بررسي وضعيت دين داري دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و رابطه آن با تاب آوری

اكنون كه دانشگاه آزاد اسلامي، چشم انداز سال هاي آتي خود را معطوف به «حاكميت اخلاق و معنويت»، «پايش و سالم سازي دانشگاه از آسيب هاي اجتماعي» و «حفاظت از سرمايه هاي تمدني و فرهنگي» كرده است، ضرورت اتخاذ گام هاي عملي همسو با اهداف ذكر شده، با تاكيد بر پيمايش و پايش محيط دانشگاهي، به شكل علمي و مستدل دوچندان مي نمايد.
هدف اين پژوهش، مطالعه وضعيت دينداري در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي، با تمركز بر «دانشجويان مرد و زن دانشگاه آزاد اسلامي مركز پلدختر» است. نتايج اين پژوهش، رهنمودهاي ارزشمندي را براي مديران عالي استاني و كشوري و همچنين مديران فرهنگي و اجتماعي دانشگاه، براي شناسايي وضعيت موجود و بهره گيري از ابزارهاي مناسب، براي رسيدن به اهداف مناسب فرهنگي طبق افق چشم انداز و سياست هاي كلان دانشگاه فراهم مي آورد و از اين جهت، پژوهشي ارزشمند است.
در كنار اين پژوهش، وضعيت تاب آوري دانشجويان، اندازه گيري شده و رابطه بين آن و دينداري آنها مشخص گرديد. اين پژوهش، براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه و براي تجزيه و تحليل آنها، از روش هاي تحليل آماري تي – استودنت و پيرسون استفاده كرده است. نتايج نشان مي دهد كه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مركز پلدختر از وضعيت مناسبي به لحاظ دينداري و تاب آوري برخوردارند و بين اين دو متغير، رابطه مثبت و معني داري وجود دارد.

بررسي وضعيت دين داري دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و رابطه آن با تاب آوري

مقایسه اثربخشی روش‌های مثبت درمانگری و مرور خویشتن بر افزایش بهزیستی روانی و تاب‌آوری دانشجویان مادر

هدف پژوهش، مقایسۀ اثربخشی روش‌های مثبت درمانگری و مرور خویشتن بر افزایش بهزیستی روانی و تاب‌آوری دانشجویان مادر بود. نمونۀ پژوهش شامل بیست‌وهفت نفر از دانشجویان مادر مشغول به تحصیل در دانشگاه الزهرا بود. آنها به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در سه گروه مرور خویشتن، مثبت درمانگری و گواه قرار گرفتند. بهزیستی روانی و تاب‌آوری هر سه گروه در سه فاصلۀ زمانی پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری به کمک پرسشنامه‌های بهزیستی روانی ریف (RSPWB-SF) و تاب‌آوری فرایبورگ (RSA) اندازه‌گیری شد. برای گروه نخست آزمایشی،روش‌های مثبت درمانگری طی هفت جلسه و برای گروه دوم آزمایشی، درمان مرور خویشتن طی شش جلسه آموزش داده شد. در این مدت گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شد.

تحلیل داده‌ها نشان دادمیانگین نمرات بهزیستی روانی در پس‌آزمون و پیگیری نسبت به پیش‌آزمون در گروه‌های مرور خویشتن و مثبت درمانگری در مقایسه با گروه گواه به‌صورت معناداری افزایش یافت؛ اما این اثر برای تاب‌آوری معنادار نشد؛ بنابر این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت مداخله‌های مرور خویشتن و مثبت درمانگری اثر معناداری بر افزایش بهزیستی روانی دانشجویان مادر دارد. همچنین بین این دو روش در میزان اثربخشی بر بهزیستی روانی تفاوت معناداری وجود نداشت. این نتایج می‌تواند پشتوانه‌ای برای به‌کارگیری روش روان‌درمانی مثبت‌نگر یا روش مرور خویشتن برای ارتقاء سلامت روان و بهزیستی روانی دانشجویان مادر باشد.

