درشرکت آب منطقه ای برگزار شد

 

در چارچوب نشست های عمومی نظام پیشنهادات آب منطقه ای در تالار اجتماعات این شرکت برگزار گردید .تاب آوری سازمانی از اهم مفاهیم مورد تاکیددر این جلسه بود.