تاب آوری برای جوامع محلی برگزارشد

کارگاه آموزشی «تاب آوری» در ۱۷دی با حضور فعالان مدنی و کارشناسان ادارات در تالار فرمانداری شهرستان صحنه برگزارشد.

این کارگاه آموزشی با تشریح چیستی و چرایی «تاب آوری» و توان افزایی اجتماعی برای کارکنان ادارات مختلف این شهرستان به درخواست فرمنداری شهرستان صحنه برگزارگردید.

مفاهیم بنیادی و اصول تاب آوری در این نشست تخصصی مورد تاکید قرارگرفت .