تاب اوری و کارآفرینی اجتماعی

به همت اداره کل امور اجتماعی استانداری ایلام در محل سالن کنفرانس جهاد دانشگاهی ایلام برگزارشد . نقش سازمانهای مردم نهاد در مدیریت بحران و کار آفرینی اجتماعی از اهم موضوعات مورد بحث در این دوره آموزشی بود.

تاب آوری اجتماعی ایلام

همگام با فاز سوم طرح ملی تاب آوری اجتماعی به همت استانداری ایلام و با مشارکت اعضای سازمانهای مردم نهاد ، اساتید دانشگاه و کنشگران اجتماعی کارگاه ۳۶ ساعته تاب آوری اجتماعی در استان ایلام برگزار شد .