تعیین رابطه بین تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کم شنوا

هدف این پژوهش تعیین رابطه بین تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کم شنوا مقطع راهنمایی شهرستان قروه بود. مطالعه حاضر از نوع همبستگی است. در این مطالعه ۲۸۰ نفر از دانش آموزان کم شنوا (۱۴۳ پسر و ۱۳۷ دختر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از آزمودنی ها خواسته شد مقیاس تاب آوری کانرو دیویدسون را تکمیل کنند و از معدل کل سال تحصیلی ۹۳-۹۲ آنها استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تاب آوری و پیشرفت تحصیلی، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. تاب آوری می تواند پیشرفت تحصیلی را پیش بینی کند و با افزایش میزان تاب آوری، میزان پیشرفت تحصیلی نیز افزایش می یابد.

 

رابطه تاب آوری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان کم شنوا