انجمن تاب آوری افغانستان ( ARC )

SRACAD

انجمن تاب آوری افغانستان ( ARC )

این انجمن بمنطور توسعه تاب آوری در بخشهای چهارگانه : تقویت نهادهای رسیدگی کننده به حوادث ، آگاه سازی و افزون سازی آمادگی برای مقابله با حوادث ، تاب آوری خانواده و تحقیق و پژوهش در تاب آوری محیط زیست افغانستان در سال ۲۰۱۴ تاسیس گردید.

انجمن تاب آوری افغانستان اولین پروژه خود را با مشارکت نهادهای بین المللی در حوزه های پیش گفته و با مشارکت چندین سازمان و وزارتخانه دولتی از جمله وزرات علوم ، کشاورزی ، آب و انرژی ، کار و امور اجتماعی ، محیط زیست و در نهایت اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی در چند استان از جمله ، کابل ، بدخشان و بلخ و بامیان و سمنگان آغاز کرده است.

اولین پروژه تاب آوری افغانستان تا سال ۲۰۱۹ ادامه خواهد یافت .

توسعه تامین و امداد اجتماعی ، کمک به امرار معاش خانواده های آسیب پذیراز جمله اهداف مورد اشاره در این پروژه تاب آوری است .