مقایسه مکانیزم‌های دفاعی و میزان تاب آوری روانی در نظامیان و افراد غیرنظامی

هدف پژوهش حاضر مقایسه مکانیزم‌های دفاعی و میزان تاب آوری روانی در نظامیان و افراد غیرنظامی شهر ارومیه می‌باشد.

روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع موردشاهدی می‌باشد. نمونه پژوهش عبارت بود از ۱۰۰ نفر (۵۰ نفر افراد گروه نظامی و ۵۰ نفر افراد گروه غیرنظامی) که به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شد. پس از گزینش و تخصیص نمونه به دو گروه، پرسشنامه سبک‌های دفاعی (DSQ ۴۰) و تاب آوری روانی (RISC (CD- طی یک مرحله برای هر دو گروه توزیع و جمع آوری گردید. در نهایت داده‌ها با روش تحلیل واریانس چند متغیری و تجزیه و تحلیل داده‌ها به کمک نرم افزار SPSS انجام شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که افراد غیرنظامی در سه مکانیسم نا ارزنده سازی، گذار به عمل و همچنین خیالپردازی اوتیستیک میانگین بالاتری در مقایسه با گروه نظامی داشتند ولی در مکانیسم دلیل تراشی میانگین گروه نظامی بالاتر از افراد غیرنظامی بود. همچنین در مکانیسم‌های دفاعی رشد یافته، گروه افراد نظامی فقط در مکانیسم پیشاپیش نگری میانگین بالاتری را در مقایسه با افراد غیرنظامی داشتند. علاوه بر این در مکانیسم‌های روان آزرده افراد غیرنظامی در مقایسه با افراد نظامی، استفاده بیشتری از دیگر دوستی کاذب داشتند. از لحاظ متغیر تاب آوری روانی، میانگین گروه نظامی بالاتر از افراد غیرنظامی بود (۰/۰۵>p).

نتیجه گیری: یافته‌ها نشان داد افراد با مشاغل نظامی به‌طور کلی با تاب آوری روانی بیشتر؛ تمایل دارند مکانیزم‌های سازش نایافته، غیر انطباقی و ناکارآمد کمتر و مکانیسم‌های کارآمد و انطباقی بیشتری را برای مقابله به کار برند.

مقایسه مکانیزم‌های دفاعی و میزان تاب آوری روانی در نظامیان و افراد غیرنظامی

پیش‌بینی رضایت از زندگی با تاکید بر هویت دینی، با قدرت تاب‌آوری و امید به زندگی در کارکنان یک واحد نظامی و انتظامی

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی و مقایسه رضایت از زندگی با تاکید بر هویت دینی با قدرت تاب آوری و امید به زندگی کارکنان نظامی و انتظامی بود.

روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی همبستگی انجام گرفت. برای این منظور پرسشنامه مقياس رضايت از زندگي داينر، پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویدسون، پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر، پرسشنامه هویت دینی لطیف آبادی بر روی نمونه ایی به حجم ۲۴۰ نفر (۱۲۰ نفر از کارکنان انتظامی و ۱۲۰ نفر از کارکنان نظامی) که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، اجرا شد.

نتایج: نتایج نشان داد که امید به زندگی ۰/۱۰ درصد، تاب آوری ۰/۱۲درصد و هویت دینی ۰/۱۰ درصد از رگرسیون رضایت از زندگی را تبیین می کند. همچنین قابل ذکر است که تمام متغییرها به طور همزمان (امید به زندگی، تاب آوری و هویت دینی)، ۰/۲۰ درصد از رگرسیون رضایت از زندگی را تبیین می کند.

بحث: با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود افراد و مسئولان با آموزش امید به زندگی، تاب آوری و هویت دینی شرایطی را فراهم آورند که باعث رضایت از زندگی بیشتر شده و منجر به سلامت روانی بهتر این قشر فداکار از جامعه شود.

پیش‌بینی رضایت از زندگی با تاکید بر هویت دینی، با قدرت تاب‌آوری و امید به زندگی در کارکنان یک واحد نظامی و انتظامی

معنویت رزمندگان

نقش صفات شخصیتی در پیش‌بینی تاب‌آوری دانشجویان نظامی

مواجهه و چالش با مشکلات زندگی بخشی از زنـدگی روزانه انسانهاست و کسانی در این مسیـر موفق‌ترند که از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشند، از جمله این ویژگی‌ها تاب‌آوری است. ویژگی‌های متفاوت شخصیتی، واکنش افراد را نسبت به موقعیت‌ها و فشارها متمایز می‌گرداند. شناخت ویژگی‌های شخصیتی می‌تواند به ما کمک کند تا پیامدهای مهم زندگی را بشناسیم. بر این اساس پژوهش حاضر نقش صفات شخصیتی در پیش‌بینی میزان تاب‌آوری دانشجویان نظامی را بررسی می‌کند.

