تبيين رابطه هوش معنوي و پرخاشگري با ملاحظه نقش ميانجي تاب آوري در بين كنگ فو كاران آسيايي

هدف از پژوهش حاضر، تيببن رابطه هوش معنوي و ميزان پرخاشگري با ملاحظه نقش ميانجي تاب آوري در بين كنگ فوكاران آسيايي. مي باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمامي ورزشكاران حاضر در مسابقات آسيايي كنگ فو مي باشند. تعداد ورزشكاران رشته كنگ فو، حاضر در مسابقات آسيايي، ۱۵۰نفر، شامل (۱۲۰ مرد ورزشكار و ۳۰ زن ورزشكار)، بود كه با توجه به محدود بودن جامعه آماري مورد مطالعه، از طريق روش سرشماري (كل شماري)، كل جامعه آماري به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز اين تحقيق از ابزار پرسشنامه هاي تاب آوري كانر و ديويدسون(۲۰۰۳) ، پرخاشگري پري(۱۹۹۲) و هوش معنوي كينگ(۲۰۰۸) استفاده شده است. به منظور بررسي تحقيق از مدل يابي معادلات ساختاري و تحليل مسير به وسيله نرم افزار ليزرل استفاده شده است. يافته هاي تحقيق، نشان داد رابطه ي معنادار بين هوش معنوي و ميزان پرخاشگري با توجه به نقش ميانجي تاب آوري در كنگ فوكاران آسيايي وجود دارد. بنابراين نتيجه مي گيريم كه برخورداري از تجربيات معنوي بالا به عنوان برترين حامي تاب آوري، كاهش پرخاشگري را تضمين مي كند.

تبيين رابطه هوش معنوي و پرخاشگري با ملاحظه نقش ميانجي تاب آوري در بين كنگ فو كاران آسيايي

رابطه هوش معنوی با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان

سرطان یکی از پر استرس ترین رویدادهایی است که شخص در زندگی اش می تواند با آن روبرو شود، و بیماران درمواجهه با آن، دچار ضربه و شوک می شوند. تاب آوری عاملی است که به افراد در مواجهه وسازگاری با شرایط سخت واسترس زای زندگی کمک می کند، و از آنها در برابر اختلالات روانی و مشکلات زندگی محافظت می کند.

هدف : هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین هوش معنوی و تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان استان خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۳ می باشد.

روش : این مطالعه از نوع مقطعی می باشد، که برروی ۱۰۰ بیمار مبتلا به سرطان مراجعه کننده به کلنیک درمان مبتلایان به سرطان بیرجند انجام شده است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه هوش معنوی ( بدیع) و تاب آوری (فرایبرگ) جمع آوری و در نرم افزار SPSSv.16 وارد و سپس با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون، آنالیزواریانس و تی تست در سطح معنی داری α=۰٫۰۵ تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها : نتایج نشان داد همبستگی معنی داری بین هوش معنوی و تاب آوری کلی وجود دارد ( ۶۶/۰ r= و ۰۰۱/۰ (p= . همچنین همبستگی معنی داری بین هوش معنوی و ابعاد تاب آوری (بعد شخصیت ، معنوی، اجتماعی، انسجام خانوادگی و ساختار شخصیت) به ترتیب با ضریب همبستگی ۶۸/۰ ، ۶۵/ ۰ ، ۴۰/۰ ، ۴۱/۰ و ۵۲/۰ مشاهده شد.

نتیجه گیری : مطالعه حاضر نشان داد که در بیماران سرطانی مورد مطالعه بین هوش معنوی و میزان تاب آوری رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. بنابراین باتوجه به نتایج بدست آمده می توان قدرت و معنا داری را در شرایط طاقت فرسا بعنوان کانون توجه هر گونه مداخلات پیشگیرانه، آموزشی و رشد فردی به ویژه در بیماران سرطانی قرار داد.

رابطه هوش معنوی با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان استان خراسان جنوبی

شناسایی مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین

هدف محققان در این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین بوده است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ نوع، کیفی به شیوۀ توصیفی و از نظر رویکرد، استقرایی است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل کارآفرینان شهر قم بود و نمونۀ پژوهش به روش نمونه‌گیری هدفمند از بین آنان انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌های کیفی، از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه، از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته‌ها: سؤال اصلی پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون بررسی و ۱۱ مضمون اصلی به عنوان مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین شناسایی شد. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که ۱۱ مؤلفۀ اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین به ترتیب عبارتند از: ارزش‌مداری، خودآگاهی، فرزانگی، هدف متعالی، رضایتمندی فردی، توکل و توسل، اخلاق‌مداری، فعالیت های داوطلبانه، آخرت‌گرایی، امیدواری و سعۀ صدر.