مقایسه اثربخشی روش‌های مثبت درمانگری و مرور خویشتن بر افزایش بهزیستی روانی و تاب‌آوری دانشجویان مادر

تحلیل کانونی رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی

اشتیاق تحصیلی نقش مهمی در انگیزه و عملکرد تحصیلی دانشجویان داشته و فقدان آن پیامدهای منفی متعددی را به همراه داشته و شناسایی عوامل زمینهساز آن ضروری است. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی انجام گرفت.
روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی با طرح همبستگی است. تعداد ۳۳۰ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (۲۲۰ دختر و ۱۱۰ پسر) در نیمسال اول ۹۷-۹۶ با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های اشتیاق تحصیلی فردریگز و پرسشنامه سرمایه روانشناختی شامل مقیاس خودکارآمدی تحصیلی مکایلروی و بانتینگ، پرسشنامه تاب‌آوری تحصیلی مارتین و مارش، مقیاس امید اسنایدر و آزمون جهت‌گیری زندگی و سؤالات دموگرافیک پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده تحلیل همبستگی کانونی از طریق نرم‌افزار SPSS-22 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اشتیاق تحصیلی با خودکارآمدی، تاب‌آوری، امید و خوش‌بینی همبستگی مثبت معناداری دارد. ضریب همبستگی کانونی برابر با ۶۰/۰ بود. نتایج تحلیل کانونی نشان داد که تنها یک مجموعه معنادار بین سرمایه روانشناختی و مؤلفه‌های اشتیاق وجود دارد و هرچقدر سرمایه روانشناختی به‌ویژه خوش‌بینی و امید بالاتر باشد احتمال اشتیاق تحصیلی به‌ویژه در بعد اشتیاق رفتاری به‌عنوان مؤلفه اصلی اشتیاق تحصیلی افزایش می‌یابد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که سرمایه روانشناختی به‌ویژه امید و خوش‌بینی، نقش مهمی در اشتیاق تحصیلی به‌ویژه در بعد اشتیاق رفتاری دانشجویان دارد و تقویت سرمایه‌ روانشناختی در فرآیند آموزش دانشگاهی می‌تواند عامل زمینهساز اشتیاق تحصیلی دانشجویان و بهبود وضعیت تحصیلی آنان باشد.

 تحلیل کانونی رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی

نقش ميانجيگري خودگويي در رابطه تصور از خود با تاب آوري دانشجويان

هدف پژوهش حاضر، بررسي نقش ميانجيگري خودگويي در رابطه تصور از خود با تاب آوري مي باشد. روش اين پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه ي آماري اين پژوهش شامل كليه دانشجويان ۴۰-۱۸ سال موسسه حكمت مشهد است و نمونه براساس جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ۲۷۸ نفر انتخاب شدند. گردآوري داده ها به روش ميداني و با استفاده از پرسشنامه خودگويي برين تاپ، پرسشنامه تصور از خود بك و پرسشنامه تاب آوري كونور و ديويدسون انجام شد. و براي تجزيه تحليل داده ها ( tهمبستگي پيرسون و تحليل مسير) از نرم افزارspss استفاده شد.

يافته هاي پژوهش نشان دادند كه متغير خودگويي، رابطه متغيرهاي تصور از خود و تاب آوري را ميانجي گري مي كند. نتايج به دست آمده نشان داد كه متغير خودگويي رابطه متغير تصور از خود و متغير تاب آوري را به طور جزئي ميانجي گري مي كند.

نقش میانجیگری خودگویی در رابطه تصور از خود با تاب آوری دانشجویان

نقش سلامت معنوي در تاب آوري دانشجويان دانشگاه كاشان

یکی از مهم ترین و اساسی ترین عوامل تعیین کننده سلامت افراد، تاب آوری است. تاب آوری باعث می شود افراد در شرایط دشوار و با وجود عوامل خطر، از ظرفیت های موجود خود در جهت دست یابی به موفقیت و رشد زندگی فردی استفاده کنند و از این چالش ها به عنوان فرصتی برای توانمند کردن خود بهره جویند. جهت ارتقای سلامت معنوی، توجه به تاب آوری به عنوان حوزه مطالعاتی اهمیت زیادی دارد. هدف اصلی این پژوهش تعیین نقش سلامت معنوی در تاب آوری دانشجویان است. روش تحقیق کمی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دوره کارشناسی در دانشگاه کاشان در سال تحصیلی۹۵-۹۴ بوده اند که از میان ۴۰۰۰ نفر، ۳۰۰ نفر به عنوان نمونه، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو پرسش نامه سلامت معنوی پولوتزین والیسون و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از شاخص های آماری میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده گردید.

