تبيين رابطه هوش معنوي و پرخاشگري با ملاحظه نقش ميانجي تاب آوري در بين كنگ فو كاران آسيايي

هدف از پژوهش حاضر، تيببن رابطه هوش معنوي و ميزان پرخاشگري با ملاحظه نقش ميانجي تاب آوري در بين كنگ فوكاران آسيايي. مي باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمامي ورزشكاران حاضر در مسابقات آسيايي كنگ فو مي باشند. تعداد ورزشكاران رشته كنگ فو، حاضر در مسابقات آسيايي، ۱۵۰نفر، شامل (۱۲۰ مرد ورزشكار و ۳۰ زن ورزشكار)، بود كه با توجه به محدود بودن جامعه آماري مورد مطالعه، از طريق روش سرشماري (كل شماري)، كل جامعه آماري به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز اين تحقيق از ابزار پرسشنامه هاي تاب آوري كانر و ديويدسون(۲۰۰۳) ، پرخاشگري پري(۱۹۹۲) و هوش معنوي كينگ(۲۰۰۸) استفاده شده است. به منظور بررسي تحقيق از مدل يابي معادلات ساختاري و تحليل مسير به وسيله نرم افزار ليزرل استفاده شده است. يافته هاي تحقيق، نشان داد رابطه ي معنادار بين هوش معنوي و ميزان پرخاشگري با توجه به نقش ميانجي تاب آوري در كنگ فوكاران آسيايي وجود دارد. بنابراين نتيجه مي گيريم كه برخورداري از تجربيات معنوي بالا به عنوان برترين حامي تاب آوري، كاهش پرخاشگري را تضمين مي كند.

تبيين رابطه هوش معنوي و پرخاشگري با ملاحظه نقش ميانجي تاب آوري در بين كنگ فو كاران آسيايي