پیش بینی تاب آوری تحصیلی بر اساس احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی در دانش آموزان دختر

تاب آوری تحصیلی یکی از انواع تاب آوری است که به حیطه پیشرفت تحصیلی در روانشناسی تربیتی مرتبط است.

هدف از این پژوهش بررسی پیش بینی تاب آوری تحصیلی بر اساس احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی در دانش‏ آموزان دختر بود.

روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ۵ تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ به تعداد ۲۶۱ نفر دختر بودند. تعداد ۲۰۰ نفر از این دانش آموزان به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده و به پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ساموئلز، ۲۰۰۴)، احساس تعلق به مدرسه (بری، بتی و وات، ۲۰۰۴) و درگیری تحصیلی (فردریکز، بلومنفیلد و پاریس، ۲۰۰۴) پاسخ دادند. داده ها نیز با استفاده از ‏ ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان تحلیل شد.

نتایج نشان داد که بین احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی در دانش‏آموزان دختر با تاب آوری تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که ۲/۶۵ از کل واریانس تاب آوری تحصیلی به وسیله احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی دانش آموزان دختر تبیین می‏شود. پیشنهاد می شود معلمان و مسئولان مدارس با آگاهی از مولفه های احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی، تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر را افزایش دهند

پیش بینی تاب آوری تحصیلی بر اساس احساس تعلق به مدرسه و درگیری تحصیلی در دانش آموزان دختر

 

رابطه بین خودتنظیمی هیجانی، ادراک از محیط یادگیری و تاب آوری تحصیلی: کاربرد مدل یابی دو سطحی دانش آموز و کلاس

هدف از مطالعه حاضر، رابطه بین خودتنظیمی هیجانی، ادراک از محیط یادگیری و تاب آوری تحصیلی با کاربرد مدل یابی دو سطحی دانش آموز و کلاس بود. این مطالعه با ایده گرفتن از رویکرد بوم شناختی، نسبت به تاب آوری کودک و نوجوان، بر روی نقش معلم و کلاس می پردازد. این رابطه در میان ۴۵۰ دانش آموز دختر دوره پایه دهم از مناطق ۱۹گانه آموزش وپرورش مناطق تهران که از هر منطقه سه دبیرستان انتخاب شدند، بررسی گردید.

ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس های معلم به عنوان بافت اجتماعی (TSC)، تاب آوری تحصیلی ARI و خودتنظیمی هیجانی (SRQ) بودند. نتایج تحلیل چندسطحی نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهای پژوهش بود که با وارد کردن متغیرها در هر دو سطح، رابطه متغیر خودتنظیمی هیجانی با تاب آوری تحصیلی در سطح اول (سطح ۰۰۱/۰p<) و مولفه های درگیری، ساختار و حمایت از خودمختاری در سطح کلاس (۰۰۱/۰>p) معنادار است.

بنابراین، مدارس حدود ۲۷ درصد از واریانس تاب آوری تحصیلی را تبیین می کنند و ۷۳ درصد برای عوامل سطح دانش آموزان تبیین شده است. همچنین نتایج نشان داد که مدل دوسطحی برخلاف مدل معمولی و یک سطحی، دانش بیشتری در ارتباط با رابطه بین متغیرها ارائه می دهد.

یافته های این پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر تاب آوری تحصیلی دانش آموزان چندسطحی است و برای بررسی تاب آوری تحصیلی دانش آموزان، باید به همه سطوح موثر بر آن توجه شود و با واردکردن متغیرها در هردو سطح، رابطه متغیر خودتنظیمی هیجانی با تاب آوری تحصیلی در سطح دانش آموز و مولفه های درگیری، ساختار و حمایت از خودمختاری در سطح کلاس معنادار می باشد.

رابطه بین خودتنظیمی هیجانی، ادراک از محیط یادگیری و تاب آوری تحصیلی

 

 

اثربخشی مداخله خوددلسوزی شناختی بر بهبود نیازهای خودتعیین گری، تعویق اندازی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی در یکی از شهرک های نظامی

مقدمه

هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی مداخله خوددلسوزی شناختی بر بهبود نیازهای خودتعیین گری (خودمختاری، شایستگی و ارتباط ادراک شده)، تعویق اندازی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی در یکی از شهرک های نظامی بود.

