اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری و تئوری انتخاب

آموزش نظریه انتخاب با تاکید مسیولیت‌پذیری و منبع کنترل درونی، می‌تواند به‌عنوان یک روش کارآمد جهت افزایش تاب‌آوری تحصیلی دانش آموزان مورداستفاده قرار گیرد.

تاب آوری دانش آموزان تیزهوش

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر‌بخشی مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌گرا و به طور ویژه آموزش شکوفایی بر اضطراب و افسردگی و تاب‌آوری دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان است.

تأثیر آموزش تاب آوری بر دانش آموزان

آموزش تاب آوری، صلح، حقوق بشر، عزت، احترام، همکاری، درک، قدردانی و ارزشهای انسانی یکی از اصلی ترین فعالیتهای آموزشی و تعلیمی بسیاری از سیستمهای آموزشی بوده است.

تعریف تاب آوری تحصیلی

تعریف تاب آوری تحصیلی
تاب آوری تحصیلی به معنای دستیابی دانش آموزان به نتایج آموزشی خوب با وجود شرایط نامساعد و چالش ها از طریق تغییر رفتارهای موجود یا ایجاد رفتارهای جدید، مانند نظم، تمرین یا برنامه ریزی می باشد.

اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر تاب آوری و میزان قربانی شدن دانش آموزان قربانی قلدری

هدف: از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی برمدل فلنر بر تاب‌آوری و میزان قربانی شدن دانش‌آموزان قربانی قلدری بود. روش: طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون وگروه گواه بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر قربانی قلدری در مدرسه بود که در پایه هفتم و هشتم

بررسی بسته آموزشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب آوری و تحمل پریشانی نوجوانان دختر

آگاهی از تغییرات جسمانی و روان شناختی بلوغ باعث می شود که دختران نوجوان با مشکلات و چالش های روان شناختی ناشی از این دوره آشنا بشوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آگاهی افزایی تغییرات بلوغ بر تاب آوری و تحمل پریشانی نوجوانان دختر انجام شد.   روش کار:این

آخرین اخبار

Translate »