افسردگی وتاب آوری در بیماران قلبی و افراد عادی

بیماریهای مزمن طولانی­ مدت مانند ایدز، سرطان و بیماریهای قلبی با تغییر نگاه بیماران نسبت به خودشان، همواره بحران­هایی را در زندگی افراد پدید می­آورند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه وضعیت افسردگی و تاب­آوری در بیماران قلبی با افراد عادی انجام شد

روش کار: در یک تحقیق توصیفی از نوع علی- مقایسه ای، نمونه ­ای متشکل از ۱۰۶ بیمار قلبی (۵۸ زن و ۴۸ مرد) که در سال ۱۳۹۲ در بیمارستان مطهری شهرستان جهرم بستری شده بودند به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب و جهت مقایسه ۱۰۲ فرد سالم (۵۲ زن و ۵۰ مرد) که بر اساس متغیرهای جمعیت­شناختی با گروه بیمار همتا شده بودند، انتخاب شدند. شرکت­ کنندگان به پرسشنامه افسردگی بکو مقیاس تاب­آوری کونور و دیویسون پاسخ دادند. داده­ها بر اساس روش های آماری و به کمک نرم افزار آماری SPSS 16 تحلیل شدند یافته ها: آزمون تی ­مستقل حاکی از افزایش معنادار نمرات افسردگی و کاهش معنادار تاب­ آوری در بیماران قلبی در مقایسه با افراد عادی بود (۰۰۱/>p). علاوه بر این، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که زنان نسبت به مردان از وضعیت تاب ­آوری بهتری برخوردارند (۰۰۳/۰>p) و سطح تحصیلات بر میزان تاب­ آوری افراد در مقابله با بیماریها اثر مثبت دارد (۰۱۱/>p).

نتیجه گیری: تاب­آوری نقش میانجی و تعدیل کننده در ابتلا به بیماری­های قلبی ایفا می کند و سطوح پایین آن به عنوان عامل خطر ساز برای ابتلا به بیماری­های قلبی محسوب می شود.

افسردگی وتاب آوری در بیماران قلبی و افراد عادی