تاب آوری تحصیلی

کتاب تاب آوری تحصیلی تالیف پریسا یوسفی کوره چی طسوج و توسط انتشارات رشد فرهنگبا تیرآژ۱۰۰۰ نسخهبه قیمت ۱۰۰۰۰ تومان در ۹۶صفحه در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است .