مقالات تاب آوری ( قسمت دوم )

بمنظور تسهیل دردسترسی علاقه مندان به مقالات منتشر شده در حوزه تاب آوری قسمت دوم مجموعه مقالات ارایه میگردد.

با کلیک برروی متن عناوین  دریافت نمایید

iran resilienceتاب آوری و ارتقای سلامت کودکان

تاب آوری و روانشناسی تحول

رابطه تاب آوری با خود پنداشت دختر معلول با نقش واسطه ای خلاقیت 

تاب آوری و بیماری ام اس ( مولتیپل اسکلروزیس)

اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش علایم اضطراب نوجوانان مبتلا به بیماری قلبی

رابطة دلبستگي به خدا و تاب آوري با معناداري در زندگي دانشجويان

رابطة بین ویژگیهای شخصیتی با تاب آوری در کارکنان یگان ویژه ناجا

وضعیت تاب آوري و آسیبهاي هیجاني در مادران داراي کودک مبتلا به سرطان

استرس و تاب آوری و خوش بینی

تاب آوری و راهبرد های نه گانه تنظیم شناختی

اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری پن بر تنظیم شناختی هیجان افراد افسرده

خودکارآمدی در دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا

رابطه دینداری و تاب آوری در دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان شهر شیراز

مقایسه تاب‫آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش ‫آموزان دختر دبیرستانی خانواده‫های طلاق و عادی

تنش های شغلی ، سلامت روانی و تاب آوری تکنسین های بیهوشی

حمایت اجتماعی، تاب‌آوری و سلامت روانی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های شهر ایلام

کنترل اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری در برابر سوء مصرف مواد در پسران دارای پدرِ معتاد

رابطه سبک دلبستکی و نارسایی هیجانی بر تاب آوری

تاب‌آوری براساس خودکارامدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

تاب آوری و رضایت از زندگی

تاب آوری و کم شنوایی

اثر بخشی تاب آوری بر سلامت روانی افراد مبتلا به مواد مخدر

مقایسه تاب آوری و اختلالات روانی

رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با تاب آوری

بررسی رابطه و نقش جنسیتی با میزان تاب آوری

رابطه جهت گیری مذهبی با تاب اوری و امیدواری

سلامت روان و هوش معنوي با تاب آوري

پیش بینی تاب آوری روانشناختی بر اساس میزان پایبندی مذهبی در زنان متأهل

رابطه تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کم شنوا

الگوهای ارتباطی خانواده ، تاب آوری ، میانجی گری هوش هیجانی

تاب آوری تحصیلی و رضایت از زندگی

فراهیجان و تاب آوری زنان نابارور

نقش راهبردهاي نه گانه ي تنظيم شناختي هيجان در پيش بيني تاب آوري

رابطه معنويت، تاب آوري و راهبردهاي مقابله اي با كيفيت زندگي دانشجويان

رابطه  ناظر خیالی و خود افسانه ای و تاب آوری

تاب آوری وتجارب خطرناک اجتماعی

ارزيابي ويژگيهاي روانسنجي » تابآوري خانواده « مقياس سيکسبي

ارتقاي سلامت روان و کیفیت زندگی از طریق برنامه آموزش تاب آوري براي مادران کودکان داراي اختلال یادگیري

تأثيز یوگا بر تاب آوری و مولفه های روانشناختی

 اثر بخشی مداخلات مثبت نگر و روان درمانی آدلری بر تاب آوری

مقایسه تاب آوري و رفتارهاي پرخطر بر اساس ساختار انگیزشی در نوجوانان

رابطه سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی و تاب آوری

عملکرد خانواده، تمایزیافتگی خود و تابآوري با استرس

زنان مطلقه ، علایم افسردگی و تاب آوری و حمایت اجتماعی

رابطه تاب آوری و اختلالات روانی در جوانان مجرم زندان مرکزی شیراز

مقايسة سبك اسناد و تاب آوري در بين دانش آموزان آسيب ديده و

اثربخشی تاب ‌آوری بر کاهش تنش والدگری مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم

آگاهی افزایی از سندرم پیش از قاعدگی بر تاب آوری و کیفیت زندگی

اثربخشي آموزش تاب آوری بر استرس مادران دارای فرزندان مبتلا به سرطان

تاب آوری و سرسختی با سبک های مقابله هیجان مدار ( دیابت یزد)

