تاب آوری و معلوليت

تاب آوری معلولان
محمدرضا مقدسی مدرس و پژوهشگر تاب آوری
معنويت ، مشارکت اجتماعی و مهارت آموزی واژه های طلايی تاب آوری معلولين است . با يکديگر بودن سرمايه ماست و قدرت تاب آوری ما را در پيشگيری ، مقابله و برگشت به روزهای خوب زندگی تسهيل ميکند.چرا که اجتماعی کردن يک موضوع قدرت راه حل آن موضوع را افزايش ميدهد.

در اين مختصر قصد وهدف ما پرداختن به زندگی معنوی واهميت و ضرورت  آن نيست همين طور قصد ورود به مقوله و مساله مهم مهارت آموزی در زندگی معلولين را نداريم که  اين هردو بسيار پردامنه و مبسوط بايستی مورد توجه قرار گيرد.
مشارکت و فعاليت های مبتنی بر اجتماع معلولين دو گروه  اصلی وعمده را به ما معرفی ميکند گروه اول و اصلی که در واقع خود اجتماع يا جامعه معلولين هستند که ميتوان آن را به ذينفعان و صاحب نفوذان در جامعه معلولان هم تقسيم بندی کرد.اما گروه ديگر ادامه‌ی خواندن