نتایج نشان داد که بین سلامت معنوی و تاب آوری دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد((P<0.05)، بین سلامت وجودی و تاب آوری دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد (P<0.05)) و هم چنین بین سلامت مذهبی و تاب آوری دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد (P<0.05)) نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مولفه های سلامت معنوی مخصوصا مولفه سلامت وجودی پیش بینی کننده مناسبی در تاب آوری دانشجویان می باشد (P<0.05)

 

نقش سلامت معنوی در تاب آوری دانشجویان دانشگاه کاشان

پیش بینی سطح تاب آوری دانشجویان بر اساس مراحل تغییر رفتار تمرینی و خودکارامدی

هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی سطح تاب‌آوری دانشجویان بر اساس مراحل تغییر رفتار تمرینی و خودکارامدی بود. بنابراین تعداد ۲۹۲ دانشجوی دختر و پسر دانشگاه شهید بهشتی تهران به‌ عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های تاب‌آوری (کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳)، مراحل تغییر رفتار تمرینی (کاردینال، ۱۹۹۷) و خودکارامدی (شوارتز، ۱۹۹۹) را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که بین دانشجویان از نظر سطح تاب‌آوری و خودکارامدی در مراحل مختلف تغییر رفتار، تفاوت معنی‌داری وجود دارد و دانشجویان در مراحل بالاتر (عمل و ثبات) دارای تاب‌آوری و خودکارامدی بالاتری هستند. همچنین نتایج نشان داد بین مراحل تغییر رفتار تمرینی و خودکارامدی با سطح تاب‌آوری همبستگی مثبت معنی‌داری وجود دارد. در نهایت، دو متغیر مراحل تغییر رفتار و خودکارامدی پیش‌بینی‌کننده معنی‌دار سطح تاب‌آوری بودند.

می‌توان فعالیت‌بدنی و تمرین منظم را محیطی تاب‌آفرین دانست که پرداختن به آن منجر به ایجاد برخی از ویژگی‌های تاب‌آوری می‌شود.

پیش بینی سطح تاب آوری دانشجویان بر اساس مراحل تغییر رفتار تمرینی و خودکارامدی

 

رابطه سرمايه روان شناختي (اميد، خوش بيني، تاب آوري و خودکارآمدي) با هدف هاي پيشرفت و عملکرد تحصيلي دانشجويان سال اول

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه سرمايه روان شناختي (اميد، خوش بيني، تاب آوري و خودکارآمدي) با هدف هاي پيشرفت و عملکرد تحصيلي دانشجويان سال اول انجام گرفت. به همين منظور از بين دانشجويان سال اول کارشناسي دو دانشگاه آزاد اسلامي مسجد سليمان و اهواز ۵۲۰ نفر (۲۶۲ پسر و ۲۵۸ دختر) به شيوه تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از مقياس اميدواري گرايشي بزرگسالان، آزمون جهت گيري زندگي (فرم تجديد نظر شده)، مقياس تاب آوري و مقياس خودکارآمدي تحصيلي که ۴ مولفه سرمايه روان شناختي را اندازه گيري مي کنند و جهت اندازه گيري اهداف پيشرفت از خرده مقياس هاي هدف هاي تبحرگرا، عملکرد گرا و عملکرد گريز از مجموعه الگوهاي يادگيري سازگار و خرده مقياس هدف تبحرگريز از مجموعه مقياس هاي هدف هاي پيشرفت اندرو و همکاران استفاده شد. عملکرد تحصيلي نيز با استفاده از ميانگين نمره هاي پاياني اندازه گيري شد. براي تحليل داده ها از تحليل عامل تاييدي، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد که سرمايه روان شناختي و ۴ مولفه آن با هدف هاي تبحرگرا، عملکردگرا و عملکرد تحصيلي رابطه مثبت معنادار و با هدف عملکرد گريز رابطه منفي معنادار دارند. همچنين، اهداف پيشرفت با عملکرد تحصيلي داراي رابطه معنادار هستند. به علاوه، ترکيب چهار متغير اميد، خوش بيني، تاب آوري و خودکارآمدي بهتر مي تواند جهت گيري هدف تبحر گرايي و عملکرد تحصيلي دانشجويان را پيش بيني کند

