پيش بيني تاب آوري براساس خود- دلسوزي و همدلي در جانبازان

جنگ يكي از عوامل تاثيرگذار در بهداشت عمومي جامعه است كه باعث آسيب هاي جسمي و رواني زيادي در افراد مي شود. هدف اين پژوهش پيش بيني تاب آوري براساس خود- دلسوزي و همدلي در جانبازان هشت سال جنگ تحميلي بود.

ابزار و روش ها:

اين پژوهش توصيفي- همبستگي در سال ۱۳۹۶ بين كليه جانبازان مبتلا به آسيب هاي جسماني و رواني ناشي از جنگ در شهرستان سقز انجام شد. ۲۹۷ نفر (۲۶۲ مرد و ۳۵ زن) به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون، پرسش نامه همدلي داويس و پرسش نامه خود- دلسوزي نف استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 24، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندمتغيره تجزيه و تحليل شدند.

يافته ها : بين تاب آوري با همدلي (۰٫ ۶۹=r؛ ۰٫ ۰۱p<) ، خود- دلسوزي (۰٫ ۷۸=r؛ ۰٫ ۰۱p<) ، مهرباني با خود (۰٫ ۸۱=r؛ ۰٫ ۰۱p<) ، خودباروي (۰٫ ۷۳=r؛ ۰٫ ۰۱p<) ، ويژگي مشتركات انساني (۰٫ ۶۹=r؛ ۰٫ ۰۱p<) ، انزوا (۰٫ ۵۰=r؛ ۰٫ ۰۱p<) ، ذهن آگاهي (۰٫ ۶۱=r؛ ۰٫ ۰۱p<) و بيش آگاهي (۰٫ ۸۷=r؛ ۰٫ p<) همبستگي مثبت و معني داري مشاهده شد. همچنين همبستگي تاب آوري با دغدغه همدلانه (۰٫ ۶۱=r؛ ۰٫ ۰۱p<) و ديدگاه گرايي (۰٫ ۵۱=r؛ ۰٫ ۰۱p<) مثبت و معني دار و با آشفتگي شخصي (۰٫ ۷۸-=r؛ ۰٫ ۰۱p<) معكوس و معني دار بود. خود- دلسوزي و همدلي به ترتيب ۷۱% و ۶۰% واريانس تغييرات تاب آوري در جانبازان را پيش بيني كردند و از بين اين دو متغير، تاثير خود- دلسوزي بيشتر از همدلي بود.
نتيجه گيري : جانبازان داراي خود- دلسوزي و همدلي بالا، تاب آوري بيشتري دارند.

 

 

مقياس كوتاه تاب آوري در ورزشكاران معلول و جانباز؛ ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي

اهداف: تاب آوري، توانايي سازگاري مثبت فرد در پاسخ به موقعيت هاي مشكل آفرين زندگي است. با توجه به اهميت تاب آوري، ساخت ابزارهايي مناسب، براي سنجش و اندازه گيري آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسي ويژگي هاي روان سنجي مقياس فارسي نسخه كوتاه تاب آوري در ورزشكاران معلول و جانباز بود.
ابزار و روش ها: در اين پژوهش در سال ۱۳۹۴، ۱۶۸ نفر (۱۰۰ مرد و ۶۸ زن) از معلولان و جانبازان ورزشكار شهر تهران در سطوح مختلف مهارتي و در رشته هاي مختلف كه در يكي از مفاصل بدن (كمر، ران، زانو و غيره) دچار آسيب شده بودند، به طور تصادفي انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش، مقياس فارسي نسخه كوتاه شده تاب آوري كانر- ديويدسون بود. به منظور بررسي روايي سازه مقياس فارسي نسخه كوتاه تاب آوري، از تحليل عاملي تاييدي مبتني بر مدل معادلات ساختاري، براي تعيين همساني دروني از ضريب آلفاي كرونباخ و براي تعيين پايايي زماني از ضريب همبستگي درون طبقه اي استفاده شد.
يافته ها: شاخص هاي برازندگي به دست آمده، نشان دهنده روايي سازه و برازندگي مطلوب مقياس فارسي نسخه كوتاه تاب آوري بود. همچنين همساني دروني با ضريب آلفاي كرونباخ برابر ۰٫۷۶ و پايايي زماني نيز با ضريب همبستگي درون طبقه اي ۰٫۷۶، از مقادير قابل قبولي برخوردار بودند.
نتيجه گيري: مقياس فارسي نسخه كوتاه تاب آوري از روايي و پايايي قابل قبولي در بين ورزشكاران معلول و جانباز برخوردار است.

