اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوري در زنان وابسته به مواد

مطالعه حاضر با هدف مقايسه تاب آوري در زنان وابسته به مواد و عادي انجام شد. پژوهش حاضر از نوع علي مقايسه اي بود. جامعه آماري شامل دو گروه، گروه اول کليه زنان وابسته به مواد در کمپ هاي ترک اعتياد و گروه دوم کليه زنان عادي شهر اصفهان بود.

تاب آوری و اعتیاد نوجوانان

مطالعات صورت گرفته در زمینه اعتیاد، عوامل خطر‌زایی را شناسایی کردند که موجب افزایش احتمال سوء مصرف مواد می‌گردند.

آخرین اخبار

Translate »