کتاب تاب آوری و فرزند پروری منتشر شد

رویکرد توسعه گرای تاب آوری ما را در تامین و توسعه سلامت روانی واجتماعی کودکان یاری می دهد .همچنین برای پرورش کودکانی تندرست و توانمند باید مجموعه عوامل موثر بر تاب آوری کودکان را شناسایی و تقویت کنیم .متخصصان معتقدند که توانش و شایستگی اجتماعی ، شادکامی و خلاقیت کودکان به میزان تاب آوری آن ها بستگی دارد . خانواده نخستین پایگاه رشد کودک است اما تاثیر سایر افراد و عوامل پیرامونی  را بر میزان تاب آوری کودکان نیز باید در نظر داشت .خواندن این کتاب ، تصویری روشن از مفاهیم پژوهشی و بنیادی در باره ی تاب آوری کودکان  و عوامل موثر بر آن ارایه میدهد .

کتاب تاب آور ی و فرزند پروری  توسط  مالکولم هیل، پژوهشگر دانشگاه استرات کلاید (strathclyde) و مدیر مرکز گلاسکو (Glasgow) برای کودک و جامعه و دستیار سرپرست مرکز داخلی دانشگاه برای پژوهش در زمینه‌ی خانواده‌ها و روابط، آنی استافورد، مدیر مرکز NSPCC دانشگاه ادینبرگ در زمینه‌ی آموزش گسترده‌ی انگلستان در حمایت از کودکان  ، پیتر سیمن، متخصص پژوهش در زمینه‌ی سلامت عمومی در مرکز گلاسکو برای سلامت جمعی و نیکولا رز از مرکز پژوهش در زمینه‌ی خانواده‌ها و روابط افراد در دانشگاه گلاسکو  ، بریجید دنیل، پروفسور پشتیبانی و مراقبت از کودکان در دانشگاه داندی (Dundee) تهیه و تالیف کردیده است .این کتاب با ترجمه دکتر محمدرضا مقدسی و فاطمه رمضانی  با ویراست طیبه سرلک توسط انتشارات پروچستا  در ۸۰ صفحه  وبا شمارگان ۱۰۰۰ نسخه منتشر وبا قیمت ۲۰۰۰۰ تومان  در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است .

 

کتاب تاب آوری کودکان

کتاب تاب آوری کودکان اثردکتر وندی ال موس (Wendy L. Moss٬ )  با ترجمه محمدرضا مقدسی و طیبه سرلک با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه در ۱۰ فصل و ۱۴۰ صفحه  توسط انتشارات ورجاوند منتشر و با قیمت ۲۴۰۰۰ تومان در اختیار علاقه مندان قرار گرفت. کتاب آوری کودکان نخستین بار توسط ، Magination انتشارات بزرگ ترین سازمان علمی و حرفه اي روانشناسان در ایالات متحده و بزرگ ترین انجمن روانشناسان در سراسر جهان منتشر شده است .

.دکتر وندی ال.موس در این کتاب از خوانندگان خواسته است تا با کنترل واکنش‌های خود نسبت به استرس توانمندتر شوند. او با بررسی رفتار کودکان در شرایط دشوار (براساس نمونه‌های واقعی) راهکارهای دقیقی مانند استفاده از خودگویی و تمرینات تنفسی ارائه کرده است. همچنین با برشمردن عوامل استرس‌زا مانند مدرسه، دانشگاه، روابط اجتماعی و مرگ یکی از عزیزان، یادآوری می‌کند که ابزارهای تاب‌آوری می‌توانند برای مواجهه با موانع کوچک و بزرگ سودمند باشند.
گاهی بعضی از مردم، به آسانی می‌توانند از دشواری‌ها عبور کرده و بازگردند اما در حقیقت تاب‌آوری چیزی نیست که شما با آن زاده شوید؛ تاب‌آوری را باید آموخت. کاربرد تاب‌آوری فقط در مواجهه با سختی‌ها نیست بلکه شامل یادگیری ارتباط با دیگران، حرکت به سمت هدف، داشتنِ دیدگاه مثبت و پذیرشِ اینکه تغییر، بخشی از زندگی است هم می‌شود.

