میزان تاب ‏آوری، سخت‏ رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی دانش ‏آموزان دختر دبیرستانی سبزوار

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاب‏ آوری، سخت‏ رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی دانش‏ آموزان دختر دبیرستانی سبزوار انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش شامل هزار و ۵۷۸ نفر از دانش‏ آموزان دختر دبیرستان‏های سبزوار در سال تحصیلی ۱۳۹۳ بود که تعداد ۳۱۱ نفر از طریق روش نمونه ‏گیری خوشه‏ ای چند‌مرحله‏ ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ ها از پرسش‌نامه‏ های استاندارد تاب‏ آوری کونور و دیویدسون، سخت‏ رویی کوباسا، رضایت از زندگی داینر و تصویر بدن فیشر استفاده شد. داده‏ های گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS18 و روش‏های آمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون چند‌متغیری تجزیه و تحلیل شد. یافته‏ های پژوهش نشان داد که بین میزان تاب‏ آوری، سخت‏ رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، متغیرهای مذکور توانستند حدود ۲۵‌درصد واریانس تصویر بدن را تبیین کنند. بر‌اساس نتایج حاصل از پژوهش می‏توان با افزایش میزان تاب‏ آوری، سخت‏رویی و رضایت از زندگی، نارضایتی از تصویر بدن دانش‏ آموزان دختر را کاهش داد و سلامت روان و بهزیستی آنان را بهبود بخشید.

 میزان تاب ‏آوری، سخت‏ رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی دانش ‏آموزان دختر دبیرستانی سبزوار

 

مقایسه سلامت روانی، تاب آوری و سرسختی روانی در افراد ورزشکار

در این پژوهش سلامت روانی، تاب‌آوری و سرسختی روانی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار مقایسه شد.
روش: روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی (علّی – مقایسه‌ای) است. تعداد ۳۰۰ نفر (۱۵۰ ورزشکار و ۱۵۰ غیر ورزشکار) به روش نمونه‌گیری در دسترس بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ تاب‌آوری کونور و دیویدسون، سلامت عمومی گلدبرگ  و سرسختی روانی اهواز استفاده شد. داده‌ها با آزمون تی گروه‌های مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شد.
نتایج: بین سلامت روانی، تاب‌آوری و سرسختی روانی دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنادار وجود دارد. بر این اساس افراد ورزشکار از سلامت روانی، تاب‌آوری و سرسختی روانی بالاتری برخوردار بودند.
بحث و نتیجه‌گیری: افراد ورزشکار تاب‌آوری و سرسختی روانی بالاتری داشتند و از مشکلات کمتری در زمینه سلامت روانی و در نتیجه سلامت روانی بالاتری برخوردارند. ازاین‌رو با توجه به نقش اساسی ورزش در ارتقای شاخص‌های سلامت روان‌شناختی، برنامه‌ریزی در جهت تشویق افراد به‌خصوص نوجوانان و جوانان برای پرداختن به ورزش، به دستگاه‌های مسئول و نیز خانواده‌ها پیشنهاد می‌شود.

مقایسه سلامت روانی، تاب‌آوری و سرسختی روانی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

 

رابطۀ سبکهای فرزندپروری و سرسختی روانشناختی با تاب‌آوری در دانش‌آموزان

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطۀ سبکهای فرزندپروری(سلطه­ گری، وابستگی شدید و سهل انگاری) و سرسختی روانشناختی با تاب‌آوری در دانش‌آموزان بوده است.

روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل همۀ دانش آموزان هنرستانهای دخترانه شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ بوده که در زمان انجام تحقیق در حدود ۲۰۰۰ نفر بوده‌اند. برای انجام دادن این تحقیق از روش نمونه ­گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شده‌ و حجم نمونه ۳۰۰ نفر بوده‌است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه سبکهای فرزندپروری دروز و تی‌هن(۱۹۵۷) ترجمه شکرکن و نجاریان(۱۳۷۲)، سرسختی اهواز کیامرثی و همکاران (۱۳۷۷) و تاب‌آوری کانر و دیوید‌سون CD-RIS (2003) بوده‌است.

نتایج حاصل نشان داده که از میان سه سبک فرزندپروری مورد بررسی تنها بین شیوه سهل انگاری تربیتی والدین و تاب‌آوری دانش‌آموزان رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و میان شیوه‌های فرزندپروری والدین مبتنی بر سلطه­گری و وابستگی شدید با تاب‌آوری دانش‌آموزان رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین مشخص شد میان سرسختی روان شناختی دانش‌آموزان با تاب‌آوری آنها رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون نشان داد که دو متغیر پیش‌بین یعنی سرسختی روان شناختی دانش‌آموزان و سهل انگاری تربیتی والدین می‌توانند به شکلی مثبت و معنادار تاب‌آوری دانش‌آموز را پیش‌بینی کنند و توجه به آنها در تاب‌آوری افراد ضروری است.

رابطۀ سبکهای فرزندپروری و سرسختی روانشناختی با تاب‌آوری در دانش‌آموزان