تاب آوری و اضطراب اجتماعی مدیران مؤسسات قرآنی عضو اتحادیه تشکل های قرآنی کشور

هدف پژوهش حاضر، نقش ،تاب آوری و اضطراب اجتماعی در مدیران است. بدین منظور از ۸۳ مدیر مؤسسه قرآنی بصورت تصادفی ساده انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. برای سنجش مدیران از مقیاس تابآوری ) CD-RISC ( و اضطراب اجتماعی (SPIN) و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.

یافته: با توجه به یافته های پژوهش، ضریب همبستگی مثبت و با شدت متوسط) ۳٫۵۵۶ ( بین دو متغیر، تاب آوری و فوبیایاجتماعی وجود دارد. با توجه به اینکه میزان معناداری) sig ( بدست آمده ۳٫۳۸۳ است پس فرضیه تایید می شود. همچنین بین متغیرهای فوبیای اجتماعی، سن و تحصیلات با میزان معناداری) sig ( بدست آمده ۳٫۳٫۱ و ۳٫۵۶۲ ؛ نتیجه فرضیه سوم رد میشود. همچنین در فرضیه چهارم، در بین مؤلفه های اضطراب اجتماعی، متغیر مؤلفه ناراحتی فیزیولوژیک دارای بیشترین اهمیت است و سهم بیشتری در تبیین متغیر وابسته دارد و پس از آن مولفه ترس و اجتناب توان تبیین واریانس را داشته است.

تاب آوری و اضطراب اجتماعی مدیران مؤسسات قرآنی عضو اتحادیه تشکل های قرآنی کشور