اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری و خردمندی

آموزش تلفیقی چشم انداز زمان و ذهن آگاهی در افزایش تاب آوری و خردمندی در دختران دانش آموز، تاثیر مثبت و معناداری دارد

آخرین اخبار

Translate »