اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری مادران

آموزش تاب آوری خانواده یک روش مداخله ای مناسب برای بهبود متغیرهای سرسختی روانشناختی در مادران کودکان دارای ناتوانی است و میتواند در کلینیک های توانبخشی و مراکز آموزش خانواده استفاده شود.

تاب آوری در افراد با ضایعه نخاعی

توان بخشی ضایعات نخاعی فرایندی مداوم و نیازمند انطباق در تمامی جنبه های زندگی است انطباق موفقیت آمیز با شرایط مسئله ساز را تاب آوری می نامند.

آخرین اخبار

Translate »