روش

طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. برای اجرای پژوهش از میان دانش آموزان دختر (متوسطه اول و دوم) دارای افسردگی یکی از شهرک های نظامی ۴۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. سپس مداخله با روش آموزش خوددلسوزی شناختی به مدت ۸ جلسه ۹۰ دقیقه ای روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه گواه هیچ نوع مداخله ای دریافت نکرد. ابزار پژوهش مقیاس نیازهای خودتعیین گری سوریبو و همکاران (۲۰۰۹)، مقیاس تعویق اندازی تحصیلی (APS) کاکیسی (۲۰۰۳) و پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئل (۲۰۰۴) بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار (SPSS.۲۱) و تحلیل کواریانس استفاده شد.

نتایج

یافته ها تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان داد.

بحث:

پس می توان گفت که مداخله خوددلسوزی شناختی بر بهبود نیازهای خودتعیین گری (خودمختاری، شایستگی و ارتباط ادراک شده)، تعویق اندازی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر مبتلا به افسردگی، اثربخش است

اثربخشی مداخله خوددلسوزی شناختی بر بهبود نیازهای خودتعیین گری، تعویق اندازی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر

اثربخشی برنامه جامع برای بهبود خواندن بر موفقیت و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی

زمینه و هدف:

نارساخوانی (Dyslexia) علاوه بر مشکلات تحصیلی، تاثیرات مختلفی بر وضعیت روان شناختی دانش آموزان دارد. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر باهدف تدوین برنامه جامع برای بهبود خواندن (Reading mprovement Comprehensive Program یا RICP) و اثربخشی آن بر موفقیت و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی انجام گرفت.

مواد و روش ها:

این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه شاهد نابرابر بود. برای انتخاب نمونه، از بین دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی شهر اصفهان که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، به روش نمونه گیری در دسترس ۳۰ نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ نفره تقسیم شدند. ابزار پژوهش مقیاس هوش وکسلر برای کودکان (Wechsler Intelligence Scale for Children یا WISC)، آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (Dyslexia Comprehensive Diagnostic Test یا DCDT)، مقیاس تاب آوری تحصیلی (Academic Resilience Scale یا ARS) و مقیاس موفقیت تحصیلی (Academic Success Scale یا ASS) بود. برنامه RIC طی ۱۶ هفته فقط به دانش آموزان گروه آزمایش ارائه گردید. محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام گرفت.

یافته ها:

نتایج بیانگر آن بود که RICP بر تاب آوری و موفقیت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنی داری دارد (۰۰۱/۰=p).

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که RICP از طریق توجه به مفهوم سازی های جدید در حوزه نارساخوانی و نیز هیجان ابرازشده مراقبان اصلی، تاب آوری و موفقیت تحصیلی دانش آموزان را بهبود می بخشد.

 

اثربخشی برنامه جامع برای بهبود خواندن بر موفقیت و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی

 

مدل یابی علّی تاب آوری آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

تاب­ آوری آموزشی از جمله عوامل بسیار مهمی است که بر نتایج آموزشی تأثیر بسزایی دارد. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل تاب­ آوری آموزشی دانشجویان علوم پزشکی انجام گرفت.

روش­ ها : روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. نمونه مطالعه را ۴۳۳ دانشجوی کارشناسی تشکیل می‌دادند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مرحله­ای و از بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان انتخاب شدند. پرسشنامه­ های جهت­گیری مذهبی، خوش­بینی آموزشی، درگیری آموزشی و تاب­ آوری آموزشی توسط شرکت‌کنندگان تکمیل گردید.

داده‌ها به ­وسیله تحلیل معادلات ساختاری با نرم ‌افزار AMOS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته ­ها: نتایج نشان داد که مدل اولیه از برازش مطلوبی برخوردار است. در این مطالعه همه مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بجز مسیر مستقیم جهت­گیری مذهبی بر درگیری آموزشی، معنادار بودند.

نتیجه­ گیری: بنابراین، در تدوین برنامه­ های آموزشی جهت بررسی وضعیت  تاب آوری آموزشی بهتر است که جهت­گیری مذهبی، درگیری آموزشی و خوش­بینی آموزشی مورد اهداف بررسی قرار بگیرند.

مدل یابی علّی تاب آوری آموزشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 

رابطه ی حساسیت اضطرابی، اجتناب تجربی و تاب آوری با اضطراب امتحان در دانش آموزان

هدف از این پژوهش بررسی رابطه­ حساسیت اضطرابی، اجتناب تجربی و تاب­ آوری با اضطراب امتحان در دانش­ آموزان بود.

روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه­ ی آماری شامل کلیه­ ی دانش­ آموزان پسر پایه ­ی دوازدهم ناحیه­ ی یک اهواز در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ بود. از بین آن­ها نمونه ­ای به حجم ۱۰۳ نفر به صورت تصادفی مرحله ای انتخاب شد و به چهار مقیاس حساسیت اضطرابی نوجوانان دیکون و الن تینر، پرسشنامه ­ی پذیرش و عمل بوند و همکاران، پرسشنامه­ ی تاب ­آوری کانر و دیویدسون، و مقیاس اضطراب امتحان ، پاسخ دادند.

یافته­ ها: نتایج نشان داد که بین حساسیت اضطرابی و اجتناب تجربی با اضطراب امتحان رابط ه­ی مثبت معنی ­داری وجود دارد. در صورتی که بین تاب ­آوری با اضطراب امتحان رابطه ­ی منفی معنی­ دار وجود دارد. اجتناب تجربی بیشترین قدرت پیش­ بینی را برای اضطراب امتحان دارد. هر سه متغیر پیش بین ۴۹ درصد واریانس اضطراب امتحان را تبیین می کند.

نتیجه ­گیری: بر اساس یافته ­های حاصل از پژوهش اجتناب تجربی یک پیش­بین کننده­ ی قوی اضطراب امتحان است. بنابراین پیشنهاد می شود تا اجتناب تجربی در افراد دارای اضطراب امتحان مورد توجه قرار گیرد.

رابطه ی حساسیت اضطرابی، اجتناب تجربی و تاب آوری با اضطراب امتحان در دانش آموزان

 

بررسي نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه حمايت تحصيلي و سرزندگي تحصيلي در دانشجويان

زمينه و اهداف: هدف پژوهش حاضر بررسي نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه ي حمايت هاي تحصيلي و سرزندگي تحصيلي در دانشجويان دانشگاه پيام نور بود.
روش بررسي: با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي، ۱۴۰ دانشجو انتخاب و پرسشنامه حمايت تحصيلي ، مقياس تاب آوري و پرسشنامه سرزندگي تحصيلي را كامل كردند.تمامي ابزار از روايي و پايايي مطلوب بهره مند بودند. داده ها از طريق تحليل مسير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: يافته ها حاكي از اثر مستقيم حمايت تحصيلي اساتيد، والدين و همسالان بر تا ب آوري بود. همچنين اثر غير مستقيم حمايت تحصيلي اساتيد، والدين و همسالان بر سرزندگي تحصيلي از طريق تاب آوري نيز مورد تاييد واقع شد. بر اين اساس مي توان گفت تاب آوري قادر است رابطه ي انواع حمايت تحصيلي با سرزندگي تحصيلي را واسطه نمايد.
نتيجه گيري: يافته هاي به دست آمده بر نقش حمايت هاي تحصيلي در تاب آور ساختن دانشجويان جهت نيل به سرزندگي تحصيلي تاكيد مي كند. يافته هاي پژوهش با توجه به شواهد نظري و تجربي به بحث گذاشته شده و پيشنهادهايي بدين منظور ارائه گرديده است

بررسي نقش واسطه گري تاب آوري در رابطه حمايت تحصيلي و سرزندگي تحصيلي در دانشجويان

رابطه حمایت‌های اجتماعی ادراک‌شده از سوی خانواده و تاب‌آوری روان‌شناختی با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان

توجه به دیدگاه فراگیران در زمینه باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان و شناخت عوامل پیش­بین آن از جمله زمینه­ های ضروری برای انجام پژوهش می ­باشد. هدف پژوهش حاضر این بود که در تبیین باورهای خودکارآمدی تحصیلی حمایت ­های ادراک شده از سوی خانواده و تاب آوری روانشناختی کدامیک قدرت بیشتری دارند..

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. نمونه­ای به حجم ۲۳۴ نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان به روش تصادفی خوشه ­ای چندمرحله ­ای انتخاب شدند. به منظور جمع ­آوری داده­ها از پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان اون و فرامن، مقیاس تاب­آوری کونور و دیویدسون و پرسشنامه حمایت اجتماعی مقیاس خانواده استفاده شد. به منظود محاسبه داده ها از نرم­افزارSpss v18  استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج همبستگی نشان داد که متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده و تاب­ آوری در سطح خطای (۰/۰۱>  P) با خودکارآمدی همبستگی مثبت و معنادار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون گام ­به ­گام نشان داد که فقط در یک گام متغیر تاب­ آوری روانشناختی همبستگی بالا و معناداری با خودکارآمدی تحصیلی داشت و نهایتا متغیر تاب­آوری روانشناختی ۰/۳۰از واریانس خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان را به طور معنادار تبیین کرد.

