اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

رابطه حمایت‌های اجتماعی ادراک‌شده از سوی خانواده و تاب‌آوری روان‌شناختی با خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان

اگرچه متغیرهای حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده و تاب ­آوری با متغیر خودکارآمدی تحصیلی ارتباط مثبت دارند؛ اما قدرت پیش ­بینی کنندگی متغیر تاب ­آوری برای متغیر خودکارآمدی تحصیلی بیشتر می­باشد.

آخرین اخبار

Translate »