سبک هاي فرزند پروري، کمال گرايي و تاب آوري در دختران

اين پژوهش با هدف تعيين رابطه سبک هاي فرزند پروري و کمال گرايي با تاب آوري دختران به روش توصيفي همبستگي اجرا شد. براي جمع آوري داده هاي مورد نياز، ۳۵۱ دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر رشت که در سال ۱۳۹۵ – ۱۳۹۴ به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب و به پرسشنامه هاي تاب آوري، مقياس کمال گرايي و پرسشنامه اقتدار والديني پاسخ دادند. نتايج پژوهش نشان داد بين سبک هاي فرزند پروري سهل گيرانه، سبک مستبدانه و سبک مقتدرانه با تاب آوري، رابطه معناداري وجود دارد همچنين بين کمال گرايي و تاب آوري ضريب همبستگي مثبت معناداري مشاهده شد. بررسي رگرسيون چندگانه نشان داد که ابعاد کمال گرايي هدفمندي، نياز به تائيد، عالي بودن، نشخوار فکري و سبک فرزند پروري به طور توام، ۰٫۲۴ تغيير واريانس تاب آوري را تبيين مي کنند و ساير خرده مولفه هاي کمال گرايي و ساير سبک هاي فرزند پروري نقش معني داري در تبيين واريانس تاب آوري نداشته اند.

سبک هاي فرزند پروري، کمال گرايي و تاب آوري در دختران

 

رابطه سبک هاي فرزندپروري، تاب آوري روانشناختي والدين و مشکلات يادگيري دانش آموزان

هدف مطالعه حاضر بررسي رابطه سبک هاي فرزندپروري و تاب آوري روانشناختي والدين و مشکلات يادگيري دانش آموزان بود. جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانش آموزان پايه هاي سوم و چهارم ابتدايي ناحيه يک شهر اردبيل و والدين آنها تشکيل مي داد که در سال تحصيلي ۹۴ – ۹۳ مشغول به تحصيل بودند. اطلاعات از ۱۹۶ نفر از والدين دانش آموزان که به روش خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده بودند، جمع آوري گرديد. روش اين پژوهش توصيفي همبستگي بود و والدين به پرسشنامه هاي سبکه اي فرزند پروري بامريند (۱۹۷۲)، مقياس تاب آوري کانر و ديويدسون و مقياس مشکلات يادگيري کلورادو پاسخ دادند.

يافته ها نشان داد که از ميان سه سبک فرزندپروري بين سبک فرزندپروري مستبدانه و مشکلات يادگيري دانش آموزان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين بين تاب آوري روانشناختي والدين و مشکلات يادگيري دانش آموزان نيز رابطه منفي و معناداري وجود داشت و همچنين سبک فرزندپروري مستبدانه و تاب آوري پيش بين معنادار مشکلات يادگيري دانش آموزان بودند.

رابطه سبک هاي فرزندپروري، تاب آوري روانشناختي والدين و مشکلات يادگيري دانش آموزان

 

 

پیش‌بینی تاب آوری کودکان کار بر اساس راهبرد های کنار آمدن با تنیدگی و سبک‌های دلبستگی

