تاب آوري در افراد با ضايعه نخاعي

 

توان بخشي ضايعات نخاعي فرايندي مداوم و نيازمند انطباق در تمامي جنبه هاي زندگي است. انطباق موفقيت آميز با شرايط مسئله ساز را تاب آوري مي نامند. كاردرمانگران مي توانند در فرايند بازسازي هويت و انطباق شخص با شرايط جسماني و رواني خود، با پرورش تاب آوري به او كمك كنند. تاب آوري نقش بسزايي در زندگي افراد با ضايعه نخاعي ايفا مي كند و به عنوان مسئله اي بزرگ در كاردرماني اين افراد مطرح است. ادامه‌ی خواندن