تحلیل چند سطحی عوامل مؤثّر بر تاب‌آوری تحصیلی

این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثّر برتاب آوری تحصیلی در سه سطح فردی- شخصیتی، خانواده و مدرسه­ به صورت پیمایشی و با روش نمونه­گیری خوشه­ ای روی ۲۵۰ دانش‌آموز، ۱۹۲ دختر و ۵۸ پسر در مقطع متوسّطة مناطق کمتر توسعه ­یافته در شهرستان مبارکه انجام شده است.

نتایج حاصل از رگرسیون سلسله­ مراتبی (HLM) نشان می­دهد که متغیّرهای سطح فردی (عزّت نفس و انگیزش تحصیلی) و سطح خانواده (سرمایة اجتماعی خانواده) تأثیر معناداری بر تاب­ آوری تحصیلی دارند. همچنین برخلاف ارتباط متغیّرهای سطح مدرسه با تاب­ آوری تحصیلی با ورود متغیّرهای سطوح دیگر در مدل نهایی، این تأثیر غیرمعنادار می‌شود. در نهایت بر اساس یافته­ های مذکور، پیشنهادهایی برای بهبود تاب ­آوری تحصیلی ارائه شده است

تحلیل چند سطحی عوامل مؤثّر بر تاب‌آوری تحصیلی