شناسایی مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین

چرا تاب اوری ؟

iran resilience moghaddasi

تعدد و تنوع آسیب های اجتماعی یک مشکل جهانی است و این دغدغه مقوله ای با اندک اختلافی قابل اغماض خارج از مرزهای جغرافیایی و فرهنگی در همه جای مطرح و اسباب دل نگرانی است.
امروزه اختلالات رفتاری و روانی به واسطه صنعتی شدن و افت کیفی روابط انسانی، بی هویتی و خالی شدن زندگی از معنا و معنویت، بستر گسترده ای برای بروز در اختیار دارند.
به این روال انواع جدیدی از آسیب ها را به نام (نوپدید) همراه خود به بار آورده و این روند متاسفانه با شتاب بیشتری هم ادامه دارد همه اینها به یک طرف، از طرف دیگر برای بسیاری از صدمه دیدگان و مددجویان و یا بیماران روانی و رفتاری، درمان و حمایتی فراخور در دسترس نیست و نمیتواند اینگونه باشد.
فی الواقع درمان بیماریها و اختلالات رفتاری، ترمیم و حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی فقط گاهی و تحت شرایط خاصی آن هم منوط به در دسترس بودن درمان و اثر بخش بودن آن و در نهایت درمان پذیر بودن آن امکان پذیر است. بسیار طبیعی است که در هر کجای دنیا که باشی همیشه برای درمان و بازیابی سلامت از دست رفته فرصت و شرایط مناسب در دسترس نباشد به همین دلیل است که شعار تقدم پیشگیری بر درمان در این مبحث جایگاه ویژه ای دارد.
اغلب برنامه های پیشگیری در واقع بر توسعه تاب آوری تمرکز دارند.
دلیل دیگری که میتوان برای ضرورت توجه به تاب آوری اقامه کرد، گران بودن درمان است.
درمان مستلزم داشتن پول و زمان است به ویژه درمان بیماریهای رفتاری و روانی گاهی بسیار طولانی مدت و پرهزینه و در مواردی چون اعتیاد علاوه بر اینها با خطر عود و برگشت پذیری هم همراه است.
برای مراجعین مراکز مشاوره و بیماران در کلینیک روانشناسی شاید، اما مددجویان واقعا پولی برای درمان در اختیار ندارند، توصیه ما تاب آوری است.
حتی مقوله کاهش آسیب هم مستلزم صرف هزینه های فراوان است خصوصا در مورد بیماریهای قابل انتقال (بی درمان و سخت درمان) همچون ایدز و ….
تقویت تاب آوری پیشگیرانه و مقرون به صرفه است بهترین گواه این مدعا ایجاد مصونیت و تاب آوری از طریق واکسیناسیون است. علی القاعده و بر همین اساس لااقل به همین روش میتوان در برخی از زمینه های فردی، خانوادگی و اجتماعی برای کودکان و نوجوانان و یا سایر افراد آسیب پذیر تاب آوری را ایجاد و تقویت نمود.
تاب آوری حامل پیام امید و عبور به سلامت از سختی هاست اگرچه عوامل تهدید فراوان باشد.
زندگی تهی از معنویت انسان امروزی آسیب زا و آسیب پذیر است با این حال سلامت روان در دسترس است، نادر و کمیاب نیست اگرچه مسیر سخت و ناهموار به نظر می آید این پیام روشن تاب آوری است که میتوان به سختی ها و تهدیدات غلبه کرد و سلامت روح و روان را مصون و در امان نگه داشت.

محمدرضا مقدسی
مدیر و موسس خانه تاب آوری

معنویت، تاب آوری و کیفیت روانی زندگی

یحیی بازیاری زاده

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

spirituality-attitude-e1410274614280

معنویت پویا به عنوان انعطاف بخش سامانه دفاع روانی افراد در مقابل تکانش های هیجانی برآمده از پیامدهای وقایع دردناک زندگی، با ارتقاء تاب آوری روانی، عملا میانگین بهداشت و به تبع آن سلامت روان آنان را ارتقاء بخشیده و موجبات بالندگی روانی شان را فراهم می آورد. چنین افرادی به سهولت و کم آسیب از تهدیدهای رو به تنوع سلامت روان عبور می توانند نمود.

