تاب آوری و تهدید کلیشه

تاب آوری و تهدید کلیشه
محمدرضا مقدسی
مدرس وپژوهشگر تاب آوری
تهدید کلیشه شکلی از اضطراب است که به خاطر تعلق افراد به شرایط خاص ، طبقه اجتماعی ، مرتبه شغلی ، سطح تحصیلات ، معلولیت ، بیماری وجنسیت باعث افت و کاهش عملکرد میشود.
تهدید کلیشه اضطرابی است که انسان به خاطر متعلق بودن به طبقه یا گروه خاصی بدآن 2گرفتارمیشود. عملکرد اصلی این کلیشه و اضطراب ناشی از آن محدود کردن رشد است این کلیشه بر اساس تعلقات و طبقه بندی های اجتماعی و اقتصادی از افراد انتظار عملکرد ضعیف را رواج و متصور میسازد واغلب اوقات افراد قربانی این پیشی بینی ها خواهند بود.
کودکانی که در خانواده های معتاد ، مجرم ، زندانی ، تک سرپرست ، بد سرپرست یا بی سرپرست ، شبه خانواده و ..آنانکه در فقراقتصادی گرفتارند و بطورکلی کسانی که در شرایط نامناسب و آسیب زا گرفتار آمده اند میتوانند قربانیان اصلی تهدید کلیشه باشند . ادامه‌ی خواندن