کودکان کار در معرض مخاطرات متعددی قرار دارند و تاب‌آوری در شرایط پرخطر از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش با هدف پیش‌بینی تاب‌آوری کودکان کار براساس راهبرد­های کنارآمدن با تنیدگی و سبک‌های دلبستگی انجام شد.
روش: در یک طرح همبستگی،۱۰۰ نفر ازکودکان کار مراجعه‌­کننده به مؤسسات حامی کودکان کار تهران، اداره امور اجتماعی رفاهی منطقه ۱۵، مرکز کودکان‌کار مولوی، و بازار بزرگ تهران به ‌‌شیوه نمونه‌­گیری در دسترس انتخاب شدند و به ‌پرسشنامه‌های راهبردهای کنارآمدن با تنیدگی اندلر و پارکر (۱۹۹۰)، سبک‌های دلبستگی بازنگری‌شده بزرگسال کولینز و رید (۱۹۹۶) و تاب‌آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی پس از حذف اثر مخدوش­ کننده جنسیت، تحلیل شدند.
یافته‌ها: ضرایب همبستگی نشان داد که تاب­ آوری با سبک دلبستگی ایمن، دوسوگرا، راهبردهای کنارآمدن مسئله‌مدار و اجتنابی همبستگی مثبت معنادار دارد (۰۱/۰P<). سطوح تاب‌آوری با سن، سطح تحصیلات، و مدت زمان اشتغال به کار کودکان، همبسته نبود (۰۵/۰P>). تحلیل رگرسیون نیز نشان داد پس از حذف اثر جنسیت، زیرمقیاس‌های دلبستگی نقش تعیین‌کننده خود را از دست ‌داده و تنها راهبرد کنارآمدنمسئله‌مدار (۰۰۱/۰P=، ۳۳۱/۰=β) به ‌طورمعنی‌‌داری ۲۷% از واریانس مشترک تاب­آوری را پیش‌بینی می­­کند (۰۰۰۱/۰P=، ۱۳۴/۶=F).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته ­های این پژوهش می­توان نتیجه گرفت که سبک کنارآمدن مسئله‌مدار با تمرکز بر حل­مسئله، به ایجاد انسجام فکری در فرد کمک می­کند و باعث می­شود فرد منبع تنیدگی را شناسایی و قابل مهار، ارزیابی کند که این پیامد به پیش‌بینی و افزایش تاب‌آوری فرد منجر می­شود.

پیش‌بینی تاب آوری کودکان کار بر اساس راهبرد های کنار آمدن با تنیدگی و سبک‌های دلبستگی

نقش نگرش و تاب آوری در پیش بینی کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه

زمینه و هدف: کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه و عوامل موثر بر آن موضوع مهمی است که نیازمند بررسی و مطالعه دقیق است. متغیرها و عوامل متعددی در پژوهش­ های مختلف در تبیین کیفیت زندگی این والدین مورد آزمایش قرار گرفتند اما مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه نگرش و تاب­آوری با کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه انجام شده است.
روش­: مطالعه­ حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه­ آماری شامل تمامی والدین کودکان با نیازهای­ ویژه شهرستان رشت در سال ۹۵-۱۳۹۴ بود که از بین آنها ۱۱۰والد (۵۵ مادر و ۵۵ پدر) به روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع ­آوری داده­ ها از پرسشنامه نگرش والدین نسبت به فرزند با نیازهای ویژه­ (گوندر، ۲۰۰۲)، مقیاس تاب­آوری (کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان سلامت جهانی- فرم کوتاه (۱۹۹۶) استفاده شد. داده ­ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج مطالعه حاضر نشان می ­دهند نگرش و تاب ­آوری والدین کودکان با نیاز­های ویژه با کیفیت زندگی­ شان همبستگی معناداری دارند و نگرش (۳۰/۰-=β) و تاب­آوری (۴۷/۰=β) به صورت معناداری می­تواند کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه را پیش­ بینی کند (۰/۰۰۱ >p).
نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، نگرش و تاب­آوری عواملی موثر در کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه هستند. استلزام­ های نتیجه به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

نقش نگرش و تاب آوری در پیش بینی کیفیت زندگی والدین کودکان با نیازهای ویژه

 

پيش بيني همدلي ادراك شده بر اساس طرح واره هاي هيجاني و تاب آوري در مادران داراي فرزند كم توان جسمي حركتي

