تاثیر استرس شغلی و تاب آوری حسابرسان بر روی کیفیت حسابرسی

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر استرس شغلی و تاب آوری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی در بین اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی -همبستگی است.از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران (۲۴۰۰N=)نمونه ای به تعداد ۳۳۰ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. داده ها بر اساس پرسشنامه استاندارد گردآوری و توسط آزمون رگرسیون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن استاسترس شغلی با کیفیت حسابرسی) P-Value = ۰.۰۰ وR =-۰.۲۶ (رابطه منفی و معناداری ،تاب آوری با کیفیت حسابرسی (R =۰.۲۰۹، P-Value = ۰.۰۰) رابطه مثبت و معناداری دارد.

لذابرای بهبود کیفیت حسابرسی استفاده از روان سنجی در زمان جذب نیروی انسانی، انجام آزمایشهای دوره ای برای اعضای جامعه حسابداران رسمی و شناسایی افراد در معرض خطرات روحی و جسمی و ارایه درمان مناسب. آموزش های دوره ای کاهش استرس و بهبود تاب آوری شغلی،تجدیدنظر در حقوق و مزایای اعضا و افزایش خدمات رفاهی و تفریحی امری ضروری است.

تاثیر استرس شغلی و تاب آوری حسابرسان بر روی کیفیت حسابرسی