بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر بهزيستي روانشناختي و تاب آوري زنان سرپرست خانوار

زنان سرپرست خانوار به دليل تجربه فشارهاي مداوم و مزمن در معرض مشكلات روان شناختي قرار دارند. هدف پژوهش بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر بهزيستي روان شناختي و تاب آوري زنان سرپرست خانوار بود. طرح پژوهش از نوع شبه آزمايشي به شيوه پيش آزمون-پس آزمون و پيگيري با گروه گواه بود. جامعه آماري شامل تمام زنان سرپرست خانوار تحت پوشش مركز خيريه حضرت فاطمه زهرا (س) در سال ۱۳۹۶ بودند كه از ميان آنان، ۳۰ نفر با توجه به معيارهاي ورود به پژوهش و به صورت تصادفي انتخاب شدند و در دو گروه آزمايش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمايش تحت آموزش ذهن آگاهي به مدت ۸ جلسه ۹۰ دقيقه اي قرار گرفتند. از فرم كوتاه مقياس بهزيستي روان شناختي ريف (ريف، ۱۹۸۹) و مقياس تاب آوري (كانر و ديويدسون، ۲۰۰۳) استفاده شد. داده ها از طريق آزمون تحليل كوواريانس تجزيه وتحليل شدند. نتايج حاكي از اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر افزايش بهزيستي روان شناختي در مراحل پس آزمون و پيگيري (۰۰۱/۰P<) و همچنين تاب آوري در مراحل پس آزمون (۰۰۱/۰P<) و پيگيري (۰۵/۰P<) بود. ذهن آگاهي از طريق پذيرش و تجربه هيجانات، ايجاد خودآگاهي و اجتناب از الگوي تفكر خودكار باعث افزايش بهزيستي روان شناختي و تاب آوري تاثير مي گردد و مي تواند به عنوان آموزشي در راستاي توان بخشي و ارتقاي كيفيت زندگي آنان به كار گرفته شود.

بررسي اثربخشي آموزش ذهن آگاهي بر بهزيستي روانشناختي و تاب آوري زنان سرپرست خانوار

كيفيت زندگي زنان سرپرست خانواده

زنان سرپرست خانوار با مشكلات متعدد و نقش هاي مضاعفي روبرو هستند كه مي تواند روي سلامت، رضايت و كيفيت زندگي آنان تاثير منفي بگذارد. در مطالعه حاضر ارتباط كيفيت زندگي با كاركرد خانواده و نقش واسطه اي تاب آوري در اين خانواده ها مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماري پژوهش شامل كليه زنان سرپرست خانوار شهر تهران بود. حجم نمونه با توجه به نوع پژوهش، سياهه و خرده مقياس ه اي آن، ۱۶۰ نفر در نظر گرفته شد كه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. پرسش نامه سنجش كاركرد خانواده، پرسشنامه كيفيت زندگي و مقياس تاب آوري كانر- ديويدسون مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد كه بين تاب آوري با سلامت جسمي، سلامت روان، سلامت محيط و روابط اجتماعي ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. بين ابعاد كيفيت زندگي و تاب آوري با تمام خرده مقياس هاي كاركرد خانواده رابطه منفي معنادار وجود داشت. همچنين نقش واسطه اي تاب آوري در رابطه كاركرد عمومي خانواده با سلامت جسماني، بين نقش ها و سلامت روان، بين متغير نقش ها و كاركرد عمومي با سلامت محيط رابطه معني داري داشت و در نهايت در رابطه كاركرد عمومي و نقش ها با روابط اجتماعي اين رابطه معنادار بود. تاب آوري را متغيري موثر در ارتباط بين كيفيت زندگي با سطوح كاركرد خانواده دانست.

كيفيت زندگي زنان سرپرست خانواده نقش تاب آوري و كاركرد خانواده مبتني بر مدل مك مستر

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد – فرزندی و عملکرد خانواده در خانواده های مادر سرپرست

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد ـ فرزندی و عملکرد خانواده است. این پژوهش به روش نیمه تجربی است و از طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماری دربرگیرنده ۳۸ خانواده مادر سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی بودند که به مراکز مشاوره مناطق چهارگانه کمیته امداد امام خمینی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ مراجعه کردند و پس از مصاحبه کیفی و ارزیابی به عنوان افراد مبتلا به مشکلات ارتباطی تشخیص داده شدند. نمونه پژوهش ۱۶ خانواده (مادر و دختر) بودند که به صورت تصادفی برگزیده و در دو گروه مشاره گروهی مبتنی بر تاب آوری و گواه، جایگزین شدند. مادران و دختران شان در ۱۱ جلسه مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری، شرکت کردند. مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری، کیفیت رابطه والد – فرزندی و عملکرد خانواده را افزایش داد. نتایج نشان دادند که با مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری می توان رابطه والد – فرزندی و عملکرد خانواده را افزایش داد. بنابراین، این روش مشاوره برای کاهش آسیب های خانواده های مادرسرپرست می تواند به نحوه موثری توسط متخصصین به کارگرفته شود.

