رابطه بین ویژگی های شخصیتی، خودکارآمدی و سبک های حل مسأله با تاب آوری در اپراتورهای مراکز پاسخگویی اضطراری ۱۱۲

اپراتوری خط ­اضطراری ۱۱۲ هلال ­احمر، فعالیت داوطلبانه‌ای است که به دلیل درگیرشدن با مشکلات و بحران­ها فشار روانی ­زیادی همراه دارد. لازمۀ مشاغل پراسترس، داشتن ویژگی‌های ­رفتاری و شخصیتی ­مشخصی است. از‌این‌رو­ هدف پژوهش حاضر بررسی ­رابطۀ ­بین ویژگی‌های­ شخصیتی، خودکارآمدی و سبک‌های­ حل­ مسأله با تاب­ آوری در اپراتورهای ­مراکز پاسخگویی ­اضطراری هلال ­احمر می‌باشد.

روش: این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی است که به صورت مقطعی در سال ۹۳ انجام شد. تمامی اپراتورهای ­مرد خط ­اضطراری ۱۱۲ هلال­ احمر سراسرکشور  که درحال حاضر تعداد کل آنها ۲۴۸ نفر است، در این تحقیق بررسی شدند. آزمودنی‌های این مطالعه ۱۰۳ نفر اپراتور مرد ­

شرکت­ کننده­ بود که به روش نمونه ­گیری­ غیراحتمالی دردسترس ­انتخاب شدند. پرسشنامۀ اطلاعات دموگرافیک، ویژگی‌های شخصیتی، خودکارآمدی، سبک‌های حل مسأله و تاب‌آوری در اختیار اپراتورهای گروه نمونه قرار گرفت. در نهایت ۹۳ نفر از اپراتورها، پرسشنامه‌ها را به پژوهشگران عودت دادند. در این پژوهش از نرم‌افزار SPSS برای تحلیل داده‌ها و آزمون‌های همبستگی، تحلیل واریانس و ­رگرسیون چندگانه استفاده شد.

یافته­ ها: بر اساس یافته‌ها، ویژگی‌های ­شخصیتی برون‌گرایی و وجدان­ مداری با تاب ­آوری رابطۀ مثبت معنادار دارند و وجدان ­مداری و خودکارآمدی قادر به پیش­ بینی تاب­ آوری اپراتورها می­باشد. از بین سبک‌های حل مسأله، رابطۀ سبک گرایشی با تاب‌آوری، مثبت و در سطح ۰۵/۰ معنا­دارست (۲۰۹/۰r=). رابطۀ تاب ­آوری روان‌شناختی با سبک اعتماد (۲۸۱/۰ r=)، سبک خلاقانه (۴۴۲/۰r=) و سبک کارآمد (۴۰۲/۰ r=)، در سطح ۰۱/۰ معني دار است و از این میان، سبک مقابله‌ای خلاقانه می‌تواند ۶/۱۸درصد از تغييرات تاب ­آوری را پيش­بيني­ كند.

نتیجه­ گیری: قرارگرفتن بلندمدت در برابر عوامل­ استرس ­زا بدون ­توجه به نیازهای اپراتورها همچون زمان ­و مکان استراحت، مدت­ زمان ساعات­ کاری و فرصت­ کم بین تماس‌ها برای تخلیۀ هیجانی ناشی از شنیدن اخبار حوادث می‌تواند با تأثیر بر سبک‌های حل مسأله اپراتورها، تاب‌آوری آنها را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه بر بهداشت روان و عملکرد شغلی آنها اثر سو داشته باشد. از‌این‌رو به­ نظرمی­رسد حمایت روانی- ­اجتماعی اپراتورها می‌تواند به تحقق اهداف جمعیت ­هلالل احمر کمک­ کند. درضمن، براساس یافته­ های­ پژوهش­ حاضر پیشنهاد می­شود پژوهش‌های گسترده­ تری در خصوص ارزیابی با جزییات بیشتر نیازهای روان‌شناختی این­ گروه از امدادگران انجام گیرد.

رابطه بین ویژگی های شخصیتی، خودکارآمدی و سبک های حل مسأله با تاب آوری در اپراتورهای مراکز پاسخگویی اضطراری

112