 كم تواني به عنوان آسيبي كه يك يا بيش از يكي از فعاليت هاي عمده زندگي فرد را محدود مي كند، موجب پريشاني رواني و افسردگي در اين افراد مي شود. اين امر براي خانواده ها نيز مشكلاتي را به همراه دارد؛ به طوري كه خانواده هاي داراي كودك كم توان از نظر اجتماعي منزوي هستند و سلامت رواني و خلقيات آن ها در سطح پاييني قرار دارد. در اين ميان مادران داراي فرزند كم توان به دليل اينكه وقت بيشتري را با كودك صرف مي كنند، سازش يافتگي و سلامت جسمي و رواني آن ها بيشتر در معرض تهديد قرار مي گيرد و بيشتر بر حسب مسائل هيجاني و روابط خانوادگي و خارج از خانواده واكنش نشان مي دهند. بر همين مبنا پژوهش حاضر با هدف پيش بيني همدلي ادراك شده بر اساس طرح واره هاي هيجاني و تاب آوري در مادران داراي فرزند كم توان انجام گرفت.
روش بررسي پژوهش حاضر از نوع توصيفي بود و به روش همبستگي انجام شد. جامعه آماري پژوهش شامل تمام مادران داراي فرزند كم توان جسمي حركتي در سال تحصيلي ۹۵-۱۳۹۴ در سطح شهر تهران بودند كه به روش نمونه گيري هدفمند، ۱۲۰ نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند؛ به اين ترتيب كه از مناطق چندگانه شهر تهران، مناطق دو و چهار و شانزده انتخاب شدند و با مراجعه به آموزشگاه هاي معلولان جسمي حركتي، پرسش نامه هاي مدنظر به دانش آموزان داده شد. براي ارزيابي مهارت هاي ارتباطي، كيفيت روابط انساني و تبحر و مهارت پزشكي از پرسش نامه ادراك بيمار از همدلي پزشك جفرسون استفاده شد. همچنين به منظور اندازه گيري قدرت مقابله با فشار و تنش از مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون و براي تعيين باورها و نگرش ها نسبت به هيجان در افراد از مقياس طرح واره هاي هيجاني ليهي استفاده شد كه در سال ۲۰۰۲ ليهي آن را بر مبناي مدل طرح واره هيجاني خود براي سنجش ۱۴ بُعد طرح واره تدوين كرده بود.
يافته ها براي تحليل يافته ها با توجه به برقراري شرط برابري واريانس ها با آزمون لون (P?0.05) و طبيعي بودن توزيع داده ها با آزمون شاپيروويلك (P?0.05) از آزمون هاي چندمتغيره استفاده شد. با توجه به اينكه تحقيق از نوع رابطه اي و پيش بيني بود، از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه به روش Enter با استفاده از نسخه ۲۳ نيز استفاده شد. نتايج حاصل از همبستگي پيرسون نشان داد در مادران داراي فرزند كم توان جسمي حركتي، طرح واره هاي هيجاني اعتباريابي، ارزش هاي برتر، دوام و اتفاق نظر با همدلي ادراك شده رابطه مثبت و معني داري دارند (P<0.001). همچنين در اين مادران، تاب آوري با همدلي ادراك شده رابطه مثبت و معني داري دارد (P<0.02). نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني همدلي ادراك شده بر اساس تاب آوري و طرح واره هاي هيجاني نشان داد واريانس مشترك طرح واره هاي هيجاني و تاب آوري با همدلي ادراك شده ۴۶.۰ است كه اين نتيجه به معناي آن است طرح واره هاي هيجاني و تاب آوري با هم ۴۶.۰ از پيش بيني همدلي ادراك شده را بين مادران داراي فرزند كم توان پيش بيني مي كنند. تحليل رگرسيون به روش enter بيانگر اين بود كه طرح واره هاي هيجاني اعتباريابي و داشتن ارزش هاي برتر و همچنين متغير تاب آوري ضرايب تاثير معني داري براي پيش بيني همدلي ادراك شده در مادران داراي فرزند معلول دارند. ديگر طرح واره هاي هيجاني ضريب تاثير معني داري براي پيش بيني همدلي ادراك شده در مادران داراي فرزند معلول ندارند.
نتيجه گيري با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت تاب آوري بالا و داشتن طرح واره هاي هيجاني مثبت مانند داشتن ارزش هاي برتر و اعتباريابي، پيش بيني كننده همدلي ادراك شده در مادران داراي فرزند كم توان هستند؛ بدين معني كه هر چه مادران داراي فرزند كم توان در برخورد با شرايطي كه در آن قرار گرفته اند تاب آوري بيشتري داشته باشند و چنين موقعيتي را به صورت مثبتي ارزيابي و تفسير كنند، قادرند به طور موثرتري با محيط پيرامون خود ارتباط برقرار كنند. در همين راستا همدلي ادراك شده يكي از عواملي است كه تاثير بسزايي در رشد روابط بين شخصي دارد و بيانگر سلامت رواني شخص است و مي توان با متغيرهاي تاب آوري و طرح واره هاي هيجاني آن را پيش بيني كرد. به اين ترتيب مداخلات درماني نيز با توجه به اين دو متغير براي آن صورت پذيرد