روش بررسی: این پژوهش از نوع پژوهش‌های همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل ۳۵۳ نفر از دانشجویان یکی از دانشگاه‌های نظامی کشور بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند. برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه شخصیتی نئو فرم کوتاه ۶۰ سوالی (NEO-FEI) و مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون (CD-RISC). برای تحلیل داده‌ها، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام استفاده شد.

یافته‌ها: آزمون فرضیه‌ها بیان داشت که صفات شخصیتی وظیفه‌شناسی، برون‌گرایی و توافق‌پذیری ارتباط مثبت معنی‌داری با متغیر تاب‌آوری نشان دادند. تنها صفت روان‌رنجورخویی رابطه معکوس و معناداری با تاب‌آوری داشت و در نهایت صفت گشودگی به تجربه ارتباط معنی‌داری با متغیر تاب‌آوری نشان نداد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که عامل شخصیتی وظیفه‌شناسی قدرتمندترین پیش‌بینی کننده تاب‌آوری است و ۳۴% تغییرات تاب‌آوری را پیش‌بینی می‌کند، عامل شخصیت روان‌رنجورخویی نیز ۵% ، تغییر پذیری متغیر ملاک یعنی تاب‌آوری را پیش‌بینی می‌کند. بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع از متغیرهای پیش‌بین دو عامل از صفات شخصیتی، ۳۹% از واریانس تاب‌آوری را پیش بینی کردند. بنابر این شناخت ویژگی‌های شخصیتی می‌تواند میزان تاب‌آوری افراد در موقعیت‌های تنش زا را پیش‌بینی نماید.

نقش صفات شخصیتی در پیش‌بینی تاب‌آوری دانشجویان نظامی

iran resiliency pic

نقش صفات شخصیتی در پیش‌بینی تاب‌آوری دانشجویان نظامی

مواجهه و چالش با مشکلات زندگی بخشی از زنـدگی روزانه انسانهاست و کسانی در این مسیـر موفق‌ترند که از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشند، از جمله این ویژگی‌ها تاب‌آوری است. ویژگی‌های متفاوت شخصیتی، واکنش افراد را نسبت به موقعیت‌ها و فشارها متمایز می‌گرداند. شناخت ویژگی‌های شخصیتی می‌تواند به ما کمک کند تا پیامدهای مهم زندگی را بشناسیم. بر این اساس پژوهش حاضر نقش صفات شخصیتی در پیش‌بینی میزان تاب‌آوری دانشجویان نظامی را بررسی می‌کند. روش بررسی: این پژوهش از نوع پژوهش‌های همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل ۳۵۳ نفر از دانشجویان یکی از دانشگاه‌های نظامی کشور بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند. برای اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه شخصیتی نئو فرم کوتاه ۶۰ سوالی (NEO-FEI) و مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون (CD-RISC). برای تحلیل داده‌ها، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام استفاده شد. یافته‌ها: آزمون فرضیه‌ها بیان داشت که صفات شخصیتی وظیفه‌شناسی، برون‌گرایی و توافق‌پذیری ارتباط مثبت معنی‌داری با متغیر تاب‌آوری نشان دادند. تنها صفت روان‌رنجورخویی رابطه معکوس و معناداری با تاب‌آوری داشت و در نهایت صفت گشودگی به تجربه ارتباط معنی‌داری با متغیر تاب‌آوری نشان نداد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که عامل شخصیتی وظیفه‌شناسی قدرتمندترین پیش‌بینی کننده تاب‌آوری است و ۳۴% تغییرات تاب‌آوری را پیش‌بینی می‌کند، عامل شخصیت روان‌رنجورخویی نیز ۵% ، تغییر پذیری متغیر ملاک یعنی تاب‌آوری را پیش‌بینی می‌کند. بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع از متغیرهای پیش‌بین دو عامل از صفات شخصیتی، ۳۹% از واریانس تاب‌آوری را پیش بینی کردند. بنابر این شناخت ویژگی‌های شخصیتی می‌تواند میزان تاب‌آوری افراد در موقعیت‌های تنش زا را پیش‌بینی نماید.

 

نقش صفات شخصیتی در پیش‌بینی تاب‌آوری دانشجویان نظامی