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد – فرزندی و عملکرد خانواده در خانواده های مادر

 

تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده‌ در قالب ۱۳ توافقنامه

 81204034-5765712

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،معاونت امور زنان و خانواده در سال گذشته موافقتنامه‌های همکاری با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، سازمان‌های اسناد و کتابخانه ملی،‌ آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان‌های آموزش و پرورش استثنایی، بهزیستی، نهضت سوادآموزی، استان‌های آذربایجان‌شرقی، غربی، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی،‌ خراسان شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، مازنداران، هرمزگان، یزد امضاء‌ کرد که تحقق کامل آنها تا نیمه سال ۹۵ خواهد بود.امضای ۱۳موافقتنامه برای اجرای طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده‌ها در ۱۳ استان از اقدامات این معاونت در سال ۹۴ بود علاوه بر آن به برگزاری کارگاه آموزشی برای اعضای خانوارهای استان در زمینه مهارت‌های ده‌گانه زندگی مانند مهارت خودآگاهی، همدلی و برقراری ارتباط مؤثراشاره کرد.

خاتمه دوره مقدمات تاب آوری در بنیادکودک کرمانشاه

kermanshah

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد کودک این دوره آموزشی به همت پرسنل زحمتکش بنیادکودک دفترِ کرمانشاه از آبان ماه آغاز و به صورت هفتگی برگزار و مورد استقبال چشمگیر خانواده‌های تحت حمایت قرار گرفت پیش از این نیز بنیادکودک در راستای توانمندسازی خانواده‌ها دوره‌های مشابهی را برگزار کرده بود. تدریس این دوره ۱۶ هفته ای را محمدرضا مقدسی بر عهده داشت در ادامه تصاویری مرتبط  را میبینید

ادامه‌ی خواندن

تاثیرآموزش دلگرم سازی بر ارتقاء خودکارآمدی عمومی و تاب آوری زنان سرپرست خانوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش دلگرم‌سازی بر ارتقاء خودکارآمدی عمومی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار اجرا شده است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی و در قالب پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش موسسه خیریه می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه در دسترس، ۲۸ نفر آنان انتخاب شدند و این تعداد به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنی‌ها در گروه آزمایش، در معرض آموزش دلگرم‌سازی، در ۱۰ جلسه۱۲۰ دقیقه‌ای قرار گرفتند. دو گروه، قبل و بعد از مداخله آموزشی به وسیله پرسشنامه خودکارآمدی عمومی (شرر، ۱۹۸۲) و  مقیاس تاب‌آوری (کانرو دیویدسون، ۲۰۰۳) مورد ارزشیابی قرار گرفتند. سپس داده‌های جمع آوری شده با آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنا داری وجود دارد. به این صورت که آموزش دلگرم‌سازی به طور معنی‌داری موجب افزایش میزان خودکارآمدی عمومی و تاب‌آوری زنان سرپرست خانوار در گروه آزمایش شده است. در نتیجه آموزش دلگرم‌سازی به عنوان یک مهارت، می تواند باعث ارتقاء خودکارآمدی عمومی و میزان تاب‌آوری زنان سرپرست خانوارگردد.

تاثیر آموزش دلگرم سازی برتاب آوری زنان سرپرست خانوار

تاب آوری زنان

محمدرضا مقدسیزنان و دختران نیروهای پنهان تاب آوری هستند ، این جمله در روز جهانی کاهش خطرات بحرانها سال ۲۰۱۲ به گوش تمام دنیا رسانده شد.
در واقع این ظرفیت بسیار آشکارتراز آن است که بتوان پنهانش نامید زنان همیشه علاوه بر پرورش توانایی های خود وظیفه و مسئولیت مراقبت و محافظت از دیگران را نیز به نوعی بعهده داشته اند پرورش و توسعه نهایی هرخانواده و اجتماعی در ارتباط مستقیم با اقتدار و توانایی زنان آن اجتماع است. واین صرف نظر از جملات متعارف در قاموس فمینیستی پذیرفتنی است
در هرحال مراقبت و پروررش دیگران برای زنان یک صفت به شمار آمده و این مهم به نتیجه بهینه نخواهد رسید مگر اینکه گام های نخستین در توسعه توانایی های زنان برداشته شده باشد و این قدرت و توان مقابله وبرآمدن از عهده این مسئولیت خطیر همان است که خداوند در وجود ایشان به ودیعه نهاده است. ادامه‌ی خواندن