مقياس كوتاه تاب آوري در ورزشكاران معلول و جانباز؛ ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي

 

تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و تاب آوری همسران جانبازان قطع عضو

اين پژوهش از نوع مطالعات نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون- پس آزمون و با گروه كنترل بود. بدين منظور، از افرادي كه به مركز مشاوره ايثارگران شهر اهواز مراجعه كرده اند، بمنظور شركت در پژوهش دعوت شد. سپس از بين داوطلبان ۲۸ نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند و به گونه تصادفي به دو گروه (آزمايش و كنترل) گمارده شدند. سپس گروه آزمايش مورد مداخله «گروه درماني كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي» قرار گرفت و پس از ۸ جلسه گروه درماني، پس آزمون بر روي گروه كنترل و آزمايش اجراشد. ابزار اين پژوهش پرسشنامه كيفيت زندگي و تاب آوري بود كه به وسيله شركت كنندگان در مراحل پيش آزمون و پس آزمون تكميل گرديد.
يافته ها: نتايج بدست آمده از تحليل كوواريانس چند متغيري نشان دادند كه مداخله درماني كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي به گونه معنادار منجر به افزايش كيفيت زندگي و تاب آوري گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل شد.
نتيجه گيري: درمان كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي مي تواند به عنوان يك برنامه درماني كارآمد منجر به افزايش كيفيت زندگي و تاب آوري همسران جانبازان قطع عضو شود.

تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی و تاب آوری همسران جانبازان قطع عضو

coping

اثربخشی آموزش شیوه‌های مقابله با استرس بر تاب‌آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی

افسردگی، اضطراب و استرس یکی از مشکلات عمده در زندگی روزمره افراد مبتلا به ضایعه نخاعی محسوب می‌شود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی آموزش شیوه‌های مقابله با استرس و تأثیر آن بر میزان تاب‌آوری، اضطراب، افسردگی و استرس در این دسته از بیماران است.

روش کار: این مطالعه یک تحقیق نیمه آزمایشی بر ۳۲ بیمار (۱۶ زن و ۱۶ مرد) مبتلا به ضایعه نخاعی ناشی از تصادف با وسیله نقلیه در محدوده سنی ۲۳ تا ۳۶ سال با آسیب از نوع پاراپلژی در استان تهران است که از زمان وقوع ضایعه نخاعی آن‌ها بیش از ۵ سال نگذشته است. بیماران به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه کنترل تقسیم شدند. بعد از تکمیل پرسش‌نامه‌های تاب‌آوری دیویدسون و پرسش‌نامه اضطراب، افسردگی و استرس DASS-21، شیوه‌های مقابله با استرس در هشت جلسه ۹۰ دقیقه‌ای به گروه آزمایش آموزش داده شد. بعد از این آموزش، دوباره پرسش‌نامه‌ها توسط هر دو گروه تکمیل شد. آزمون آماری مورد استفاده تحلیل کوواریانس بود.

یافته‌ها: نتایج نشان داد آموزش شیوه‌های مقابله با استرس موجب افزایش معنادار میزان تاب آوری (۰۴۸/۰P)، کاهش معنادار میزان افسردگی (۰۴۶/۰P) و استرس (۰۲۲/۰P) در بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی می‌شود، ولی باعث کاهش معنادار میزان اضطراب آنان نمی‌شود (۴۷۳/۰P).

