کتاب تاب آوری

کتاب تاب آوری (اندرو شاته و کارن ریویچ ) با ترجمه سرکار خانم مهسار مشتاق توسط انتشارات ابوعطا و با شمارگان ۲۵۰۰ به علاقه مندان ارایه گردیده است . ویراستاری این کتاب توسط آقای عوض لطفی انجام شده است .

این کتاب در ۱۹۲ صفحه و از سه بخش تعهد به تغییر ،تسلط در هفت مهارت و کاربرد آنها تشکیل شده است .

resiliency.ir