شناسايي مولفه هاي معنويت اثرگذار بر تاب آوري در افراد کارآفرين

هدف محققان در اين پژوهش، شناسايي مولفه هاي معنويت اثرگذار بر تاب آوري در افراد کارآفرين بوده است.
روش: پژوهش حاضر به لحاظ نوع، کيفي به شيوه توصيفي و از نظر رويکرد، استقرايي است. جامعه آماري پژوهش، شامل کارآفرينان شهر قم بود و نمونه پژوهش به روش نمونه گيري هدفمند از بين آنان انتخاب شد. براي جمع آوري داده هاي کيفي، از ابزار مصاحبه و براي تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از مصاحبه، از تکنيک تحليل مضمون استفاده شده است.
يافته ها: سوال اصلي پژوهش با استفاده از تکنيک تحليل مضمون بررسي و ۱۱ مضمون اصلي به عنوان مولفه هاي معنويت اثرگذار بر تاب آوري در افراد کارآفرين شناسايي شد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که ۱۱ مولفه اثرگذار بر تاب آوري در افراد کارآفرين به ترتيب عبارتند از: ارزش مداري، خودآگاهي، فرزانگي، هدف متعالي، رضايتمندي فردي، توکل و توسل، اخلاق مداري، فعاليتهاي داوطلبانه، آخرت گرايي، اميدواري و سعه صدر

شناسايي مولفه هاي معنويت اثرگذار بر تاب آوري در افراد کارآفرين