نقش ميانجي تاب آوري خانواده در رابطه سبك زندگي اسلامي و رضايت از زندگي

رضايت از زندگي نقش مهمي در پيشگيري از آسيب هاي رواني دارد. پژوهش هايي رابطه مثبت و معنادار سبك زندگي و رضايت از زندگي را نشان دادند. هدف اين پژوهش، بررسي نقش واسطه اي تاب آوري خانواده در رابطه سبك زندگي اسلامي و رضايت از زندگي بود.
جامعه آماري اين پژوهش دانشجويان شهر فردوس بود. بدين منظور ۱۳۳ نفر از دانشجويان (۹۸ پسر و ۳۵ دختر) به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه هاي رضايت از زندگي (دينر ۱۹۸۵)، تاب آوري خانواده (سيكسبي ۲۰۰۵) و سبك زندگي اسلامي (كاوياني ۱۳۸۸) را تكميل كردند. در تحليل داده ها از روش هاي همبستگي، و تحليل مسير براساس مدل بارون و كني و نرم افزار spss24 و Amos24 استفاده شد.
يافته هاي پژوهش نشان داد كه رضايت از زندگي با سبك زندگي اسلامي (۳۳۵/۰) و با تاب آوري خانواده (۴۳۷/۰) رابطه مثبت و معنادار (۰۰۱/۰P<) دارد و تاب آوري خانواده رابطه سبك زندگي اسلامي و رضايت از زندگي را واسطه گري كامل (۲۰۷/۰) مي نمايد.
سبك زندگي اسلامي از طريق افزايش تاب آوري خانواده بر رضايت از زندگي تاثير دارد. تقويت سبك زندگي اسلامي در خانواده، با افزايش تاب آوري خانواده در برابر سختي ها، موجب افزايش رضايت از زندگي اعضاي خانواده مي شود.

نقش ميانجي تاب آوري خانواده در رابطه سبك زندگي اسلامي و رضايت از زندگي