ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی پرسش نامة تاب آوری در دانش آموزان و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی نسخة فارسی پرسش نامة تاب آوری در دانش آموزان و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار بود. جامعة آماری شامل کلیة دانش آموزان مقطع متوسطة دولتی مناطق نوزده گانة آموزش و پرورش ( تعداد ۴۸۲۶۸ نفر) و همچنین کلیة دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال ۱۳۹۰- ۱۳۹۱ (تعداد ۵۰۴۷۷ نفر) بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامة استاندارد تاب آوری کونور و دیویدسون بود. نتایج این پژوهش به وجود هفت عامل در ورزشکاران (سخت رویی، هدفمندی، خوش بینی، احساس کنترل، استفاده از منابع، استفاده از منابع معنوی و پویایی) اشاره دارد. همچنین، نتایج نشان دادند که این پرسش نامه از روایی و پایایی قابل قبولی در جامعة مشخص برخوردار است ( پایایی برابر با ۷۷۴/۰) و آلفای کرونباخ ( پایایی و ثبات به روش همسانی درونی) برای ورزشکاران ۷۸۱/۰ بیشتر از غیر ورزشکاران ۷۵۳/۰ است.

ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی پرسش نامة تاب آوری در دانش آموزان و دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار

اعتباریابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی

خودکشی یکی از معضلات بهداشت روان است. شناسایی به موقع امکان خودکشی در پیشگیری از آن بسیار اهمیت دارد. هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی به عنوان یک ابزار شناسایی افراد در معرض خطر خودکشی بود. روش: بدین منظور ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز در سال ۹۳-۹۴ که از بین کل دانشجویان این دانشگاه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، در بررسی خصوصیات روان سنجی این پرسشنامه شرکت نمودند. ابزار پژوهش پرسشنامه های تاب آوری در برابر خودکشی و افسردگی بک بود.

یافته: پایایی مقیاس از دو طریق بازآزمایی و آلفای کرونباخ بررسی گردید که به ترتیب ضرایب پایایی ۹۳/. و ۸۳/. به دست آمد. برای مطالعه روایی این پرسشنامه از ۴ روش استفاده شد. روایی سازه پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی از طریق تعیین ضریب همبستگی بین این پرسشنامه با پرسشنامه افسردگی انجام شد که ضریب ۶۰/.-  به دست آمد (p< .001). تحلیل عامل اکتشافی به روش تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس برای پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی، سه عامل را به دست داد که به ترتیب ثبات هیجانی، عامل محافظ درونی و عامل محافظ بیرونی نام گرفت که در مجموع ۷۴/۷۲درصد از واریانس کل را تبیین نمود.

همچنین نتیجه مطالعه حاضر نشان داد تمام گویه های پرسشنامه تاب آوری با نمره کل و تمام خرده مقیاس های این پرسشنامه با یکدیگر و با نمره کل همبستگی معناداری دارند. نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت پرسشنامه تاب آوری، می تواند واجد شرایط لازم برای استفاده در دانشجویان باشد.

اعتبار یابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خود کشی

مقياس كوتاه تاب آوري در ورزشكاران معلول و جانباز؛ ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي

اهداف: تاب آوري، توانايي سازگاري مثبت فرد در پاسخ به موقعيت هاي مشكل آفرين زندگي است. با توجه به اهميت تاب آوري، ساخت ابزارهايي مناسب، براي سنجش و اندازه گيري آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس فارسي نسخه كوتاه تاب آوري در ورزشكاران معلول و جانباز بود.
ابزار و روش ها: در اين پژوهش در سال ۱۳۹۴، ۱۶۸ نفر (۱۰۰ مرد و ۶۸ زن) از معلولان و جانبازان ورزشكار شهر تهران در سطوح مختلف مهارتي و در رشته هاي مختلف كه در يكي از مفاصل بدن (كمر، ران، زانو و غيره) دچار آسيب شده بودند، به طور تصادفي انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش، مقياس فارسي نسخه كوتاه شده تاب آوري كانر- ديويدسون بود. به منظور بررسي روايي سازه مقياس فارسي نسخه كوتاه تاب آوري، از تحليل عاملي تاييدي مبتني بر مدل معادلات ساختاري، براي تعيين همساني دروني از ضريب آلفاي كرونباخ و براي تعيين پايايي زماني از ضريب همبستگي درون طبقه اي استفاده شد.
يافته ها: شاخص هاي برازندگي به دست آمده، نشان دهنده روايي سازه و برازندگي مطلوب مقياس فارسي نسخه كوتاه تاب آوري بود. همچنين همساني دروني با ضريب آلفاي كرونباخ برابر ۰٫۷۶ و پايايي زماني نيز با ضريب همبستگي درون طبقه اي ۰٫۷۶، از مقادير قابل قبولي برخوردار بودند.
نتيجه گيري: مقياس فارسي نسخه كوتاه تاب آوري از روايي و پايايي قابل قبولي در بين ورزشكاران معلول و جانباز برخوردار است.