پيش بيني همدلي ادراك شده بر اساس طرح واره هاي هيجاني و تاب آوري در مادران داراي فرزند كم توان جسمي حركتي

رابطة ادراک ازسبک های والدینی با تاب آوری: نقش واسطه ای عاملیت انسانی

باهدف شناسايي نقش ميانجي عامليت انساني بين ادراك نوجوانان از سبكهاي والديني (پدر و مادر) و تاب آوري ، ۵۱۶ دانش آموز (۲۷۳ دختر و ۲۴۳ پسر) سال دوم و سوم دبيرستانهاي شهر تهران به روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي انتخاب شدند. نمونه موردبررسي به پرسشنامه اي متشكل از ارزيابي عامليت (سه خرده مقياس «هدفمندي» ، «آينده انديشي» و «خودكارآمدي») ، پرسشنامه ادراك از سبكهاي والديني و مقياس تاب آوري پاسخ دادند. در اين پژوهش از روش مدل يابي معادلات ساختاري براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. نتايج نشان دادند كه عامليت، ميانجي ادراك نوجوانان از سبك هاي والديني (پدر و مادر) و تاب آوري است و هر دو مدل (ادراك از سبك والديني پدر و ادراك از سبك والديني مادر) ۶۳ درصد واريانس تاب آوري را پيش بيني ميكنند. ادراك از سبك والديني پدر ۳۷ درصد واريانس عامليت و ادراك از سبك والديني مادر ۳۱ درصد از واريانس عامليت را تبيين ميكند. لذا زماني كه سبكهاي والديني پدر و مادر همسو با يكديگر، و در راستاي ارضاء نيازهاي بنيادين روانشناختي (ارتباط، شايستگي و حمايت از خودمختاري) نوجوانان باشد، عامليت و درنتيجه تاب آوري در آنان افزايش مي يابد.

رابطة ادراک ازسبک های والدینی با تاب آوری نقش واسطه ای عاملیت انسانی

تاب آوری کودکان

معرفی کتاب تاب آوری کودکان، راهکارهای توسعه از طریق ادبیات

مولف: ماری همفری

تصویرگران: تائیا مورلی و مگان مونتاگ کش
مترجمان: عفت حیدری، محمدرضا مقدسی، بهناز کازرونی زند

