اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاثیر آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی مردان تحت درمان نگه دارنده متادون

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش تاب آوری در کیفیت زندگی مردان تحت درمان متادون بود. طرح پژوهش از نوع تحقیق شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان پژوهش شامل ۳۰ نفر از معتادان (مرد) تحت درمان با متادون بودند

آخرین اخبار

Translate »