اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری فرهنگی

نوعی از تاب‌آوری به نام تاب‌آوری فرهنگی است.
که طی آن توانمندی‌هایی که فرهنگ در اختیار ما می‌گذارد که در شرایط دشوار، دچار آسیب نشویم،

تاب آوری فرهنگی

توانایی حفظ و بازیابی ویژگی های فرهنگی را که میتواند شامل ارزشها و اعتقادات نیز باشد تاب آوری فرهنگی می نامند

آخرین اخبار

Translate »