به راستی تاب آوری به چه معناست؟ تاب آوری یک فرایند پویاست که شامل سازگاری مثبت در شرایط ناگوار می باشد. هنگامی که تاب آوری را به عنوان یک پدیده یا فرایند در نظر بگیریم به این معناست که اثرات محافظتی به گونه ای متفاوت (از شرایطی به شرایط دیگر) و به طور موقت (در کل یک موقعیت و در طول عمر فرد) متفاوت خواهد بود. همچنین فرایند در نظر گرفتن تاب آوری (در مقابل صفت شخصیتی) سبب می شود تا بتوانیم برای ایجاد یا پرورش آن اقداماتی به عمل آوریم. آموزش تاب آوری گامی در جهت جنبش پرورش شخصیت است. راهکارهای متفاوتی برای برای ارتقاء تاب آوری در کودکان وجود دارد که یکی از آنها را می توان ادبیات کودکان نام برد. کتاب حاضر نیز مجموعه داستان هایی را به منظور پرورش تاب آوری در کودکان گرد آورده است. دو بخش اول کتاب شامل نمونه داستان ها برای کودکان سنین مختلف و بخش سوم را برنامه ای تحت عنوان المپیک چالش خواندن تشکیل می دهد. این کتاب شامل ۲۰ درس با استفاده از دو کتاب مصور و دو رمان متوسط برای هر یک از پنج مهارت مقابله ای است.
در این کتاب نقاط قوت شخصی (مهارت های مقابله ای) مرتبط با تاب آوری از طریق بسیاری از نمونه شخصیت ها و کارهای آنها در طیف گسترده ای از داستان های کودکان نشان داده شده است. کودکان می توانند با شخصیت هر داستان همانندسازی کنند و او را به عنوان الگوی نقش قرار دهند. نقاط قوت شخصی شامل:
۱) کار کردن بر روی یک استعداد
۲) پیدا کردن یک قهرمان
۳) درون نگری
۴) نجات خود
۵) کمک به دیگران
در هر یک از داستان ها کودکان باید بررسی کنند که شخصیت اصلی داستان از کدام یک از این ویژگی ها استفاده کرده است.
هم چنین، هر داستان شامل “جعبه ابزاری از مهارت های تاب آوری است”. این جعبه شامل سه بخش (او چه می داند، چه دارد و چکاری از دستش بر می آید) می باشد که برای هر کدام از این سه به تفکیک، کودک باید ویژگی ها و واکنش خود را ذکر کند. این جعبه ابزار به عنوان یک نظم دهنده و سازمان دهنده برای تحلیل نقاط قوت و استراتژی های اصلی شخصیت عمل می کند.

 

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد – فرزندی و عملکرد خانواده در خانواده های مادر سرپرست

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد ـ فرزندی و عملکرد خانواده است. این پژوهش به روش نیمه تجربی است و از طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماری دربرگیرنده ۳۸ خانواده مادر سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی بودند که به مراکز مشاوره مناطق چهارگانه کمیته امداد امام خمینی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ مراجعه کردند و پس از مصاحبه کیفی و ارزیابی به عنوان افراد مبتلا به مشکلات ارتباطی تشخیص داده شدند. نمونه پژوهش ۱۶ خانواده (مادر و دختر) بودند که به صورت تصادفی برگزیده و در دو گروه مشاره گروهی مبتنی بر تاب آوری و گواه، جایگزین شدند. مادران و دختران شان در ۱۱ جلسه مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری، شرکت کردند. مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری، کیفیت رابطه والد – فرزندی و عملکرد خانواده را افزایش داد. نتایج نشان دادند که با مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری می توان رابطه والد – فرزندی و عملکرد خانواده را افزایش داد. بنابراین، این روش مشاوره برای کاهش آسیب های خانواده های مادرسرپرست می تواند به نحوه موثری توسط متخصصین به کارگرفته شود.

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تاب آوری بر کیفیت رابطه والد – فرزندی و عملکرد خانواده در خانواده های مادر

 

کارگاه تاب آوری (مازندران)

کلینیک تخصصی آرامش با مدیریت دکتر جواد خلعتبری در شهرستان تنکابن کارگاه دو روزه تاب آوری برگزار میکند .

این کارگاه آموزشی بر کلیات ، روشها ، مداخلات و اندازه گیری  تاکید خواهد داشت . اصول و مبانی نگارش پروژه های تاب آوری و هم چنین روش های تحقیق در تاب آوری از دیگر موضوعات این کارگاه اموزشی خواهد بود. به شرکت کنندگان دراین دوره آموزشی نیز گواهی ۱۶ ساعت اعطا میگردد.

resiliency.ir