سرفصل ها و صورت اسامی مدرسین بوت کمپ دانشگاه شهید بهشتی

با اعلام صورت اسامی مدرسین و سرفصل های مربوطه ثبت نام اولین دوره بوت کمپ مربی کودک در دانشگاه شهید بهشتی آغازشد