نتیجه‌گیری: آموزش شیوه‌های مقابله با استرس در کاهش میزان افسردگی، استرس و افزایش تاب‌آوری بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی نقش به سزایی دارد.

اثربخشی آموزش شیوه‌های مقابله با استرس

بر تاب‌آوری، اضطراب، افسردگی و استرس بیماران مبتلا به ضایعه نخاعی

مقیاس کوتاه تاب‏آوری در ورزشکاران معلول و جانباز؛ ویژگی‎های روان‌سنجی نسخه فارسی

تاب‌آوری، توانایی سازگاری مثبت فرد در پاسخ به موقعیت‌های مشکل‌آفرین زندگی است. با توجه به اهمیت تاب‌آوری، ساخت ابزارهایی مناسب، برای سنجش و اندازه‌گیری آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب‏آوری در ورزشکاران معلول و جانباز بود

ابزار و روش‌ها: در این پژوهش در سال ۱۳۹۴، ۱۶۸ نفر (۱۰۰ مرد و ۶۸ زن) از معلولان و جانبازان ورزشکار شهر تهران در سطوح مختلف مهارتی و در رشته­های مختلف که در یکی از مفاصل بدن (کمر، ران، زانو و غیره) دچار آسیب شده بودند، به‌طور تصادفی انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش، مقیاس فارسی نسخه کوتاه‌شده تاب‌آوری کانر- دیویدسون بود. به‌منظور بررسی روایی سازه مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب‏آوری، از تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین پایایی زمانی از ضریب همبستگی درون‌طبقه­ای استفاده شد.

یافته‌ها: شاخص‌های برازندگی به‌دست‌آمده، نشان‌دهنده روایی سازه و برازندگی مطلوب مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب‏آوری بود. همچنین همسانی درونی با ضریب آلفای کرونباخ برابر ۷۶/۰ و پایایی زمانی نیز با ضریب همبستگی درون‌طبقه‌ای ۷۶/۰، از مقادیر قابل قبولی برخوردار بودند.

نتیجه‌گیری: مقیاس فارسی نسخه کوتاه تاب‌آوری از روایی و پایایی قابل قبولی در بین ورزشکاران معلول و جانباز برخوردار است.

مقياس كوتاه تاب آوري در ورزشكاران معلول و جانباز؛ ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي

resiliency iran 3

کارگاه آموزشی تاب آوری

برای افراد دچار آسيب نخاعی

بيمارستان ساسان با مشارکت  مرکز ضايعات نخاعی و با  همکاري  مشاور محترم رئيس بنياد شهيد  در امور درمان  ،  کارگاه آموزشی تاب آوری را  براي   جانبازان عزيز نخاعی و همسران گرامی آنان  برگزار می کند  . در اين کارگاه آموزشی در خصوص  پرورش يافتن در شرايط آسيب زا  و رشد يافتن در اين شرايط  بحث و گفت و گو می شود .

jftabavaripic1_(1)

مدرسين کارگاه آموزشی:  خانم فهيمه لرستانی، خانم  مرجان حقيقت گو

مکان برگزاری: سالن کنفرانس  بيمارستان ساسان

زمان برگزاری: زمان کارگاه آموزشی از ساعت ۹ صبح تا يک بعد از ظهر بوده و يک روزه می باشد و در روز ۶ مهر  ۹۴ برگزار می شود

 تلفن تماس جهت ثبت نام: ۴۲۶۸۴۳۶۹ – ۸۸۳۱۳۹۱۷

جانبازان عزيزی که علاقمند هستند به اتفاق همسر گرامی خود در اين کارگاه آموزشی شرکت نمايند لازم است با تلفن های تماس زير از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ روزهای شنبه تا چهارشنبه تماس برقرار نمايند .لازم به ذکر است با توجه به محدوديت ثبت نام ، اولويت با عزيزانی است که زودتر ثبت نام نمايند .