رابطه سرمايه روان شناختي (اميد، خوش بيني، تاب آوري و خودکارآمدي) با هدف هاي پيشرفت و عملکرد تحصيلي دانشجويان سال اول

رابطه حمایت‌های اجتماعی ادراک‌شده از سوی خانواده و تاب‌آوری روان‌شناختی با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان

توجه به دیدگاه فراگیران در زمینه باورهای خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان و شناخت عوامل پیش­بین آن از جمله زمینه­ های ضروری برای انجام پژوهش می ­باشد. هدف پژوهش حاضر این بود که در تبیین باورهای خودکارآمدی تحصیلی حمایت ­های ادراک شده از سوی خانواده و تاب آوری روانشناختی کدامیک قدرت بیشتری دارند..

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. نمونه­ای به حجم ۲۳۴ نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان به روش تصادفی خوشه ­ای چندمرحله ­ای انتخاب شدند. به منظور جمع ­آوری داده­ها از پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان اون و فرامن، مقیاس تاب­آوری کونور و دیویدسون و پرسشنامه حمایت اجتماعی مقیاس خانواده استفاده شد. به منظود محاسبه داده ها از نرم­افزارSpss v18  استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج همبستگی نشان داد که متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده و تاب­ آوری در سطح خطای (۰/۰۱>  P) با خودکارآمدی همبستگی مثبت و معنادار دارند. نتایج تحلیل رگرسیون گام ­به ­گام نشان داد که فقط در یک گام متغیر تاب­ آوری روانشناختی همبستگی بالا و معناداری با خودکارآمدی تحصیلی داشت و نهایتا متغیر تاب­آوری روانشناختی ۰/۳۰از واریانس خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان را به طور معنادار تبیین کرد.

نتیجه‌گیری: در پاسخ به­ سوال اصلی پژوهش می­توان اینگونه نتیجه گرفت، اگرچه متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده و تاب­آوری با متغیر خودکارآمدی تحصیلی ارتباط مثبت دارند؛ اما قدرت پیش­بینی کنندگی متغیر تاب ­آوری برای متغیر خودکارآمدی تحصیلی بیشتر می­باشد.

رابطه حمایت‌های اجتماعی ادراک‌شده از سوی خانواده و تاب‌آوری روان‌شناختی با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان

نقش خودکارآمدی و تاب آوری روان شناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان

تعلل ورزی تحصیلی یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر کاهش عملکرد تحصیلی دانشجویان است. همچنین خودکارآمدی و تاب‌آوری روان‌شناختی جزو مهارت‌های مهم زندگی محسوب می‌شود که با پیامدهای مثبت در بسیاری از جنبه‌های زندگی همراه هستند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش خودکارآمدی و تاب‌آوری روان‌شناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان بود.

روش بررسی: این پژوهش از نوع همبستگی است که برای اجرای آن تعداد ۳۸۹ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرکرد در سال تحصیلی ۱۳۹۴- ۱۳۹۳ به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه تعلل ورزی، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی و پرسشنامه تاب‌آوری که همگی دارای روایی و پایایی بالابودند، پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار۱۸ Spss و به شیوه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین خودکارآمدی و تاب‌آوری روان‌شناختی با تعلل ورزی تحصیلی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد (۰/۰۱>P). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که خودکارامدی و تاب‌آوری روان‌شناختی می‌توانند به‌طور منفی و معنادار ۱۶ درصد از واریانس تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان را پیش‌بینی نماید.

نتیجه‌گیری: تحقیق حاضر نشانگر اهمیت خودکارآمدی و تاب‌آوری روان‌شناختی در تبیین تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان است. بنابراین ارائه آموزش‌هایی مبتنی بر یادگیری مهارت‌های خودکارآمدی و تاب‌آوری در محیط‌های آموزشی، منجر به کاهش تعلل ورزی تحصیلی و درنتیجه عملکرد بهتر تحصیلی در دانشجویان خواهد شد.