بخشی از کارآیی و کارآمدی شخصی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی و اجتماعی آرمانی شهروندان را ناظر به کیفیت روانی زندگی آنها می توان دانست. به عبارت دیگر کیفیت زیست روانی شهروندان وجه مهمی از کیفیت زندگی آنان بوده که هم از بعد جسمانی متاثر و هم آنرا متاثر می تواند ساخت. از این منظر سلامت روان و طیف متنوع عوامل دخیل در اوج و افول آن از اهمیتی بسزا برخوردار می گردد. آنچه در این مجال کوتاه بدان می خواهیم پرداخت نگریستن این موضوع از زاویه ایی نسبتا بدیع است که شاید تاکنون کمتر به آن پرداخته شده باشد.

می توان برای توصیف وضعیت سلامت روان هر یک از شهروندان از مفهوم میانگین بهره جست. به عبارت دیگر وضعیت فعلی سلامت روان هر یک از شهروندان عبارت از میانگینی است متاثر از طیفی از عوامل دخیل و برآیند برهمکنش های متقابل هم افزا یا همکاه این عوامل، که شخص با این میانگین سلامت روان، کیفیت روانی زندگی یا کیفیت زیست روانی خویش را ساخته و در آن کیفیت خویشتن را می زید. از جمله عوامل دخیل در این میانگین، ساخت و ساختار شخصیتی شهروند می باشد که بستری را برای تعامل متقابل عوامل دخیل در میانگین سلامت روان شخص فراهم می آورند. مهمتر از این میانگین اما ثبات این میانگین و عدم نوسانات شدید سلامت روان، متعاقب رخدادهای مختلف زیست شخصی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی و اجتماعی می باشد. ادامه‌ی خواندن

الگویابی زیستی روانی معنوی در افراد وابسته به مواد و تدوین برنامه مداخله برای ارتقای تاب آوری مبتنی بر روایت شناسی شناختی و روان شناسی مثبت نگر

در طول چند دهه گذشته، پژوهش ها در خصوص سوء مصرف و وابستگی به مواد، از نگاه صِرف به عوامل خطرآفرین به سوی عوامل حفاظتی تغییر جهت داده است. از سوی دیگر، در طول دو دهه گذشته مفهوم تاب آوری در حوزه روان شناسی تحولی توجه ای روزافزون کسب کرده است. چرخش تمرکز از خطر به تاب آوری به واسطه ناکامیِ تاکید بر شناسایی عوامل خطرآفرین ناشی می شود.
روش: جامعه پژوهش شامل، کلیه معتادین مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران بود که از بین آنها نمونه ای با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شد. نمونه در مجموع ۳۱۹ نفر (مذکر)، شامل دو گروه افراد وابسته به مواد (۱۵۰ نفر) و غیر وابسته به مواد (۱۶۹ نفر) بود که از این تعداد پرسشنامه های ناقص حذف و در نهایت ۱۲۶پرسشنامه از معتادان و ۱۰۸پرسشنامه از افراد سالم مورد تحلیل قرار گرفت. جهت تعیین برازش مدل بر اساس متغیرهای فرض شده در پژوهش، با استفاده از نرم افزار LISREL ابتدا، رابطه متغیرهای بنیادین اولیه با متغیرهای درون زاد نهایی بررسی شد. در ادامه، رابطه متغیرهای پایه با متغیرهای واسطه ای بررسی شد و در نهایت، رابطه متغیر واسطه ای با متغیر درون زاد با کنترل متغیر برون زاد تعیین شد.
یافته ها: نتایج نشان داد مدل پیش بینی شده برای تاب آوری در برابر مواد برازش لازم را داشت.
نتیجه گیری: در این تحقیق برنامه ای مبتنی بر مدل زیستی روانی معنوی جهت مداخلات آموزشی برای افزایش تاب آوری افراد معتاد، تدوین شد.

 

تدوين برنامه مداخله براي ارتقاي تاب آوري مبتني بر روايت شناسي شناختي و روان شناسي مثبت نگر