تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و اميد به زندگي در بيماران مبتلابه سرطان خون

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و اميد به زندگي در بيماران مبتلابه سرطان خون تحت شيمي درماني بود. شرکت کنندگان شامل ۴۵ نفر از زنان و مردان مبتلا بودند که به صورت هدفمند از ميان کليه بيماران مبتلابه سرطان خون انتخاب شدند و در سه گروه زنان، مردان و کنترل (بدون مداخله) قرار گرفتند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوري کانر و ديويدسون و پرسشنامه اميد به زندگي اشنايدر بودند.

يافته هاي پژوهش حاکي از آن بودند که درمان مبتني بر پذيرش و تعهد اثربخشي معناداري بر تاب آوري و اميد به زندگي در بيماران مبتلابه سرطان خون (در گروه زنان و مردان) داشت و اثربخشي آن به صورت معناداري در زنان بيشتر از مردان بود.

تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تاب آوري و اميد به زندگي در بيماران مبتلابه سرطان خون