تاب آوري سالمندان مقيم آسايشگاه: نقش ادراك از خدا و معناي زندگي

با توجه به استرس هاي متعدد جسماني و روانشناختي در دوره سالمندي به ويژه در سالمندان مقيم آسايشگاهها، بررسي عوامل اثرگذار بر تاب آوري از جمله ادراك از خدا و معناي زندگي اين گروه از افراد جامعه ضروري به نظر مي رسد. از اينرو مطالعه حاضر با هدف بررسي نقش ادراك از خدا و معناي زندگي در تاب آوري سالمندان مقيم آسايشگاه انجام گرفت. اين مطالعه توصيفي همبستگي بر ۲۲۵ سالمند مقيم آسايشگاههاي شهر رشت در سال ۱۳۹۶به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انجام گرفت. جهت جمع آوري داده ها از سه پرسشنامه ادراك از خداي لاورنس، معناي زندگي استگر و همكاران و تاب آوري كونور و ديويدسون استفاده شد. داده هاي حاصل از مطالعه با استفاده از آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار و همچنين آمار تحليلي شامل ضريب همبستگي پيرسون و مدل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج اين پژوهش حاكي از ارتباط مثبت و معنادار ميان ادراك از خدا و معناي زندگي با تاب آوري سالمندان بود.

همچنين نتايج رگرسيون حاكي از آن بود كه معناي زندگي و خرده مقياس هاي خيرخواهي و مشيت قادر به پيش بيني تاب آوري سالمندان هستند. با توجه به عوامل تعيين كننده تاب آوري در اين پژوهش مي توان با تقويت تصور فرد از حضور خداوند و تصحيح برداشت وي از پذيرش خداوند و طراحي و كاربرد روش هاي مناسب الهام گرفته از معنادرماني بر تاب آوري سالمندان افزود

تاب آوري سالمندان مقيم آسايشگاه نقش ادراك از خدا و معناي زندگي

تاب آوری در مرکز مشاوره رها

نشست تخصصی تاب آوری ( از آرمان تا واقعیت  ) برای علاقه مندان و مخاطبان مرکز مشاوره رها در شهرستان رشت برگزار شد .در این  نشست آموزشی  بر چرخه تاب آوری، نقش هیجانات مثبت، اهمیت برنامه های مهارت آموز و نقش حمایت های اجتماعی شد.

کارگاه تاب آوری شبه خانواده استان گیلان

  شبه خانواده معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی گیلان کارگاه آموزشی تاب آوری برگزار کرد .

 این دوره آموزشی بمدت چهار روز ازتاریخ ۲۴ لغایت ۲۸ بهمن ماه جاری درهتل زیبای مارلیک  رشت برگزار گردید.

در این دوره تمامی مربیان ، مددکاران ،روانشناسان و مسئولین و مدیران مراکز شبه خانواده در بخشهای دولتی وغیردولتی استان گیلان حضور داشتند.

resilience rasht گزارش وپوشش خبری این کارگاه آموزشی توسط پایگاه اطلاع رسانی مددکاران اجتماعی ایران انجام شد.

resilience rasht1 tabavary

کارگاه تاب آوری دررشت برگزار شد

خانه کودک گیلانچهارشنبه دوم دی ماه در محل خانه کودک رشت گارگاه آموزشی تاب آوری برگزارشد.

دراین جلسه روانشناسان ، مدیران و مربیان مهدکودک ، همیاران سلامت وسایرعلاقه مندان حضور داشتند .علاوه برتوسعه و تقویت تاب آوری خانواده ها وآموزش مربیان این مرکز ، تقویت رویکرد پیشگیری رشد مدار هم از جمله اهداف این دوره های آموزشی به شمار می آید .

صدف کارجو مدیریت این مجموعه با تاکید بر ضرورت توسعه تاب آوری اعلام کرد:

این مرکز برای آموزش وتمرکز بر تاب آوری ( کودکان پیش دبستانی ، مربیان و خانواده ها ) عزم جزم دارد .