۱). بدین صورت که این درمان توانسته منجر به کاهش پریشانی روانشناختی و بهبود تاب آوری بیماران شود.

نتیجه گیری

یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که معنویت درمانی با بهره گیری از فنونی همانند، خودآگاهی و ارتباط با خود و خدا، نوع دوستی، بخشش خود و دیگران، قدردانی و شکرگزاری می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش پریشانی روانشناختی و بهبود تاب آوری بیماران تالاسمی مورد استفاده قرار گیرد.

اثربخشی معنویت درمانی بر پریشانی روانشناختی و تاب آوری بیماران تالاسمی

تاب آوری و آسیب پذیری کودکان

نشست آموزشی با محوریت تاب آوری و آسیب پذیری کودکان در روز شنبه ۹۸/۱۲/۳ در محل آمفی تیاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوچوانان واقع در پارک معلم برگزار خواهد شد . این دوره  به همت افق سلامت کرمانشاه و با حمایت کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان کرمانشاه  برگزار و ورود برای همگان رایگان خواهد بود .

تاب آوری برای بیماران مبتلا به ام اس

به مهرپروردگار و به  همت انجمن ام اس کرمانشاه و با میزبانی موسسه دکتر پاپ زن اولین جلسه از دوره تاب آوری برای بیماران مبتلا به ام اس برگزارشد .

تاب آوری پیوند

محمدرضا مقدسی
مدیر و موسس خانه تاب آوری

مایه مسرت و مباهات است که در نهمین کنگره سراسری پیوند سلولهای بنیادی برای نخستین بار در کشور فرصتی دست داد تا از تاب آوری روانشناختی هم سخنی به میان آید که عبور موفقیت آمیز از تلخی های روزگار و شرایط نامناسب را نیز همین (تاب آوری) توصیف میکند تاب آوری است که بهترین پیش بینی کننده کیفیت زندگی و سلامت روان است.
بالطبع بیماران پیوند نیز دچار مشکلاتی می شوند که نیازمند مداخلات روانپزشکی و یا روانشناختی است چه بسا معدودی از پیش با همین اختلالات و مشکلات دست و پنجه نرم میکرده اند.
فضای روانی پیوند میتواند آکنده از ابهام، عدم قطعیت، اضطراب و استرس و یا سرشار از امید و خوشی بینی، نستوهی و همراهی باشد. تاب آوری بعنوان یک رویکرد توسعه گرا میتواند فضای روانی بهینه را برای درمان حمایت کرده و تدارک ببیند.
اتحاد وتبعیت از درمان، توفیق در فرآیند دشوارپیوند و مدیریت بهینه وضعیت روانی و هیجانی با برخورداری از تاب آوری میسر خواهد بود که البته متغیرهای روان شناختی منفی و نامطلوب در روند درمان و در فضای پیوند به یقین با این سازه روانشناختی رابطه منفی دارند.
بیماران پیوند اغلب با توانایی های تحلیل رفته، دارایی های از دست رفته و جلوه های معنوی مخدوش در صف پیوند قرار گرفته اند.
توسعه و تقویت توانایی ها با تاکید بر حل مسائل شخصی، گسترش دارایی ها با تأکید بر دریافت حمایت های بیرونی اعم از کادر درمان، خانواده و گروه همسان و ارتقاء طراوات و سلامت معنوی با تأکید بر هیجانات مثبت میتواند شالوده و اهم اقدامات در زمینه توسعه تاب آوری بیمار پیوند بشمار آید که به مهر پروردگار کنگره کرمانشاه پیش در آمدی بر این مهم است.

تاب آوری و سبک زندگی سالم

در مجتمع جهان فولاد غرب نشستی آموزشی با تاکید بر مفاهیم سبک زندگی سالم ، تاب آوری و فرسودگی شغلی برگزار شد .

کافه صورتی در لاهیجان برگزار شد

به همت اتحادیه آرایش بانوان و همسو با پویش لاهیجان با حضور دکتر الهه سیاری فرد جراح و متخصص زنان و زایمان نشستی در محل تالار اجتماعات اتاق اصناف لاهیجان برگزارشد .
دکتر الهه سیاری فرد طی بیاناتی توسعه فرهنگ خود آزمایی ، درمان جویی و آموزش چهره به چهره و به زبان ساده را مورد اشاره قراردادند وی همچنین اظهار امیدواری کرد که اثر مثبت حمایت همه جانبه و ارتقاء دانش سلامت بانوان در شناخت زود هنگام سرطان پستان بتواند در درمان نیزموثر واقع شود .
کافه صورتی با هدف آموزش خود آزمایی و توسعه مدیریت پیشگیری از طریق ترویج گفتگو در باره ( سرطان پستان ) اهداف خود را دنبال میکند.

