بوروكراسي هراسي و ادراك از تاب آوري ملي

علي رغم اهميت ادراك شهروندان از عملكرد دولت، مطالعات اندكي درباره ادراك و نگرش منفي به بخش دولتي انجام گرفته است. هدف اين مقاله توصيفي همبستگي، بررسي رابطه بوروكراسي هراسي و ادراك از تاب آوري ملي است. به اين منظور با پيمايش شهروندان از طريق پرسشنامه وجود پديده بوروكراسي هراسي و چگونگي ادراك از تاب آوري ملي مطالعه و بررسي شد. سپس، رابطه اين دو متغير بررسي شد. جامعه آماري شهروندان ۱۸ تا ۷۰ ساله‎اي بودند كه در يك سال گذشته دست‎كم يك بار براي دريافت خدمت به يكي از سازمان هاي عمومي مراجعه كرده اند. نمونه اي به روش در دسترس انتخاب شد، كه ۵۱۵ نفر پرسشنامه پژوهش را كامل كردند. داده ها با ترسيم جدول توافقي و آزمون خي دو تحليل شد. نتايج نشان داد بي اعتمادي به دولت و كاركنان بخش عمومي فقط با عملكرد خدمات عمومي مرتبط نيست و ۳۱ درصد پاسخگويان بوروكراسي هستند. همچنين، نتايج نشان داد ۳۱ درصد پاسخگويان ادراك منفي از تاب آوري ملي داشتند. بیشترین پاسخگويان به ترتيب، فضاي مجازي، بيكاري و فاصله طبقاتي را به عنوان تهديدات مهم و اصلي معرفي كردند كه كشور ايران را تهديد مي كنند.درنهايت نتايج نشان داد بين ادراك از تاب آوري ملي و بوروكراسي رابطه معني دار وجود دارد.

بوروکراسی‌هراسی و ادراک از تاب‌آوری ملی