حمایت خانه تاب آوری از پویش آوای همدلی سالمندان

ریاست محترم انجمن سالمندان ایران

جناب آقای دکتر احمد دلبری

با احترام و ادب عطف به فراخوان عمومی آن انجمن بدینوسیله مراتب حمایت وهمراهی خانه تاب اوری با پویش ( آوای همدلی سالمندان ) اعلام میگردد.امید میرود به مهر پروردگار در ایجاد، تشویق و توسعه همکاری فی مابین افراد ، سازمانهای دولتی و غیر دولتی در زمینه سالمندی و به ویژه کمک و ارایه خدمات مشاوره در سیاستگذاری تخصصی این عرصه توفیقات روزافزون حاصل شود خانه تاب آوری باشگاه فرهنگ سالمندی را  قدر و غنیمت دانسته و با تشکر از ایده پردازی و زحمات تمامی اساتید ، پیشنهاد تشکیل  کمیته تخصصی ( تاب آوری سالمندان )  را با تکیه بر ظرفیتهای مشترک ارایه می نماید .

خانه تاب آوری ( محمدرضامقدسی )