اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

شناسایی فرایند تاب‌آوری نوجوانان و جوانان در برابر سوء مصرف مواد

این مطالعه به شناسایی فرایند تاب‌آوری نوجوانان و جوانان محلۀ دروازه‌غار تهران، از طریق تحلیل تجارب زیستۀ آنان پرداخته است . روش: این مطالعه کیفی بوده و به روش مطالعۀ پایه‌ای با رویکرد استراوس و کوربین ۱۹۹۸-۱۹۹۰ انجام شده است . محیط مطالعه، محلۀ دروازه‌غار شهر تهران در سال ۱۳۹۰

آخرین اخبار

Translate »