نقش واسطه اي حرمت خود و عواطف مثبت و منفي در رابطه بين تاب آوري و بهزيستي روان شناختي

هدف پژوهش حاضر تعيين رابطه تاب آوري و بهزيستي روان شناختي با توجه به نقش واسطه گري حرمت خود و عواطف مثبت و منفي بود. ۳۸۷ دانش آموز دوره دوم متوسطه مدارس شهر خرم آباد مقياس تاب آوري (کانر و ديويدسون، ۲۰۰۳)، مقياس حرمت خود (روزنبرگ، ۱۹۶۵)، مقياس عواطف مثبت و منفي (واتسون، کلارک و تليجن، ۱۹۸۸) و مقياس بهزيستي روان شناختي (ريف، ۱۹۸۹) را تکميل کردند. نتايج تحليل مسير نشان دادند تاب آوري اثر مستقيم بر بهزيستي روان شناختي دارد. همچنين تاب آوري به طور غيرمستقيم و از طريق عاطفه مثبت و حرمت خود، منجر به افزايش بهزيستي روان شناختي شده است. براين اساس مي توان گفت عاطفه مثبت و حرمت خود، نقش واسطه اي در رابطه بين تاب آوري با بهزيستي روان شناختي ايفا مي کنند. اين يافته ها بر توسعه ويژگي تاب آوري در ارتقاي عاطفه مثبت و حرمت خود در جهت افزايش بهزيستي روان شناختي دانش آموزان تاکيد مي کند

نقش واسطه اي حرمت خود و عواطف مثبت و منفي در رابطه بين تاب آوري و بهزيستي روان شناختي