نقش خودکارآمدی و تاب آوری روان شناختی در تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان

نقش تاب‌آوری خانواده و ذهن‌آگاهی در آمادگی اعتیاد دانشجویان

عوامل خانوادگی و فردی در آمادگی اعتیاد نقش دارند. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش تاب آوری خانواده (ارتباط خانوادگی و حل مسئله، بهره مندی از منابع اقتصادی و اجتماعی، حفظ یک چشم انداز مثبت، پیوند خانوادگی، معنویت خانواده، توانایی ایجاد معنا برای سختی) و ذهن آگاهی در آمادگی اعتیاد دانشجویان بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع همبستگی است که تعداد ۳۹۹ نفر از دانشجویان دانشگاه یاسوج در سال تحصیلی ۱۳۹۳ـ ۱۳۹۲ به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله انتخاب شدند و به مقیاس ایرانی آمادگی اعتیاد، پرسشنامه تاب‌آوری خانواده و فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: بین تاب‌آوری خانواده و ابعاد آن با آمادگی اعتیاد رابطه منفی معنی‌دار وجود داشت(۰۱/۰>p). هم‌چنین بین ذهن آگاهی و آمادگی اعتیاد رابطه منفی معنی‌دار به دست آمد(۰۱/۰>p). نتایج تحلیل رگرسیون هم‌زمان نشان داد که تاب‌آوری خانواده و ذهن آگاهی می‌توانند به طور معنی‌داری ۱۳ درصد از واریانس آمادگی اعتیاد را پیش‌بینی نمایند.

نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر نشانگر اهمیت تاب‌آوری خانواده و ذهن آگاهی به عنوان متغیرهای خانوادگی و فردی در آمادگی اعتیاد است. بنابراین آموزش مهارت‌های تاب‌آوری خانواده و ذهن آگاهی می‌تواند آمادگی اعتیاد در دانشجویان را کاهش دهد.

نقش سبك هاي مقابله اي و تاب آوري در پيش بيني احساس غربت دانشجويان

هدف اين پژوهش تعيين نقش سبك هاي مقابله اي و تاب آوري در پيش بيني احساس غربت در دانشجويان بود. پژوهش حاضر به روش همبستگي انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانشجويان غيربومي ساكن خوابگاه هاي دانشگاه كردستان در سال تحصيلي ۹۳-۹۲ تشكيل مي دادند كه از بين آنها، ۲۰۰ نفر به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شدند (نيمي دختر و نيمي پسر). براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه احساس غربت (UHS-F)، و مقياس تاب آوري (CD-RIS)، و پرسشنامه سبك هاي مقابله اندلر و پاركر (CISS) استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره و رگرسيون چندگانه تجزيه و تحليل گرديد. نتايج پژوهش نشان داد كه بين تاب آوري و احساس غربت همبستگي منفي معنـاداري وجـود دارد. همچنين، بين احساس غـربت و سبك مقـابـله اي هيـجـان مدار و اجتنابـي، رابطه مثبت و معناداري وجـود دارد، بــه گـونـه اي كه متـغـيـرهـاي سبـك مقـابـله اي (هيجان مدار)، تاب آوري، و جنسيت تـوانستند احسـاس غربـت را پـيش بـيني كنند (%۳۳=۲R). همچنين، تحليل واريانس چندمتغيره نشان داد كه ميزان مولفه هاي احساس غربت (دلتنگي براي خانواده، ميل براي برگشت به خانواده، و سازگاري) در دانشجويان دختر و پسر به طور آماري متفاوت است (۰۱/۰>P).

 

نقش سبك هاي مقابله اي و تاب آوري در پيش بيني احساس غربت دانشجويان

homesikness-resilience

مقالات تاب آوری ( قسمت اول )

 

 بمنظور تسهیل در دسترسی علاقه مندان به مقالات منتشر شده ارایه میگردد.

با کلیک برروی متن عناوین دریافت نمایید :

iran resilienceشناسایی فرایند تاب آوری نوجوانان در برابر سو مصرف مواد

 تاب آوري و هیجان خواهی با فرسودگی شغلی در زنان پلیس

استرس درک شده با تاب‌آوری در دانشجویان کارشناسی پرستاری

تاب‌آوری خانواده و ذهن‌آگاهی در آمادگی اعتیاد دانشجویان

ذهن آگاهی و سو مصرف مواد مخدر

ذهن آگاهی و کاهش تعارضات والد فرزندی

تاب آوری و درمان شناختی رفتاری مذهب محور

مقایسه تاب آوری و سبک زندگی بیماران دیالیزی و پیوند کلیه ۶۰_۲۵ ساله شهر تهران

اثر بخشی آموزش خانواده محور و تاب آوری زنان همسر معتاد

اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای مبتنی بر مدل مارلات در پیشگیری از عود و افزایش تاب‌آوری