نتیجه‌گیری: در پاسخ به­ سوال اصلی پژوهش می­توان اینگونه نتیجه گرفت، اگرچه متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده و تاب­آوری با متغیر خودکارآمدی تحصیلی ارتباط مثبت دارند؛ اما قدرت پیش­بینی کنندگی متغیر تاب ­آوری برای متغیر خودکارآمدی تحصیلی بیشتر می­باشد.

رابطه حمایت‌های اجتماعی ادراک‌شده از سوی خانواده و تاب‌آوری روان‌شناختی با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان

پیش بینی تاب آوری تحصیلی براساس ویژگی‌های شخصیتی بامیانجیگری هوش هیجانی

تاب آوری تحصیلی یکی از تاب آوری است که به حیطه پیشرفت تحصیلی در روانشناسی تربیتی مرتبط است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تاب آوری تحصیلی دانشجویان براساس ویژگی‌های شخصیتی با میانجیگری هوش هیجانی انجام گرفته است.

روش کار: پژوهش حاضر همبستگی ازطریق الگویابی معادلات ساختاری (Structural Equation Modeling) است که یک روش توصیفی-همبستگی است. جامعه پژوهشی حاضر شامل تمام دانشجویان دانشگاه زنجان می‌باشد که به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد ۴۸۹ نفر انتخاب شدند برای اندازه گیری متغیرها از “سیاهه تاب آوری تحصیلی ساموئلز” (Samuels Academic Resilience Inventory) ” پرسشنامه‌های “هوش هیجانی شاته” (Schutte Emotional Intelligence) و “سیاهه شخصیتی نئو فرم کوتاه” (NEO Personality Inventory-Revised) استفاده شد روایی وپایایی این ابزارها درپژوهش های قبلی بررسی شده است. تحلیل داده‌ها با نرم افزارایموس ۷ انجام گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد روان رنجور خویی بصورت منفی (۱۷۱/۰- = β، ۰۱/۰ > P) وظیفه شناسی بصورت مثبت (۴۱۱/۰- = β، ۰۱/۰ > P) تاب اوری تحصیلی را پیش بینی می‌کند. همچنین عامل گشودگی (۰۷۶/۰- = β، ۰۱/۰ > P) و توافق پذیری (۰۷۴/۰- = β، ۰۱/۰ > P) وبرونگرایی (۰۸۴/۰- = β، ۰۱/۰ > P) و همچنین وظیفه شناسی (۱۱۶/۰- = β، ۰۱/۰ > P) بطور غیرمستقیم وازطریق هوش هیجانی تاب آوری تحصیلی را میانجیگری می‌کنند. همچنین هوش هیجانی بطور مستقیم (۳۴۶/۰- = β، ۰۱/۰ > P) با تاب اوری تحصیلی دانشجویان همبسته بود.

نتیجه گیری: روان رنجورخویی و وظیفه شناسی و هوش هیجانی تاب اوری تحصیلی را پیش بینی می‌کنند. همچنین هوش هیجانی رابطه بین ویژگی‌های توافق پذیری، برونگرایی، گشودگی ووظیفه شناسی را با تاب اوری تحصیلی میانجیگری می‌کند. پیشنهاد می‌شود با آموزش وتقویت هوش هیجانی تاب آوری تحصیلی دانشجویان را بالا برد.

پیش بینی تاب آوری تحصیلی براساس ویژگی‌های شخصیتی بامیانجیگری هوش هیجانی

تاب آوری تحصیلی

کتاب تاب آوری تحصیلی تالیف پریسا یوسفی کوره چی طسوج و توسط انتشارات رشد فرهنگبا تیرآژ۱۰۰۰ نسخهبه قیمت ۱۰۰۰۰ تومان در ۹۶صفحه در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است .

مدل تاب آوری تحصیلی بر اساس شایستگی تحصیلی و رابطه معلم-شاگرد

هدف از این پژوهش تدوین و بررسی مدلی درباره تاب آوری تحصیلی بر اساس شایستگی تحصیلی و با میانجی گری رابطه معلم-شاگرد انجام گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر و پسر ۱۱ تا ۱۳ ساله منطقه ۶ شهر تهران بود که در مقاطع تحصیلی ششم، هفتم و هشتم مشغول به تحصیل بوده و تعداد ۳۰۰ نفر از آن ها با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.

ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه تاب آوری تحصیلی، پرسش نامه رابطه معلم – شاگرد و پرسش نامه شایستگی تحصیلی بود. یافته ها تأثیر کل شایستگی تحصیلی بر تاب آوری تحصیلی و رابطه معلم – شاگرد در سطح ۰۱/۰ و تأثیر کل رابطه معلم – شاگرد بر تاب آوری تحصیلی در سطح ۰۱/۰ معنادار شد. از این مدل ساختاری می توان برای پیش بینی و مداخله در مورد تاب آوری تحصیلی دانش آموزان نوجوان بهره جست تا از مصائب احتمالی ناشی از ضعف تاب آوری تحصیلی جلوگیری شود.