مقياس كوتاه تاب آوري در ورزشكاران معلول و جانباز؛ ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي

 

اعتبار یابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی

خودکشی یکی از معضلات بهداشت روان است. شناسایی به موقع امکان خودکشی در پیشگیری از آن بسیار اهمیت دارد. هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی به عنوان یک ابزار شناسایی افراد در معرض خطر خودکشی بود.
روش: بدین منظور ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز در سال ۹۳-۹۴ که از بین کل دانشجویان این دانشگاه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، در بررسی خصوصیات روان سنجی این پرسشنامه شرکت نمودند.

ابزار پژوهش پرسشنامه های تاب آوری در برابر خودکشی و افسردگی بک بود.

یافته: پایایی مقیاس از دو طریق بازآزمایی و آلفای کرونباخ بررسی گردید که به ترتیب ضرایب پایایی ۹۳/. و ۸۳/. به دست آمد. برای مطالعه روایی این پرسشنامه از ۴ روش استفاده شد. روایی سازه پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی از طریق تعیین ضریب همبستگی بین این پرسشنامه با پرسشنامه افسردگی انجام شد که ضریب ۶۰/.-  به دست آمد (p< .001). تحلیل عامل اکتشافی به روش تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس برای پرسشنامه تاب آوری در برابر خودکشی، سه عامل را به دست داد که به ترتیب ثبات هیجانی، عامل محافظ درونی و عامل محافظ بیرونی نام گرفت که در مجموع ۷۴/۷۲درصد از واریانس کل را تبیین نمود. همچنین نتیجه مطالعه حاضر نشان داد تمام گویه های پرسشنامه تاب آوری با نمره کل و تمام خرده مقیاس های این پرسشنامه با یکدیگر و با نمره کل همبستگی معناداری دارند. نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت پرسشنامه تاب آوری، می تواند واجد شرایط لازم برای استفاده در دانشجویان باشد.

اعتباریابی پرسشنامه تاب آوری د ربرابر خود کشی

بررسي کفايت روانسجي مقياس اندازه گيري تاب آوري در بين زندانيان زندان عادل آباد شهر شيراز: روايي، پايايي و ساختار عاملي

هدف پژوهش حاضر بررسي روايي، پايايي و ساختار عاملي مقياس تاب آوري بزرگسالان در بين زندانيان مرد زندان عادل آباد شيراز بود. بدين منظور نمونه اي به حجم ۲۱۵ نفر از زندانيان مرد (با ميانگين سني ۲۰٫۸۶) به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شد. روايي اين مقياس با استفاده از روش هاي تحليل عوامل، روايي همگرا و واگرا بررسي شد. پايايي مقياس از سه روش آلفاي کرونباخ، دونيمه سازي و بازآزمايي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تحليل عاملي نشان داد که اين مقياس، از ۵ عامل با عناوين شايستگي فردي، شايستگي اجتماعي، حمايت اجتماعي، انسجام خانوادگي و ساختار فردي تشکيل شده است که بيش از ۵۷ درصد از واريانس کل را تبيين مي کنند. روايي همگراي اين مقياس حاکي از همبستگي رضايت بخشي بين ابعاد مقياس تاب آوري با نمره کل بود. براي تعيين روايي واگراي مقياس، همبستگي ابعاد مقياس تاب آوري با پرسشنامه پرخاشگري باس و پري بکار رفت که حاکي از همبستگي مطلوبي بود (p<0.001). ضرايب آلفاي کرونباخ، دونيمه سازي و بازآزمايي نيز حاکي از پايايي مطلوب مقياس بود. نتيجه نهايي اينکه فرم فارسي مقياس تاب آوري بزرگسالان، از روايي و پايايي مناسبي در جامعه زنداني برخوردار است و مي تواند در موقعيت هاي پژوهشي و باليني براي مردان زنداني مورد استفاده قرار گيرد

بررسي کفايت روانسجي مقياس اندازه گيري تاب آوري

در بين زندانيان زندان عادل آباد شهر شيراز روايي پايايي و ساختار عاملي