ارتباط بین هوش هیجانی و تاب آوری روانشناختی در بین کشتی گیران لیگ برتر ایران

مقایسه اثر بخشی آموزش تاب آوري بصورت گروهی و شناخت درمانی گروهی بر کاهش

نقش راهبردهاي نه گانه ي تنظيم شناختي هيجان در پيش بيني تاب آوري

حمايت اجتماعي و سبک هاي مقابله با تاب آوري

روایت درمانی و تاب آوری دختران طلاق

اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر میزان تاب آوری و مؤلفه های آن در خواهران و برادران کودکان دارای نشانگان داون

رابطة تاب­ آوري و سخت­کوشي با موفقيت ورزشي

تاثير آموزش تاب آوري بر افزايش بهزيستي روان شناختي زنان نابارور

رابطه تاب آوری و سلامت و روان و مواد مخدر

مقایسه تاب‌آوری روانی در مبتلایان به بیماری عروق کرونر قلبی با افراد سالم

رابطه تعالی معنوی و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه

تدوين برنامه مداخله براي ارتقاي تاب آوري مبتني بر روايت شناسي شناختي و روان شناسي مثبت نگر

مقایسه تاب آوری درافراد معتاد ، غیرمعتاد و بهبود یافته

اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر تاب آوری و احساس تنهایی دانشجویان دختر دارای نشانگان ضربۀ عشق

انعطاف پذیری شناختی ، سبک های مقابله ای ، افسردگی و تاب آوری

اثربخشي آموزش تاب آوري بر فشار رواني دانش آموزان دختر دبيرستاني ساكن خوابگاه

تاب آوری ، مخاطره و سازگاری افراد دارای اختلال یادگیری

تدوین برنامه افزایش تاب آوری  دربرابراسترس و تاثیر آموزش آن بر..

اثربخشي آموزش خانواده محور بر سلامت روان و تاب آوري

تاب آوری در برابر وابستگی به مواد در پسران مردان وابسته و غیروابسته به مواد

پيش بيني بهزيستي معنوي سالمندان از طريق مولفه های سرمایه روان شناختی

ارتباط هوش معنوی با تاب اوری و ترجیح روش زایمان

رابطه تاب آوری کودکان کارو خلاقیت

تاب آوری و سرسختی با سبک های مقابله هیجان مدار ( دیابت یزد)

تاب آوری خانواده و ذهن آگاهی در آمادگی اعتیاد

رابطه بین هوش عاطفی ، هوش معنوی و تاب آوری

مقایسه تاب آوري و رفتارهاي پرخطر براساس ساختار انگیزشی در نوجوانان

اثز بخشی آموزش تاب آوری بر کاهش استرس والد گری مادران اوتیسم

تدوین برنامه پرورش تاب آوری و بررسی تاثیر آن

اثربخشی آموزش گروهی تفکر انتقادي بر خوداثرمندي اجتماعی و تابآوري

اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر میزان تاب آوری و مؤلفه های آن در خواهران و برادران کودکان دارای نشانگان داون

تدوين برنامه افزايش تاب آوري در برابر استرس و تأثير آموزش آن بر مؤلفه هاي كيفيت زندگي والدين داراي كودك كم توان ذهني خفيف

home of resiliency iran

رابطه جهت گیری مذهبی و هوش معنوی با میزان تاب آوری دانشجویان

این پژوهش، با هدف بررسی رابطه میان جهت گیری مذهبی، هوش معنوی با میزان تاب آوری دانشجویان انجام شده است. جامعه آماری، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای (تعداد ۲۲۸ دانشجو) انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسش نامه جهت گیری مذهبی آلپورت، پرسش نامه هوش معنوی و مقیاس تاب آوری بود.