اثربخشی آموزش بر تاب‌آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی

تاب آوری و آسم

تاب آوری و حمایت اجتماعی کودکان نابینا و ناشنوا

تاب آوری و طرحواره های ناسازگار

تاثیر یوگا بر تاب آوری

عوامل مؤثر بر تاب آوري در افراد مواجه شده با ضربه روانی

فرسودگي شغلي و تاب آوری در پرسنل فوریت های پزشکی

مقايسه تاب آوري رواني در مبتلايان به بيماري عروق کرونر قلبي با افراد سالم

بيماران قلبي عروقي به خصوص بيماران دچار اختلال در عروق کرونر در مرحله حاد، اضطراب زيادي دارند و به نسبت بيماران با اضطراب کمتر، ۵ مرتبه بيشتر دچار عوارض جدي قلبي مي شوند. تاب آوري به معناي توانايي بيرون آمدن از شرايط سخت يا تعديل آن مي باشد. و جايگاه ويژه اي در حوزه هاي روانشناسي تحول، روانشناسي خانواده و بهداشت رواني دارد که مي تواند به بيرون آمدن از شرايط سخت بيماري هاي طبي نيز کمک کنند.
هدف: مقايسه تاب آوري رواني در مبتلايان به بيماري عروق کرونر قلبي با افراد سالم.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه مقطعي با گروه کنترل است که جامعه آماري آن شامل کليه مراجعيني بودند که تحت عمل آنژيوگرافي قرار گرفته بودند. به روش نمونه گيري در دسترس از مراجعين به بيمارستان حشمت ۳۷۲ نفر ۱۸۶ نفر در گروه بيمار و ۱۸۶ نفر در گروه سالم انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه تاب آوري رواني بود که توسط محمدي در سال ۱۳۸۸ در ايران استاندارد شده بود. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار
SPSS-18 و روش آماري توصيفي، آزمون هاي تحليل رگرسيون و Chi Square انجام شد و سطح معني دار آزمون ها P<0.05 در نظر گرفته شد.
نتايج: در مجموع ۳۷۲ نفر، ۲۲۰ نفر (۵۹٫۱%) مذکر و ۱۵۲ نفر مونث (۴۰٫۹%) بودند و ميانگين سني
۵۱٫۹۴±۱۱٫۲۷ سالگي بود. ۸۲٫۸% سطح سواد ديپلم يا کمتر داشتند. ۹۴٫۷% متاهل بودند و ۲۶٫۷% چاق و ۴۰% داراي اضافه وزن بودند. بين گروه هاي سني (P=0.001) و جنسيت (P=0.002) در بين دو گروه اختلاف معني داري وجود داشت. ميانگين نمره تاب آوري رواني در گروه بيمار ۶۵٫۵۰±۱۵٫۸۱ و در گروه سالم ۶۶٫۰۰±۱۳٫۲۰ بودکه اختلاف معني داري نداشت (P=0.777).
نتيجه گيري: عليرغم نبود ارتباط بين تاب آوري رواني در گروه هاي سالم و بيمار در مطالعه ما، نمي توان نتيجه گرفت که تاب آوري اثر بازدارندگي روي بروز بيماري عروق کرونر ندارد و مطالعات آينده نگر با در نظر داشتن ساير عوامل خطر موثر بر بيماري جهت بررسي اين فرضيه توصيه مي گردد.

مقایسه تاب‌آوری روانی در مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی با افراد سالم

افسردگی وتاب آوری در بیماران قلبی و افراد عادی

بیماریهای مزمن طولانی­ مدت مانند ایدز، سرطان و بیماریهای قلبی با تغییر نگاه بیماران نسبت به خودشان، همواره بحران­هایی را در زندگی افراد پدید می­آورند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه وضعیت افسردگی و تاب­آوری در بیماران قلبی با افراد عادی انجام شد

روش کار: در یک تحقیق توصیفی از نوع علی- مقایسه ای، نمونه ­ای متشکل از ۱۰۶ بیمار قلبی (۵۸ زن و ۴۸ مرد) که در سال ۱۳۹۲ در بیمارستان مطهری شهرستان جهرم بستری شده بودند به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب و جهت مقایسه ۱۰۲ فرد سالم (۵۲ زن و ۵۰ مرد) که بر اساس متغیرهای جمعیت­شناختی با گروه بیمار همتا شده بودند، انتخاب شدند. شرکت­ کنندگان به پرسشنامه افسردگی بکو مقیاس تاب­آوری کونور و دیویسون پاسخ دادند. داده­ها بر اساس روش های آماری و به کمک نرم افزار آماری SPSS 16 تحلیل شدند یافته ها: آزمون تی ­مستقل حاکی از افزایش معنادار نمرات افسردگی و کاهش معنادار تاب­ آوری در بیماران قلبی در مقایسه با افراد عادی بود (۰۰۱/>p). علاوه بر این، نتایج تحلیل واریانس نشان داد که زنان نسبت به مردان از وضعیت تاب ­آوری بهتری برخوردارند (۰۰۳/۰>p) و سطح تحصیلات بر میزان تاب­ آوری افراد در مقابله با بیماریها اثر مثبت دارد (۰۱۱/>p).

نتیجه گیری: تاب­آوری نقش میانجی و تعدیل کننده در ابتلا به بیماری­های قلبی ایفا می کند و سطوح پایین آن به عنوان عامل خطر ساز برای ابتلا به بیماری­های قلبی محسوب می شود.

افسردگی وتاب آوری در بیماران قلبی و افراد عادی