 پرتو آرامش ، خاانه تاب آوری ،کافه آگاهی ، آرامش ندای جوان ، باشگاه سوارکاری مهتاب ،  روژی روناکی ، کنشگران اجتماعی فرزانه ، انشارات پروچستا ، مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان از حامیان پویش لاهیجان هستند.

کتاب صورتی ، تجربیات زیسته زنان مبتلا به سرطان پستان

انتشارات پروچستا برگزار می‌کند:
کتاب صورتی؛ نخستین گردایه نوشتاری از تجربه زیسته زنان دچار سرطان پستان

سرطان پستان یکی از گسترده‌ترین سرطان‌ها در جمعیت زنان در جوامع امروزی است. میزان پایندگی مبتلایان به سرطان پستان، بسیار تحت تأثیر کیفیت زندگی آنان است.
انتشارات پروچستا از بانوانی که تجربه ابتلا به سرطان پستان را داشته‌اند، دعوت می‌کند تجربیات زیسته خود در این بیماری را برای دبیرخانه «کتاب صورتی» فرستاده تا پس از گردآوری، تدوین و منتشر نماید.
روشن است بازگفت این تجربه برای همراهان، دوران بحرانی مواجهه با خبر ابتلا و پیمودن راه درمان تا بهبود را با آرامش و امیدواری توأم می‌نماید.

• دوستداران این پژوهش می‌توانند نوشتار خود را به دبیرخانه کتاب صورتی به نشانی اینترنتی:  Pink1Prochesta@gmail.com بفرستند.

دبیرخانه کتاب صورتی (پاسخگوی پرسش‌های شما): ۰۹۳۶۹۵۵۶۶۴۶

قابل ذکر اینکه مجموعه رسانه های تخصصی مددکاری اجتماعی ایرانیان، انجمن حمایت ار بیماران مبتلابه سرطان استان کرمانشاه، باشگاه سوارکاری مهتاب، موسسه پرتو آرامش، خانه تاب آوری و مجله اینترنتی مددکاری اجتماعی ایران، پروژه (کتاب صورتی) را حمایت می کنند.

بررسی رابطه بین تاب آوری و تنظیم هیجانی با امید به زندگی در بین سربازان

ورود به سربازی سلامت روانی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و یکی از عواملی موثر در سلامت روان مخصوصا در دنیای کنونی، امید به زندگی مطلوب می باشد. مهم ترین تاثیر امید ایجاد انگیزه برای فعالیت و تحرک بیشتر و قوی تر است و امید یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر شادابی است، بنابراین پرداختن به این مسئله می تواند موثر واقع شود.

هدف

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تاب آوری و تنظیم هیجانی با امید به زندگی در سربازان می پردازد.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر در سال ۱۳۹۷ بر روی ۳۰۰ سرباز که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون، تنظیم هیجانی گراس و جان و پرسشنامه امید به زندگی میلر بودند که پایایی و روایی آن ها در مطالعات قبلی تائید شده بودند و در این پژوهش پایایی ابزار تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام به ترتیب ۰/۸۹، ۰/۷۰ و ۰/۹۱ محاسبه شده است. داده های جمع آوری شده در این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تاب آوری و تنظیم هیجانی با امید به زندگی سربازان رابطه وجود دارد (۰/۰۰۱P<)، بین تاب آوری با تنظیم هیجانی سربازان رابطه وجود دارد (۰/۰۰۱P<)، تاب آوری و تنظیم هیجانی، توان پیش بینی امید به زندگی سربازان را دارد (۰/۰۵P<).

بحث و نتیجه گیری:

یافته ها بیانگر آن است که بین تاب آوری و تنظیم هیجانی با امید به زندگی در بین سربازان رابطه معنی دار وجود دارد. برای افزایش امید به زندگی در سربازان، آموزش های متمرکز بر تاب آوری که فرد را در برابر عوامل استرس زا مقاوم کرده و تنظیم هیجان که پاسخ های افراد را در موقعیت های مختلف زندگی بخصوص مواقع بحرانی تحت تاثیر قرار داده و باعث انعطاف پذیری افراد می شود، ضروری به نظر می رسد.

