اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری و استرس مادران

گروه آزمایش که تحت آموزش تاب آوری قرار گرفتند نسبت به گروه گواه که هیچ آموزشی دریافت نکردند،

میانگین سطح استرس پایین تر بوده است و آموزش تاب آوری موجب افزایش سلامت روان گروه آزمایش شده است.

آخرین اخبار

Translate »