نتایج نشان داد که جهت گیری مذهبی درونی، با هوش معنوی و میزان تاب آوری دانشجویان رابطه مثبت معنی دار دارد. از سوی دیگر، بین دانشجویان دختر و پسر در جهت گیری مذهبی، هوش معنوی و تاب آوری تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین دانشجویان و دین پژوهان در جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی تفاوت معناداری دیده شد، اما در هوش معنوی و میزان تاب آوری در این دو گروه تفاوتی مشاهده نگردید. نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که هوش معنوی، بیشترین سهم را در تبیین تاب آوری دانشجویان دارد. در نهایت، می توان گفت: افراد دارای جهت گیری مذهبی درونی، که تنها برای منافع شخصی تظاهر به دین داری نمی کنند و افراد دارای هوش معنوی بالا، از تاب آوری بالاتری برخوردارند.

 

رابطه جهت گیری مذهبی و هوش معنوی با میزان تاب آوری دانشجویان

spiritual-intelligence-resilience

رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب‎آوری دانشجویان

تاب‎آوری، نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی می‎باشد؛ لذا این پژوهش با هدف تعیین رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب‎آوری دانشجویان انجام شده است.
مواد و روش ها: نوع مطالعه، توصیفی و از نوع همبستگی است‎. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲ به تعداد ۴۰۰نفر بودند. نمونه پژوهش بااستفاده ازروش نمونه گیری تصادف ساده،انتخابشدند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) ۱۹۶ نفر تعیین شدند. به منظور جمع آوری داده‎های مورد نیاز از پرسشنامه مقیاس دلبستگی بزرگسالی، مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو۲۰ و مقیاس تاب آوری کونرو و دیویدسون و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین مولفه‎های سبک دلبستگی نظیر: دلبستگی ایمن و تاب‎آوری )۵۹۷/۰ r=) دلبستگی ناایمن و تاب‎آوری )۱۴۱/۰r=) دلبستگی دوسوگرا و تاب‎آوری )۴۷۰/۰ r=) دانشجویان رابطه معنی دار وجود دارد و هم چنین بین مولفه های نارسایی هیجانی، نظیر: دشواری در شناسایی احساسات و تاب‎آوری )۷۴۴/۰- r=)، دشواری در توصیف احساسات و تاب‎آوری )۷۷۰/۰- r=) و تفکر عینی و تاب‎آوری)۷۶۶/۰- r=) افراد رابطه معناداری وجود دارد

بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد، که سبک دلبستگی ایمن و شناخت هیجانات با تاب آوری دانشجویان رابطه دارد؛ لذا با توجه به جایگاه ویژة دانشجویان به عنوان رکن اساسی نظام آموزشی کشور، به کارگیری روشهای نوین و کارآمد در زمینه مشاوره و خدمات روانشناسی، مثمر ثمر خواهد بود.

رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب آوری دانشجویان

iran resiliency site 1

رابطه تاب آوری و سبک های دلبستگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پیشرفت تحصیلی دانشجویان از جمله مسائل مهم در نظام آموزش عالی می­باشد، که تحقق آن متأثر از عوامل مختلفی می­باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تاب­آوری و سبک­های دلبستگی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.

روش­ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – مقطعی بود که بر روی ۲۸۵ نفر از دانشجویان پسر ساکن در خوابگاه­های دانشگاه علوم­پزشکی اصفهان در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ انجام شد. نمونه­ها به روش تصادفی خوشه­ای چند­مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه­های روا و پایای سبک­های دلبستگی بزرگسالان هازان و شیور (Hazan and Shaver) و مقیاس تاب­آوری کونور و دیویدسون (Connor and Davidson) بود. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون­های همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چند متغیره  از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ ها: نتایج نشان داد که پیشرفت تحصیلی با سبک دلبستگی ایمن (۳۴/۰=r) و تاب­آوری (۴۲/۰=r) همبستگی مثبت و معنی­دار و در مقابل با سبک دلبستگی اجتنابی (۲۱/۰- =r) و سبک دلبستگی اضطرابی (۲۵/۰- =r) همبستگی منفی و معنی­دار داشتند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای پیش‌بین به طور معنی­دار قادر به تبیین ۲۲/۰ از واریانس پیشرفت تحصیلی در دانشجویان بودند.

نتیجه­ گیری: نتایج این تحقیق بیانگر اهمیت متغیرهای سبک دلبستگی و تاب­آوری در پیش­بینی پیشرفت تحصیلی در دانشجویان بود.

رابطه تاب آوری و سبک های دلبستگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

resiliency iran 21