پیش‌بینی تاب آوری کودکان کار بر اساس راهبرد های کنار آمدن با تنیدگی و سبک‌های دلبستگی

کودکان کار در معرض مخاطرات متعددی قرار دارند و تاب‌آوری در شرایط پرخطر از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش با هدف پیش‌بینی تاب‌آوری کودکان کار براساس راهبرد­های کنارآمدن با تنیدگی و سبک‌های دلبستگی انجام شد.
روش: در یک طرح همبستگی،۱۰۰ نفر ازکودکان کار مراجعه‌­کننده به مؤسسات حامی کودکان کار تهران، اداره امور اجتماعی رفاهی منطقه ۱۵، مرکز کودکان‌کار مولوی، و بازار بزرگ تهران به ‌‌شیوه نمونه‌­گیری در دسترس انتخاب شدند و به ‌پرسشنامه‌های راهبردهای کنارآمدن با تنیدگی اندلر و پارکر (۱۹۹۰)، سبک‌های دلبستگی بازنگری‌شده بزرگسال کولینز و رید (۱۹۹۶) و تاب‌آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی پس از حذف اثر مخدوش­ کننده جنسیت، تحلیل شدند.
یافته‌ها: ضرایب همبستگی نشان داد که تاب­ آوری با سبک دلبستگی ایمن، دوسوگرا، راهبردهای کنارآمدن مسئله‌مدار و اجتنابی همبستگی مثبت معنادار دارد (۰۱/۰P<). سطوح تاب‌آوری با سن، سطح تحصیلات، و مدت زمان اشتغال به کار کودکان، همبسته نبود (۰۵/۰P>). تحلیل رگرسیون نیز نشان داد پس از حذف اثر جنسیت، زیرمقیاس‌های دلبستگی نقش تعیین‌کننده خود را از دست ‌داده و تنها راهبرد کنارآمدنمسئله‌مدار (۰۰۱/۰P=، ۳۳۱/۰=β) به ‌طورمعنی‌‌داری ۲۷% از واریانس مشترک تاب­آوری را پیش‌بینی می­­کند (۰۰۰۱/۰P=، ۱۳۴/۶=F).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته ­های این پژوهش می­توان نتیجه گرفت که سبک کنارآمدن مسئله‌مدار با تمرکز بر حل­مسئله، به ایجاد انسجام فکری در فرد کمک می­کند و باعث می­شود فرد منبع تنیدگی را شناسایی و قابل مهار، ارزیابی کند که این پیامد به پیش‌بینی و افزایش تاب‌آوری فرد منجر می­شود.

پیش‌بینی تاب آوری کودکان کار بر اساس راهبرد های کنار آمدن با تنیدگی و سبک‌های دلبستگی

کارگاه آموزشی تاب آوری

کارگاه آموزشی تاب آوری با تاکیدات تخصصی در عملیات برای کارشناسان مسئول دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور برگزارشد .

تاب آوری و آسیب پذیری کودکان بی خانمان

 

تاب آوری و آسیب پذیری در کودکان بی خانمان
نویسندگان: امی آرمون، ارین سی کاسی، آماندا جی ونزل، جولیانا کی ساپینزا
مترجم: محمدرضا مقدسی
نشر ورجاوند
چاپ اول: ۱۳۹۶
۵۲ ص ـ ۶۵۰۰ تومان
انتظار میرود درصد مشکلات روحی و اُفت درسی در گروه کودکان بی خانمان بیشتر باشد اما بسیاری از این کودکان که استرس و مشکلات ناشی از بی خانمانی را تجربه کرده اند در آینده به شکوفایی رسیده و پیشرفت میکنند. چگونه می توان این رشد و بالندگی را توجیه کرد؟ چرا برخی از کودکانی که با مشکلات مختلف و متعدد از جمله بی خانمانی دست و پنجه نرم می کنند مثل هم شاگردی های خود رشد میکنند؟ مفاهیم آسیب پذیری و تاب آوری به وضوح افکار ما در این موارد کمک میکند و منجر به درک بهتری از تأثیر بی خانمانی در رشد و بهزیستی کودکان میشود. این کتاب در واقع خلاصه ای از تحقیق انجام شده توسط امی آرمون و دیگران است که توسط انتشارات ورجاوند و با ترجمه محمدرضا مقدسی در ۵۲ صفحه منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

رابطه خلاقیت و تاب آوری در کودکان کار

مقدمه: کودکان کار در معرض مخاطرات متعددی قرار دارند و تاب آوری در شرایط پرخطر در مورد آن‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه خلاقیت و تاب آوری درکودکان کار تهران انجام شد. روش: این مطالعه از نوع پس رویدادی بود. کلیه کودکان کار مراجعه کننده به موسسه‌های خدمت دهنده به کودکان کار شامل رویش نهال جوان فرحزاد، خانه علم فرحزاد، خانه‌ای برای آینده، خانه کودک شوش و ناصرخسروکه شرایط شرکت در پژوهش را داشتند، به شیوه تمام شماری وارد پژوهش شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های تاب آوری کانر-دیویدسون و خلاقیت برگرفته از مقیاس خلاقیت عابدی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از شاخص‌های توصیفی و ضریب همبستگی پیر سون تحلیل شدند. یافته‌ها: ۱۰۱ نفر کودک کار ۲۶ (۷/۲۵%) دختر و ۷۵ (۳/۷۴%) پسر) وارد پژوهش شدند. اغلب آن‌ها افغان بودند (۱/۸۹%) و در خانوارهای ۵ تا ۱۰ نفری زندگی می‌کردند (۴/۵۷%). آن‌ها به کار کارگاهی (۶/۴۲%)، کار خیابانی (۶/۳۷%) و کار خانگی (۸/۱۹%) مشغول بودند.

رابطه معناداری میان خلاقیت و تاب آوری کودکان کار مشاهده نشد و تنها در یکی از خرده مقیاس‌های خلاقیت رابطه معنادار مشاهده شد؛ کودکان کاری که در خرده مقیاس بسط امتیاز بیشتری بدست آوردند، تاب آوری بیشتری را نیز گزارش کردند (۰۰۷/۰=p، ۲۶۹/۰= r). بحث و نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد پرورش خلاقیت کودکان کار در خرده مقیاس بسط می‌تواند به تاب آوری بیشتر کودکان کار منجر شود.

رابطه خلاقیت و تاب‌آوری کودکان کار