بررسی رابطه بین تاب آوری و تنظیم هیجانی با امید به زندگی در بین سربازان

عوامل موثر و پیامدهای تاب آوری سازمانی

اختلالات ناشی از بحران های داخلی و خارجی مختلف از گذشته تابه حال بیشترین تاثیرات را بر عملکرد سازمان داشته است. یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر بر اثر افزایش اختلال در فرایندهای سازمانی ناشی از بحران های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و انسانی توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده مقوله تاب آوری سازمانی است.
هدف این پژوهش ترسیم و سنجش مدل تاب آوری است که عوامل موثر بر تاب آوری و پیامدهای حاصل از آن را در یک سازمان نشان می دهد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است و شیوه پژوهش به این صورت است که ابتدا با مرور ادبیات و بررسی مدل های تاب آوری سازمانی، فرضیه های تحقیق مشخص گردیده و مدل ترسیم می شود، سپس مدل با استفاده از روش تحلیل مسیر، برازش شده و فرضیه ها در قالب مدل آزمون می شوند.
جامعه آماری این پژوهش را ۱۴۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی تشکیل می دهند که طبق فرمول کوکران ۳۰۲ نفر به عنوان نمونه تعیین گردید و پرسشنامه به طور تصادفی میان آن ها توزیع شد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل ترسیم شده از برازش خوبی برخوردار است و تایید فرضیات تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنادار عوامل موثر بر تاب آوری و پیامدهای حاصل از آن با تاب آوری سازمانی است.

عوامل موثر و پیامدهای تاب آوری سازمانی

نقش حرمت خود و هوش هیجانی در پیش بینی تاب آوری دانش آموزان دارای آسیب شنوایی

زمینه و هدف

یکی از مهم ترین حواس انسان، حس شنوایی است که آسیب آن می تواند فرایند سازش با محیط زندگی را تحت تاثیر قرار داده و موجب تاخیر در تحول و پردازش فرایندهای ذهنی و شناختی شود. همچنین تاب آوری به مهارت ها و توانمندی هایی اشاره دارد که فرد را قادر می سازد با سختی ها، مشکلات، و کشاکش های زندگی سازش کند. بدین ترتیب هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی و حرمت خود در پیش بینی تاب آوری دانش آموزان دارای آسیب شنوایی است.

روش

پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. نمونه مورد مطالعه شامل ۸۱ نفر از دانش آموزان دختر و پسر مبتلابه آسیب شنوایی در دامنه سنی ۱۳ -۱۰ سال مقطع ابتدایی شهر شیراز بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سطوح تاب آوری، حرمت خود، و هوش هیجانی به ترتیب با استفاده از پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳)، حرمت خود کوپر اسمیت (۱۹۶۷)، و هوش هیجانی شرینگ (۱۹۹۹) سنجیده شد و در پایان داده ها از طریق همبستگی پیرسون و رگرسیون هم زمان تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج پژوهش نشان داد که تاب آوری با هوش هیجانی و حرمت خود همبستگی مثبت و معنی دار دارد (۰/۰۵>p). همچنین نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیر هوش هیجانی ۳۳ درصد از واریانس تاب آوری (۰/۰۰۲>p) و متغیر حرمت خود عمومی ۲۴ درصد از واریانس تاب آوری را پیش بینی می کند (۰/۰۲۵>p).

نتیجه گیری

بر اساس یافته های این پژوهش مبنی بر نقش هوش هیجانی و حرمت خود در پیش بینی تاب آوری دانش آموزان با آسیب شنوایی، می توان نتیجه گرفت که با پرورش این سازه ها در این دانش آموزان می توان انعطاف پذیری و سطح سازش یافتگی آنها را ارتقا بخشید.

نقش حرمت خود و هوش هیجانی در پیش بینی تاب آوری دانش آموزان دارای آسیب شنوایی

 

اثربخشی آموزش مهارت های تفکر مثبت بر افزایش شادکامی و تاب آوری نوجوانان بی سرپرست دختر

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های تفکر مثبت در ارتقای شادکامی و تاب آوری نوجوانان بی سرپرست، انجام گرفت.

این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع طرح های شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش کلیه نوجوانان دختر بی سرپرست بهزیستی استان البرز بودند که نمونه ای به حجم ۴۰ نفر از این جامعه به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه ۲۰ نفری (آزمایش و کنترل) قرار گرفتند.

اعضای هر دو گروه پرسشنامه شادکامی آکسفورد (۱۹۸۹) و تاب آوری کانر- دیویدسون (۲۰۰۳) را قبل از اجرای عمل آزمایشی تکمیل کردند. سپس، هشت جلسه ۴۵ دقیقه ای مداخله آموزشی تفکر مثبت برای گروه آزمایش انجام شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. سپس هر دو گروه مجددا ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تحلیل گردید.

یافته ها نشان داد که آموزش مهارت های تفکر مثبت به صورت معناداری موجب ارتقای میزان شادکامی و تاب آوری نوجوانان دختر بی سرپرست می شود. به نظر می رسد که آموزش مهارت های تفکر مثبت می تواند به طور موفقیت آمیزی برای توانمند سازی نوجوانان بی سرپرست دختر مورد استفاده قرار گیرد.

اثربخشی آموزش مهارت های تفکر مثبت بر افزایش شادکامی و تاب آوری نوجوانان بی سرپرست دختر