مدل تاب آوری تحصیلی بر اساس شایستگی تحصیلی و رابطه معلم-شاگرد

 

تحلیل چند سطحی عوامل مؤثّر بر تاب‌آوری تحصیلی

این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثّر برتاب آوری تحصیلی در سه سطح فردی- شخصیتی، خانواده و مدرسه­ به صورت پیمایشی و با روش نمونه­گیری خوشه­ ای روی ۲۵۰ دانش‌آموز، ۱۹۲ دختر و ۵۸ پسر در مقطع متوسّطة مناطق کمتر توسعه ­یافته در شهرستان مبارکه انجام شده است.

نتایج حاصل از رگرسیون سلسله­ مراتبی (HLM) نشان می­دهد که متغیّرهای سطح فردی (عزّت نفس و انگیزش تحصیلی) و سطح خانواده (سرمایة اجتماعی خانواده) تأثیر معناداری بر تاب­ آوری تحصیلی دارند. همچنین برخلاف ارتباط متغیّرهای سطح مدرسه با تاب­ آوری تحصیلی با ورود متغیّرهای سطوح دیگر در مدل نهایی، این تأثیر غیرمعنادار می‌شود. در نهایت بر اساس یافته­ های مذکور، پیشنهادهایی برای بهبود تاب ­آوری تحصیلی ارائه شده است

تحلیل چند سطحی عوامل مؤثّر بر تاب‌آوری تحصیلی

 

بررسی رابطه ادراک از محیط یادگیری کلاس با تاب آوری تحصیلی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ادراک از محیط کلاس با تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان راهنمایی منطقه دو شهر تربت حیدریه بوده است. تعداد۲۵۰ پسر دوره راهنمایی تحصیلی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب و در پژوهش شرکت کرده اند. ابزارهای جمع آوری داده دو پرسشنامه استاندارد؛ ادراک از کلاس جنتری، گابل و ریزا و پرسشنامه ی تجدید نظر شده تاب آوری تحصیلی مارتین و مارش بوده است. داده‌‌های حاصل به کمک آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شده است. نتایج نشان داد؛ بین ادراک از محیط کلاس و تاب آوری تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. ابعاد ادراک از کلاس؛ چالش، لذت و انتخاب (۰/۵۶) از میزان تاب آوری تحصیلی دانش آموزان راهنمایی را تبیین و پیش بینی می‌کند بنایراین توصیه می‌شود که برای بالابردن میزان تحمل و تاب آوری دانش آموزان در برابر مشکلات تحصیلی، معلمان و دبیران مترصد بهبود ادراک دانش آموزان از کلاس به عنوان عاملی مرتبط، باشند.

ادراک از محیط و تاب آوری تحصیلی

iran resiliency site

تاب آوری تحصیلی ( بررسی شاخص های روان سنجی )

معرفی پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ARI)

تاب آوری تحصیلی فرآیند موفقیت در مدرسه را مورد مطالعه قرار میدهد .

پرسشنامه تاب آوری تحصیلی (ARI)  توسط ساموئلز در سال ۲۰۰۴ ساخته شده  و در واقع رساله دکتری ایشان بوده است. سپس با گسترش مطالعه در سال ۲۰۰۹ با همکاری وو به چاپ رسید. نسخه اصلی این پرسشنامه ۴۰ سوال را شامل می‌شود. در هنجار ایرانی آن که توسط سرکار خانم مهرانه سلطانی نژاد و همکاران ایشان  انجام و منتشر گردید تعداد سوالات این پرسشنامه به ۲۹ سوال تقلیل یافته و در نهایت برای این پرسشنامه سه عامل با عناوین مهارت‌های ارتباطی، جهت‌گیری آینده، و مسئله محور/مثبت‌نگر تایید شدند.

اصل این مقاله در شماره پانزدهم  فصلنامه تربیتی اندازه گیری در بهار ۱۳۹۳ منتشر شده است.

با کلیک بر تصویر زیر میتوانید دریافت نمایید

تاب آوری تحصیلی

افزایش تاب آوری تحصیلی در کلاس درس

افزایش تاب آوری تحصیلی در کلاس درس
انتشارات به اندیشان

ترجمه دکترعباس ابوالقاسمی ، حسن صادقی ، آذرکیامرثی

تاب آوری تحصیلی