استمرار و پایداری پیشرفت انسانی: کاهش آسیب پذیری ها و ایجاد تاب آوری

كتاب استمرار و پایداری پیشرفت انسانی: کاهش آسیب پذیری ها و ایجاد تاب آوری (گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۴)

توسط سيد جعفر جمالي ترجمه و به همت موسسه تدبير اقتصاد در ۳۶۲ صفحه و با تيراژ ۱۵۰۰ نسخه منتشر شده است اين كتاب  به بررسي مقوله آسيب‌پذيري و عوامل سيستماتيک ايجادکننده آن از بعد توسعه انساني پرداخته و راهکارهايي را براي تقويت تاب‌آوري جوامع با تأکيد بر اقشار و گروه‌هاي آسيب‌پذير ارائه کرده است. مطالعه اين اثر باعث گسترش شناخت افراد در ارتباط با دو مقوله آسيب‌پذيري و تاب‌آوري از ديدگاه توسعه انساني مي‌شود.