تاب آوری برای سازمانهای مردم نهاد

دوره آموزشی دو روزه ای در زوهای ۷و۸ بهمن و  به همت اموربانوان فرمانداری کرمانشاه برای اعضای سازمانهای مردم نهاد  این شهرستان برگزار گردید.